Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Pei­lį į pil­vą po­sū­niui su­va­ręs vy­ras tu­rės pa­dir­bė­ti ne­at­ly­gin­ti­nai

Kru­vi­na dra­ma Prū­sa­lių kai­me vy­ko pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je, gruo­džio mė­ne­sį. Vie­ną va­ka­rą gir­tas Jo­nas Ko­rei­va (gim. 1957 m.) grie­bė pei­lį ir su­va­rė sa­vo po­sū­niui A. J. į pil­vą. Žmo­gus bu­vo sun­kiai su­ža­lo­tas, ta­čiau iš­gy­ve­no. Rug­pjū­čio 22 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas kal­ti­na­ma­jam pa­skel­bė nuosp­ren­dį.

Vis­kas įvy­ko 2018 m. gruo­džio 19-osios va­ka­rą Prū­sa­liuo­se, apie 21. 50 va­lan­dą. Pas J. Ko­rei­vą ta­da gy­ve­no po­sū­nis A. J., mi­ru­sios su­gy­ven­ti­nės sū­nus.
Kaip ne­re­tai bū­na, iš­gė­rę vy­rai ėmė aiš­kin­tis san­ty­kius. Tą­syk, bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, J. Ko­rei­va su­kon­flik­ta­vo su A. J., grie­bė pei­lį ir dū­rė jam pei­liu į pil­vo sri­tį. Nu­ken­tė­ju­sia­jam bu­vo pa­da­ry­tas kiau­ry­mi­nis pil­vap­lė­vės ert­mės su­ža­lo­ji­mas su tuš­čio­sios žar­nos pa­žei­di­mu.
To­kiais sa­vo veiks­mais J. Ko­rei­va sun­kiai su­ža­lo­jo žmo­gų, to­dėl bu­vo pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­gal BK 135 str. 1 da­lį. Sa­vo kal­tę vy­ras pri­pa­ži­no ir gai­lė­jo­si.
Teis­mas at­si­žvel­gė į tai, jog prū­sa­liš­kį pro­vo­ka­vo pats nu­ken­tė­ju­sy­sis A. J. – prie­kaiš­ta­vo J. Ko­rei­vai dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ir ven­gi­mo ei­ti į dar­bą, dau­žė per au­sį.
Anks­čiau J. Ko­rei­va teis­tas ne­bu­vo. Iš­si­sky­ręs, nie­kur ne­dir­ba, tu­ri tik pra­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą.
Po įvy­kio vy­riš­kiai nu­ta­rė kar­tu ne­be­gy­ven­ti. Tiek nu­ken­tė­ju­sy­sis, tiek liu­dy­to­jas kal­ti­na­mą­jį cha­rak­te­ri­za­vo kaip ne­kon­flik­tiš­ką žmo­gų.
Teis­mas nu­spren­dė J. Ko­rei­vai pa­skir­ti švel­nes­nę baus­mę: vy­ras nu­baus­tas lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­me dve­jiems me­tams su įpa­rei­go­ji­mu per du mė­ne­sius pra­dė­ti dirb­ti ar­ba už­si­re­gist­ruo­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je, taip pat tu­rės ne­at­ly­gin­ti­nai dirb­ti 100 va­lan­dų per pen­kis mė­ne­sius svei­ka­tos prie­žiū­ros, glo­bos ir rū­py­bos įstai­go­se, ku­rios rū­pi­na­si se­nu­kais ar ne­įga­liai­siais.
Ka­dan­gi nu­ken­tė­ju­sy­sis A. J. gy­dė­si li­go­ni­nė­je, kal­ti­nin­kas tu­rės at­ly­gin­ti ir jo gy­dy­mo iš­lai­das Vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sai – 4023 eu­rus.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Asociatyvi delfi.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai