Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Rie­ta­vas su­lau­kė gar­baus sve­čio

Rug­pjū­čio 14 d. Rie­ta­vas su­lau­kė gar­baus sve­čio – Rie­ta­vo ir Plun­gės kraš­tie­čio Ri­čar­do Šle­pa­vi­čiaus, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­pa­pras­to­jo ir įga­lio­to­jo Am­ba­sa­do­riaus Ita­li­jos, Mal­tos ir San Ma­ri­no Res­pub­li­ko­se, vi­zi­to.

Su­si­ti­ki­mo me­tu sve­čias kar­tu su šei­ma su­si­ti­ko su Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čios – Ogins­kių gi­mi­nės šven­to­vės – kle­bo­nu An­ta­nu Gut­kaus­ku, lan­kė­si Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre, ku­ria­me kar­tu su įstai­gos di­rek­to­re Lai­ma Doc­ke­vi­čie­ne bei Rie­ta­vo vi­ce­me­ru Jo­nu Eu­ge­ni­ju­mi Ba­čins­ku ap­ta­rė ver­slo ir tu­riz­mo plėt­rą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, ben­dra­dar­bia­vi­mo su part­ne­riais Ita­li­jo­je ga­li­my­bes.
J. E. Ba­čins­kas taip pat pa­pa­sa­ko­jo apie Rie­ta­vo kraš­tie­čių klu­bą ir pa­kvie­tė sve­čią tap­ti jo na­riu. Anot R. Šle­pa­vi­čiaus, vi­sa­da sma­gu ben­drau­ti su ini­cia­ty­viais, tu­rin­čiais idė­jų ir vi­zi­jų žmo­nė­mis. RTVIC – pui­kus pa­vyz­dys, kaip ma­ža sa­vi­val­dy­bė ga­li vyk­dy­ti di­de­lius tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus. Ypa­tin­gą pa­dė­ką sve­čias iš­reiš­kė Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­riui Vy­tui Rut­kaus­kui, ku­ris yra ne­pails­tan­tis Ogins­kių pa­li­ki­mo sau­go­to­jas, Rie­ta­vo kraš­to pa­trio­tas, žmo­gus, už­bu­rian­tis už­si­de­gi­mu ir mei­le Rie­ta­vo kraš­tui.

Nuotraukoje: R. Šlepavičius (dešinėje) kartu su klebonu A. Gutkausku (viduryje) ir muziejaus direktoriumi V. Rutkausku (kairėje).

Komentarai
Kiti straipsniai