Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Ant elek­tros stul­po su­de­gė gan­dra­liz­dis

Rug­pjū­čio 27-osios va­ka­rą, ne­tru­kus po 21 va­lan­dos, Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai bu­vo pra­neš­ta apie de­gan­tį gan­dra­liz­dį.

Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ne­del­siant iš­sku­bė­jo nu­ro­dy­tu ad­re­su – į Nau­so­džio se­niū­ni­jos Var­ka­lių kai­mą, So­do gat­vę. Pa­aiš­kė­jo, jog de­gė gan­drų bu­vei­nė, įkur­ta ant elek­tros stul­po.
At­vy­kus bu­vo ma­ty­ti, kad gan­dra­liz­dis jau bai­gia su­deg­ti. Il­gas­na­pių ne­bu­vo – gan­drai jau yra iš­skri­dę į šil­tuo­sius kraš­tus.
Ug­nia­ge­siai pa­bu­dė­jo įvy­kio vie­to­je, kol at­vy­ko ESO dar­buo­to­jai, ku­rie at­jun­gė elek­tros įtam­pą. Ta­da gan­dra­liz­džio li­ku­čiai bu­vo už­ge­sin­ti.

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai