Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d.

Plun­giš­kiams – nau­jas ir mo­der­nus „Te­le2“ sa­lo­nas

Plun­gė­je, T. Vaiž­gan­to g. 81, du­ris jau at­vė­rė at­nau­jin­tas „Te­le2“ sa­lo­nas. Lan­ky­to­jų lau­kia mo­der­ni ap­lin­ka, dvi­gu­bai di­des­nės sa­lo­no pa­tal­pos ir gau­ses­nė ko­man­da.

Dar dau­giau iš­ma­nių­jų įren­gi­nių

Po re­no­va­ci­jos „Te­le2“ sa­lo­nas ta­po du­kart erd­ves­nis, o su iš­ma­niai­siais įren­gi­niais su­si­pa­žin­ti ir juos ap­žiū­rė­ti čia bus dar pa­to­giau.
„Erd­ves­nia­me sa­lo­ne at­si­ra­do pa­pil­do­ma dar­bo vie­ta, to­dėl di­des­nė ko­man­da už­tik­rins dar grei­tes­nį ap­tar­na­vi­mą. At­nau­jin­ta erd­vė ta­po ryš­kes­nė, mo­der­nes­nė, čia iš­li­ko spe­cia­li vie­ta ne­įga­lie­siems, pa­di­dė­jo iš­ma­nių­jų įren­gi­nių ir ak­se­su­a­rų asor­ti­men­tas“, – sa­kė Vil­ma Al­čaus­kie­nė, „Te­le2“ Va­ka­rų re­gio­no va­do­vė.
Va­do­vės tei­gi­mu, pa­to­gu tai, kad po ke­lias sa­vai­tes tru­ku­sios re­no­va­ci­jos, sa­lo­nas du­ris at­ve­ria to­je pa­čio­je, klien­tams įpras­to­je vie­to­je – pre­ky­bos cen­tre „Ma­xi­ma XX“.
Toks pat iš­li­ko ir at­nau­jin­to sa­lo­no dar­bo lai­kas: pir­ma­dienį–penktadienį nuo 10 iki 19 val., šeš­ta­die­nį – nuo 10 iki 18 val., sek­ma­die­nį – nuo 10 iki 16 val.

Te­le­fo­nai su nuo­lai­da ir do­va­no­mis

Šiuo me­tu ap­si­lan­ky­ti at­nau­jin­ta­me sa­lo­ne – ypač ver­ta. Kaip tik da­bar „Te­le2“ klien­tai, įsi­gy­da­mi dau­ge­lį „Sam­sung“ ir „Hu­a­wei“ te­le­fo­nų su bet ku­riuo 24 mėn. pla­nu, iš skel­bia­mų www.te­le2.lt, kar­tu gau­na ne­įti­kė­ti­nas do­va­nas vos už 1 ct! Nuo iš­ma­nių­jų apy­ran­kių ar laik­ro­džių iki iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų – do­va­ną rink­tis tik­rai yra iš ko.
Vie­nas to­kių pa­siū­ly­mų skir­tas iš­ma­nia­jam „Sam­sung Ga­la­xy A50“. Su­mo­kė­jus 27 Eur pra­di­nę įmo­ką ir su­da­rius 24 mėn. su­tar­tį su bet ku­riuo „Te­le2“ pla­nu, skel­bia­mu www.te­le2.lt, šis te­le­fo­nas su 128 GB at­min­ti­ne kai­nuos 6,33 Eur/mėn. Per­kant iš­ma­nų­jį su su­tar­ti­mi, jis kai­nuos 179 Eur, o do­va­nų gau­si­te iš­ma­ni­ą­ją apy­ran­kę „Sam­sung Ga­la­xy FIT“. Te­le­fo­no kai­na be su­tar­ties – 349 Eur.
Iš dau­giau do­va­nų ga­li­ma rink­tis įsi­gy­jant iš­ma­nų­jį „Sam­sung Ga­la­xy A70“. Su­mo­kė­jus 57 Eur pra­di­nę įmo­ką ir su­da­rius 24 mėn. su­tar­tį su bet ku­riuo „Te­le2“ pla­nu, skel­bia­mu www.te­le2.lt, šis te­le­fo­nas su 128 GB at­min­ti­ne kai­nuos 13,41 Eur/mėn. Per­kant iš­ma­nų­jį su su­tar­ti­mi, jis kai­nuos 379 Eur, o do­va­nų ga­li­ma gau­ti iš­ma­ni­ą­ją apy­ran­kę „Sam­sung Ga­la­xy FIT“ ar­ba laik­ro­dį vai­kams „Gud­ru­tis R10“. Te­le­fo­no kai­na be su­tar­ties – 399 Eur.
Ne­įti­kė­ti­nas pa­siū­ly­mas pa­ruoš­tas ir šiais me­tais pri­sta­ty­tam „Sam­sung Ga­la­xy S10“. Su­mo­kė­jus 117 Eur pra­di­nę įmo­ką ir su­da­rius 24 mėn. su­tar­tį su bet ku­riuo „Te­le2“ pla­nu, skel­bia­mu www.te­le2.lt, šis te­le­fo­nas su 128 GB at­min­ti­ne kai­nuos 27,58 Eur/mėn. Per­kant iš­ma­nų­jį su su­tar­ti­mi, jis kai­nuos 779 Eur, o rink­tis ga­li­ma net iš 3 do­va­nų: apy­ran­kės „Sam­sung Ga­la­xy FIT“, laik­ro­džio vai­kams „Gud­ru­tis R10“ ar­ba „Ga­la­xy A20e“ iš­ma­nio­jo. Te­le­fo­no kai­na be su­tar­ties – 909 Eur.
No­rin­tiems dar di­des­nio ek­ra­no – ver­ta rink­tis „Sam­sung Ga­la­xy S10+“. Su­mo­kė­jus 132 Eur pra­di­nę įmo­ką ir su­da­rius 24 mėn. su­tar­tį su bet ku­riuo „Te­le2“ pla­nu, skel­bia­mu www.te­le2.lt, šis te­le­fo­nas su 128 GB at­min­ti­ne kai­nuos 31,12 Eur/mėn. Per­kant iš­ma­nų­jį su su­tar­ti­mi, jis kai­nuos 879 Eur, o rink­tis ga­li­ma net iš 4 do­va­nų. Už cen­tą ga­li­ma įsi­gy­ti apy­ran­kę „Sam­sung Ga­la­xy FIT“, laik­ro­dį vai­kams „Gud­ru­tis R10“, iš­ma­nų­jį „Ga­la­xy A20e“ ar­ba laik­ro­dį „Ga­la­xy Ac­ti­ve“. Te­le­fo­no kai­na be su­tar­ties – 1009 Eur.
Ir tai dar ne vis­kas – pa­si­rin­kę pla­nus su 20 GB ir ne­ri­bo­tais GB, gau­si­te pa­pil­do­mą 100 Eur nuo­lai­dą te­le­fo­nų įmo­koms!

„Hu­a­wei“ ger­bė­jams: ant­ras iš­ma­nu­sis – do­va­nų

Pa­siū­ly­mų pa­ruoš­ta ir „Hu­a­wei“ ger­bė­jams. Ypač su­skub­ti tu­rė­tų sva­jo­jan­tys apie mo­de­lį „P30“. Su­mo­kė­jus 97 Eur pra­di­nę įmo­ką ir su­da­rius 24 mėn. su­tar­tį su bet ku­riuo „Te­le2“ pla­nu, skel­bia­mu www.te­le2.lt, šis te­le­fo­nas su 128 GB at­min­ti­ne kai­nuos 23 Eur/mėn. Per­kant iš­ma­nų­jį su su­tar­ti­mi, jis kai­nuos 649 Eur, o do­va­nų gau­si­te iš­ma­nų­jį „Hu­a­wei Y5“. Te­le­fo­no kai­na be su­tar­ties – 699 Eur.
No­rin­tys di­des­nio „Hu­a­wei“ te­le­fo­no, tu­rė­tų rink­tis mo­de­lį „ P30 Pro“. Su­mo­kė­jus 127 Eur pra­di­nę įmo­ką ir su­da­rius 24 mėn. su­tar­tį su bet ku­riuo „Te­le2“ pla­nu, skel­bia­mu www.te­le2.lt, šis te­le­fo­nas su 128 GB at­min­ti­ne kai­nuos 30,08 Eur/mėn. Per­kant iš­ma­nų­jį su su­tar­ti­mi, jis kai­nuos 849 Eur, o do­va­ną ga­li­ma rink­tis iš 2 iš­ma­nių­jų: „Hu­a­wei Y5“ ar­ba „Hu­a­wei P Smart 2019“ su 64 GB at­min­ti­ne. Te­le­fo­no kai­na be su­tar­ties – 899 Eur.
Šia­me pa­siū­ly­me da­ly­vau­ja ir dau­giau „Hu­a­wei“ bei „Sam­sung“ iš­ma­nių­jų mo­de­lių, apie vi­sus juos su­ži­no­ti ga­li­te www.te­le2.lt, vi­suo­se „Te­le2“ sa­lo­nuo­se ar­ba pa­skam­bi­nus 117.
Pa­ly­gi­na­mo­ji kai­na yra kai­na ne ak­ci­jos me­tu, per­kant be su­tar­ties. Te­le­fo­nams ir iš­ma­nie­siems ak­se­su­a­rams pa­pil­do­mai tai­ko­mas vien­kar­ti­nis laik­me­nos mo­kes­tis. Pa­siū­ly­mo lai­kas, įren­gi­nių ir do­va­nų kie­kiai ri­bo­ti.

Rei­kia nau­jo pla­no? Gau­ki­te dau­giau už ma­žiau

Jei žval­go­tės tik nau­jo mo­kė­ji­mo pla­no – kaip tik da­bar yra pui­kus me­tas jį įsi­gy­ti. Šiuo me­tu „Te­le2“ siū­lo vie­to­je 5 GB kiek­vie­ną mė­ne­sį gau­ti vi­sus 9 GB.
No­rin­tiems nar­šy­ti dau­giau už ma­žiau skir­tas ne­ri­bo­tų po­kal­bių ir SMS pla­nas su 9 GB šiuo me­tu kai­nuo­ja tik 9 Eur/mėn. Pa­siū­ly­mas ga­lio­ja su­da­rius 12 ar­ba 24 mėn. su­tar­tį, o 2,8 GB duo­me­nų kie­kis, iš su­tei­kia­mų 9 GB, ga­li bū­ti iš­nau­do­ja­mas ES/EEE ša­ly­se.
Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie pa­siū­ly­mą ir jo są­ly­gas su­ži­no­si­te www.te­le2.lt, „Te­le2“ sa­lo­nuo­se ar­ba pa­skam­bi­nus 117.

Komentarai
Kiti straipsniai