Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Nei įva­žiuo­ti, nei iš­va­žiuo­ti

Vi­sai ne­se­niai bu­vo per­da­žy­ti pa­grin­di­nių ke­lių žy­mė­ji­mai. Po ke­li­nin­kų at­lik­tų dar­bų rie­ta­viš­kiai pa­ste­bė­jo, kad iš­ti­si­ne li­ni­ja už­da­žy­tas įva­žia­vi­mas iš Va­tu­šių gat­vės į Klai­pė­dos gat­vę, esan­tis prie­šais par­duo­tu­vę „Tū­zas“.

Te­ko ma­ty­ti, kaip ten gy­ve­nan­tys žmo­nės vis dar va­žiuo­ja taip, kaip bu­vo įpra­tę – ker­ta iš­ti­si­nę li­ni­ją. Ko ge­ro, ne vi­si žmonės nau­jo­ves ir pa­ste­bė­jo. Į mus krei­pę­sis rie­ta­viš­kis sa­kė, kad gy­ven­to­jai šiais pa­kei­ti­mais nė­ra pa­ten­kin­ti. „Įva­žia­vi­mas į gat­vę bu­vo pa­to­gus, tad ma­nau, kad gy­ven­to­jai ir to­liau juo nau­do­sis, jei­gu po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­pra­dės skir­ti bau­dų. Yra ir ki­tas pa­te­ki­mas į šią gat­vę – per Kal­no gat­vę, ta­čiau ten ne­ma­ža nuo­kal­nė, žie­ma bū­na sli­du, ma­to­mu­mas nė­ra ge­ras, tad tai ne pats pa­to­giau­sias va­rian­tas“, – pa­sa­ko­jo jis. Apie tai dis­ku­tuo­ta ir Rie­ta­vo mies­to gru­pės feis­bu­ko pus­la­py­je. Gy­ven­to­jai juo­kau­da­mi kal­bė­jo, kad pro­ble­ma leng­vai iš­spren­džia­ma juo­dais da­žais pa­da­rius punk­ty­ri­nę li­ni­ją, ki­ti sa­kė, kad da­bar teks ma­ši­nas lai­ky­ti prie par­duo­tu­vės „Tū­zas“, at­si­ra­do ir to­kių, ku­rie iš­ti­si­nės li­ni­jos nė ne­pa­ste­bė­jo, to­dėl va­žiuo­ja kaip va­žia­vę…
Apie šią pro­ble­mą pa­si­kal­bė­jo­me su Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Vy­tau­tu Di­čiū­nu. Jis in­for­ma­vo, kad ke­lio žen­kli­ni­mo dar­bus at­li­ko UAB „Tel­šių re­gio­no ke­liai“. Di­rek­to­rius kal­bė­jo­si su įmo­nės at­sto­vu ir su­lau­kė at­sa­ky­mo, jog dar­bai at­lik­ti pa­gal ke­lių žen­kli­ni­mo tai­syk­les, ku­rios nu­ro­do, jog iš­ti­si­nė li­ni­ja 20 m nuo san­kry­žos pri­va­lo bū­ti. Rei­ka­la­vi­mai to­kie, ir jų rei­kės pai­sy­ti. „Di­de­lės pro­ble­mos čia ne­ma­tau, ka­dan­gi tai nė­ra vie­nin­te­lis įva­žia­vi­mas į gat­vę. Į šią gat­vę ga­li­ma įva­žiuo­ti/iš­va­žiuo­ti per Kal­no gat­vę. Dar vie­nas įva­žia­vi­mas yra nuo Že­mai­čių plen­to, tik pa­čių gy­ven­to­jų už­tver­tas ak­me­ni­mis. Kam jie taip pa­da­rė – ne­aiš­ku, ta­čiau no­rint tu­rė­ti dar vie­ną iš­va­žia­vi­mą, pro­ble­mą ga­li­ma leng­vai iš­spręs­ti“, – sa­kė ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Iš­va­da – ke­lių, ve­dan­čių į gat­vę, yra ne vie­nas, tad gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi jais nau­do­tis.

Nuotraukoje: Vienas iš įvažiavimų į Klaipėdos gatvę pačių gyventojų užtvertas akmenimis.

Komentarai
Kiti straipsniai