Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Pir­mo­kų šie­met ke­liais dau­giau, bet mo­ki­nių dar su­ma­žė­jo

Pas­ku­ti­nė va­sa­ros sa­vai­tė ir pas­ku­ti­nės die­nos pa­si­ruoš­ti mo­kyk­lai. Šie­met Rug­sė­jo 1-oji bus sek­ma­die­nį, tai dau­gu­mo­je švie­ti­mo įstai­gų, taip pat ir mū­sų, moks­lo me­tai pra­si­dės vie­na die­na vė­liau. Šį ru­de­nį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių mo­kyk­lų du­ris pra­vers per pus­šim­tis mo­ki­nių ma­žiau nei per­nai.

Kaip pa­skel­bė Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, Rug­sė­jo 1-osios šven­tei su­ta­pus su po­il­sio die­na, ug­dy­mo pro­ce­so pra­džia mo­kyk­los spren­di­mu ga­li bū­ti nu­ke­lia­ma į ar­ti­miau­sią dar­bo die­ną. Ga­li­my­bė ap­si­spręs­ti mo­kyk­lai nu­ma­ty­ta Ben­druo­siuo­se ug­dy­mo pla­nuo­se. Tai­gi, mo­kyk­los šie­met ga­li pa­si­rink­ti, ar moks­lo me­tų pra­džios šven­tė vyks pir­ma­die­nį, rug­sė­jo 2 die­ną, ar sek­ma­die­nį, rug­sė­jo 1 die­ną.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis sa­kė, jog nė vie­na mū­sų mo­kyk­la ne­iš­reiš­kė pa­gei­da­vi­mo šven­tę da­ry­ti lais­vą die­ną, to­dėl pas mus Rug­sė­jo 1-osios šven­tė nu­ke­lia­ma į rug­sė­jo 2-ąją. Ve­dė­jo ži­nio­mis, sek­ma­die­nį moks­lo me­tus pra­de­da tik Vi­sa­gi­no ir Va­rė­nos mo­kyk­los.
Kaip ir anks­tes­niais me­tais, šie­met šven­ti­nė die­na pra­si­dės 9 va­lan­dą šv. Mi­šio­mis Plun­gės šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je, o 10.30 va­lan­dą vi­si rink­sis sa­vo mo­kyk­lo­se. Tik kai­miš­ko­se mo­kyk­lo­se lai­kas ga­li bū­ti kiek kitoks. Vė­liau, maž­daug nuo 15 va­lan­dos, vi­si kvie­čia­mi į A. Ju­cio gat­vė­je (prie ka­vi­nės „Ta­ka­va“) esan­čią vai­kų žai­di­mų aikš­te­lę, kur lauks įvai­rios pra­mo­gos ir links­my­bės.
Vi­so­je Lie­tu­vo­je į mo­kyk­las su­si­rinks apie 320 tūkst. mo­ki­nių, iš jų – apie 29 tūkst. pir­mo­kų. G. Ri­mei­kio pa­teik­tais duo­me­ni­mis, į mū­sų mo­kyk­las šie­met tu­rė­tų at­ei­ti 3888 mo­ki­niai, o tai yra 69-iais ma­žiau nei 2018-ųjų ru­de­nį (bu­vo 3957). Nors ir ne taip dras­tiš­kai, kaip anks­tes­niais me­tais, ta­čiau jau daug me­tų mo­ki­nių pas mus ma­žė­ja. Tie­sa, pir­mo­kų šie­met yra ke­liais dau­giau – 327 (bu­vo 320).
Pa­si­do­mė­jus, ar švie­ti­mo įstai­gos pa­si­ruo­šė moks­lo me­tams, ve­dė­jas pa­ti­ki­no, jog mo­kyk­lo­se vis­kas tu­rė­tų bū­ti ge­rai – di­de­lių re­no­va­ci­jų ne­vy­ko, o kos­me­ti­niai re­mon­tai tik­riau­siai bus baig­ti lai­ku. Tik su dviem lop­še­liais-dar­že­liais rei­ka­lai kiek už­stri­go: tiek „Sau­lu­tė­je“, tiek „Rau­don­ke­pu­rai­tė­je“ ne­nau­do­ja­mo­se pa­tal­po­se yra nu­ma­ty­ta įreng­ti nau­jas gru­pes lop­še­li­nu­kams, ta­čiau iki rug­sė­jo dar­bai ne­bus baig­ti. Pir­ma­ja­me dar­že­ly­je gru­pė jau įren­gia­ma, o pas­ta­ra­ja­me dar­bai dar tik pra­si­dės. Tai­gi, kol tos dvi gru­pės at­si­da­rys, ga­li už­truk­ti po­rą mė­ne­sių. Lau­kian­tys tė­ve­liai apie tai yra in­for­muo­ti.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Pačių mažiausiųjų mokinukų – pirmokų – šiemet bus 7-iais daugiau.

Komentarai
Kiti straipsniai