Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Nyks­ta ne tik ban­kų pa­da­li­niai, bet ir ban­ko­ma­tai

Ten­ka pa­ste­bė­ti, kad Lie­tu­vo­je spar­čiai ma­žė­ja tiek ban­kų pa­da­li­nių, tiek ban­ko­ma­tų. Šių įstai­gų ir jų prie­dų už­da­ri­nė­ji­mų ban­ga, be­si­ri­tan­ti per ša­lį, gy­ven­to­jams sun­kiai su­pran­ta­ma, nes be­veik kiek­vie­nam ten­ka kon­sul­tuo­tis dėl tau­py­mo, in­ves­ta­vi­mo, būs­to pa­sko­lų. Pa­ga­liau – juk rei­kia ir gry­nų­jų, be ku­rių dau­ge­lis gy­ven­to­jų neap­si­ei­na nė die­nos. Tai kur gry­nin­si­me sa­vo už­dirb­tus pi­ni­gus, jei dau­gu­ma ban­ko­ma­tų ar­ti­miau­siu me­tu bus už­da­ry­ti?

Del­fi šal­ti­niai tei­gia, kad vien per 2019-ųjų I pus­me­tį Lie­tu­vo­je du­ris už­vė­rė 21 ban­kų ir kre­di­to uni­jų klien­tų ap­tar­na­vi­mo vie­ta, o nuo 2011-ųjų jų iš vi­so su­ma­žė­jo be­veik 450. To­kią ten­den­ci­ją, pa­sak ban­kų at­sto­vų, dau­giau­sia le­mia po­pu­lia­rė­jan­ti skait­me­ni­nė ban­ki­nin­kys­tė, ta­čiau gy­ven­to­jams to­kios per­mai­nos ne­pa­lan­kios, mat kai ku­riems šian­dien iki ar­ti­miau­sio ban­ko pa­da­li­nio ten­ka su­kar­ti ne vie­ną de­šim­tį ki­lo­met­rų.
Plun­gės mies­te vi­sai ne­se­niai už­da­ry­tas ne tik ban­ko LUMINOR pa­da­li­nys, bet ir AB SEB ban­ko­ma­tas, bu­vęs prie IKI par­duo­tu­vės Se­na­mies­čio aikš­tė­je. Tad dau­ge­lį plun­giš­kių, grį­žu­sių po sa­vai­tės ar dvie­jų atos­to­gų, nu­ste­bi­no to­kios nau­jo­vės. „Kur tai ma­ty­ta – pa­čia­me mies­to cen­tre pa­nai­ki­no ban­ko­ma­tą! Jis bu­vo pa­to­gus dau­ge­liui plun­giš­kių ir mies­to sve­čių, pa­no­ru­sių iš­si­gry­nin­ti pi­ni­gus, o da­bar at­ėju­sie­ji prie par­duo­tu­vės at­si­mu­ša į bal­tą sie­ną, nes ban­ko­ma­to čia ne­bė­ra. Ap­ima jaus­mas, tar­si jo nie­ka­da ir ne­bu­vo“, – pa­sa­ko­jo vie­na plun­giš­kė, at­ėju­si pa­si­im­ti pi­ni­gų iš ban­ko­ma­to, ne­se­niai dar vei­ku­sio prie par­duo­tu­vės IKI.
Ar at­ei­ty­je ne­pri­trūks mies­te ne tik ban­ko pa­da­li­nių, bet ir ban­ko­ma­tų? Gy­ven­to­jai nuo­gąs­tau­ja, kad jei ir liks vie­nas ki­tas, tai ir tie pa­tys su tam tik­rais ap­ri­bo­ji­mais, mat pi­ni­gų iš kai ku­rių bus ga­li­ma tik pa­si­im­ti, ta­čiau ne įneš­ti į są­skai­tą. Ar ir plun­giš­kiams ga­li tek­ti ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je vyk­ti į di­des­nį mies­tą, pa­vyz­džiui, Klai­pė­dą iš­si­gry­nin­ti pi­ni­gų?
AB SEB ban­ko kon­sul­ta­ci­jų cen­tro va­dy­bi­nin­kė Dai­va Pet­raus­kie­nė tei­gė su­tin­kan­ti, kad šian­dien ne­ma­žai ban­ki­nių ope­ra­ci­jų ga­li­ma at­lik­ti nau­do­jan­tis in­ter­ne­ti­ne ban­ki­nin­kys­te, ta­čiau, anot jos, vy­res­niems žmo­nėms – tai di­de­lis iš­šū­kis. „Jie bi­jo, kad pa­mirš slap­ta­žo­dį, ne­mo­kės elg­tis. Tik­rai tu­ri­me di­de­lių pro­ble­mų“, – sa­kė ji.
Pa­na­šu, kad pro­ble­mų bus ne tik dėl „tirps­tan­čių“ ban­kų sky­rių, bet ir dėl ban­ko­ma­tų už­da­ry­mų. Mies­te li­kus vie­nam ki­tam ban­ko­ma­tui, ei­lė­je teks lauk­ti va­lan­dų va­lan­das, kad pa­si­im­tu­me gry­nų­jų pi­ni­gų.
„Stai­gus ban­ko­ma­tų su­ma­žė­ji­mas bu­vo dar 2011-ai­siais. Jį lė­mė ban­ko „Sno­ras“ ban­kro­tas, ka­dan­gi po to šie ban­ko­ma­tai ne­be­bu­vo nau­do­ja­mi. Vė­liau ben­dras ban­ko­ma­tų skai­čius su ne­di­de­lė­mis iš­im­ti­mis po tru­pu­tį ma­žė­jo kas­met. Šią ten­den­ci­ją, kaip ir dau­gu­mo­je eu­ro zo­nos vals­ty­bių, le­mia ko­mer­ci­nių ban­kų veik­los efek­ty­vi­ni­mo sie­kis, per­ke­liant vis di­des­nę da­lį pa­slau­gų į elek­tro­ni­nę erd­vę“, – Del­fi ko­men­ta­vo Lie­tu­vos ban­kas (LB). Pa­sak jo at­sto­vų, kaip al­ter­na­ty­vą da­lies ban­kų klien­tai tu­ri ga­li­my­bę iš ban­ko kor­te­lės iš­gry­nin­ti pi­ni­gų ne­mo­ka­mai pre­ky­bos cen­trų ir ki­tų par­duo­tu­vių ka­so­se, įsi­gy­da­mi pre­kių už tam tik­rą su­mą, o vie­no pir­ki­mo me­tu ga­li­ma iš­gry­nin­ti iki 100 Eur. „Taip pat pa­si­im­ti pi­ni­gų ga­li­ma nau­do­jan­tis ban­kų mo­kė­ji­mo kor­te­lė­mis ir vi­so­je Lie­tu­vo­je vei­kian­čiuo­se „Per­lo“ ter­mi­na­luo­se. Ši pa­slau­ga ga­li bū­ti mo­ka­ma, tai pri­klau­so in­di­vi­du­a­liai nuo kiek­vie­no ban­ko. Kai ku­rie ban­kai su­da­ro ga­li­my­bę už mo­kė­ji­mo pa­slau­gų pa­ke­to įkai­nį pa­si­im­ti gry­nų­jų pi­ni­gų tiek ban­ko­ma­tuo­se, tiek „Per­lo“ ter­mi­na­luo­se“, – ko­men­ta­vo LB at­sto­vai.
SEB ban­ko kon­sul­ta­ci­jų cen­tro va­dy­bi­nin­kė D. Pet­raus­kie­nė pa­aiš­ki­no ir pa­grin­di­nes ban­kų sky­rių ir ban­ko­ma­tų skaičių ma­ži­ni­mo prie­žas­tis. Tai – ban­kų veik­los op­ti­mi­za­vi­mas, pa­da­li­nių ap­jun­gi­mas bei au­gan­tis skait­me­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės po­pu­lia­ru­mas. „Kuo to­liau, tuo ma­žiau nau­do­si­mės ir gry­nai­siais pi­ni­gais. Tie lai­kai jau grimz­ta į pra­ei­tį. Ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je už vis­ką at­si­skai­ty­si­me nau­do­da­mie­si tik ban­ko kor­te­lė­mis, iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais, laik­ro­džiais ir ki­to­mis po­pu­lia­rio­mis at­si­skai­ty­mo prie­mo­nė­mis. Vie­nam ki­tam, ku­riam pri­reiks gry­nų­jų, už­teks ir ke­lių ban­ko­ma­tų to­kia­me ne­di­de­lia­me mies­te kaip Plun­gė. Lai­kui bė­gant, žmo­nių, ku­riems bus rei­ka­lin­gi gry­nie­ji pi­ni­gai, ma­žės, ir ban­ko­ma­tų rei­kės žy­miai ma­žiau“, – tei­gė D. Pet­raus­kie­nė.

Edita LUKIENĖ

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai