Sekmadienis, 2020 m. rugpjūčio 09 d.

Kiau­lių ma­ras – jau ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je

Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras grės­min­gai pri­ar­tė­jo prie Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos – ne­se­niai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Dau­gė­dų se­niū­ni­jos miš­kuo­se su­me­džio­tas šer­nas bu­vo už­si­krė­tęs šia li­ga. Da­bar kiau­lių au­gin­to­jams ypa­tin­gai svar­bu lai­ky­tis bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų.

Kaip pra­ne­šė Plun­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) vir­ši­nin­kas Vir­gi­ni­jus Gai­lius, rug­pjū­čio 22 die­ną Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba juos in­for­ma­vo apie Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je nu­sta­ty­tą af­ri­ki­nį kiau­lių ma­rą (AKM), ku­riuo bu­vo už­si­krė­tęs su­me­džio­tas šer­nas. Ser­gan­tį gy­vū­ną Dau­gė­dų se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je rug­pjū­čio 12 d. nu­šo­vė Rie­ta­vo me­džio­to­jų bū­re­lio na­rys.
Ga­vus pa­tvir­ti­nan­čias na­cio­na­li­nio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to iš­va­das, rug­pjū­čio 22 die­ną VMVT iš­lei­do įsa­ky­mą dėl Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos lai­ky­mo af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru už­krės­ta te­ri­to­ri­ja.
„Ša­lia Plun­gės ra­jo­no at­si­ra­dęs AKM ne­ra­mi­na, nes ky­la re­a­li grės­mė, jog li­gos su­kė­lė­jai (vi­ru­sai) ga­li pa­tek­ti į ne­ap­sau­go­tas kiau­lių lai­ky­mo vie­tas. To­dėl Plun­gės VMVT spe­cia­lis­tai pra­dė­jo ar­čiau­siai AKM nu­sta­ty­mo vie­tos esan­čių kiau­li­nin­kys­tės ūkių pa­tik­ri­ni­mus“, – sa­kė V. Gai­lius.
Pir­miau­sia, pa­sak vir­ši­nin­ko, bus tik­ri­na­mi Stal­gė­nų ir Žli­bi­nų se­niū­ni­jų kiau­lių lai­ky­to­jai (Stal­gė­nuo­se 12 lai­ky­to­jų tu­ri 34 kiau­les, Žli­bi­nuo­se 13 lai­ky­to­jų tu­ri 35 kiau­les).
Ypa­tin­gas dė­me­sys bus ski­ria­mas bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų vyk­dy­mui (pvz., kas­die­ni­niam de­zo­ko­li­mė­lių už­pil­dy­mui ir kt.), nes tik bio­lo­gi­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų lai­ky­ma­sis ga­li ap­sau­go­ti kiau­lių ūkį. Taip pat bus tik­ri­na­ma, ar nu­sta­ty­tu lai­ku de­kla­ruo­ja­mos kiau­lės, ar jos pa­žen­klin­tos, ar per­ka­mos su ve­te­ri­na­ri­jos pa­žy­mė­ji­mais ir važ­ta­raš­čiais, ar ne­lai­ko­mos lau­ke. Nu­sta­čius pa­žei­di­mus, gre­sia ad­mi­nist­ra­ci­nės nuo­bau­dos.
V. Gai­lius mi­nė­jo, jog ne­del­siant bu­vo pa­ruoš­ti Plun­gės VMVT raš­tai vi­soms Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­joms su pra­šy­mu in­for­muo­ti kiau­lių lai­ky­to­jus apie ša­lia už­fik­suo­tą kiau­lių ma­rą.
„Pra­šo­me kiau­lių lai­ky­to­jų su­vok­ti bio­lo­gi­nių sau­gu­mo prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo bū­ti­nu­mą ir svar­bą. Įta­rus AKM, su­sir­gus ar kri­tus kiau­lei, kiau­lių lai­ky­to­jas pri­va­lo ne­del­siant in­for­muo­ti Plun­gės VMVT spe­cia­lis­tus ar pri­va­tų ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ją. At­krei­pia­me dė­me­sį, kad VMVT yra ir vi­są pa­rą vei­kian­tis ne­mo­ka­mas te­le­fo­nas 8 800 40 403“, – pri­mi­nė Plun­gės VMVT vir­ši­nin­kas.
Šią sa­vai­tę Plun­gės VMVT spe­cia­lis­tai dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro nu­ma­to su­si­ti­ki­mus ir su Plun­gės ra­jo­no me­džio­to­jų bū­re­lių va­do­vais, taip pat bus kvie­čia­mi ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, kar­tu ap­ta­ria­mos prie­mo­nės su­stab­dy­ti AKM pli­ti­mą.
Pa­gal že­mės ūkio in­for­ma­ci­jos ir kai­mo ver­slo cen­tro Cen­tri­nės duo­me­nų ba­zės įra­šus, rug­pjū­čio 22-ąją Plun­gės ra­jo­ne re­gist­ruo­tos 169 ban­dos, lai­ko­ma 821 kiau­lė (vi­du­ti­niš­kai ban­do­je – 5 kiau­lės, bet svy­ruo­ja nuo 1–2 iki 5–8 kiau­lių). Tie­sa, kiau­lių lai­ky­mo ten­den­ci­ja yra ma­žė­jan­ti. Pa­vyz­džiui, 2018 m. 171-oje ban­do­je lai­ky­tos 3777 kiau­lės, o 2017 m. 208-io­se ban­do­se – 3947 kiau­lės.
V. Gai­liaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, di­džiau­sias kiau­lių skai­čiaus kri­ti­mas šiais me­tais – nuo 2500 iki  800 kiau­lių. Tai su­si­ję su ūki­nin­ko Ka­zi­mie­ro Ba­gins­ko kiau­lių lai­ky­mo ma­žė­ji­mu. Šio ūki­nin­ko Ku­lių fer­mo­se kiau­lės jau ne­be­lai­ko­mos, o stam­biau­sio­je Var­ka­lių fer­mo­je šiuo me­tu li­ko apie 100, bet rug­sė­jį tu­rė­tų ir jų ne­be­lik­ti.
Plun­gės VMVT vir­ši­nin­kas ra­gi­na kiau­lių lai­ky­to­jus bū­ti ypač bud­rius dėl AKM grės­mės ir at­sa­kin­gai vyk­dy­ti bio­lo­gi­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mus – tik to­kiu at­ve­ju bus ga­li­ma iš­veng­ti kiau­lių ma­ro ir iš­sau­go­ti kiau­les ne­pa­ti­riant eko­no­mi­nių nuos­to­lių.
Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras – ypač pa­vo­jin­ga už­kre­čia­ma vi­ru­si­nė na­mi­nių bei lau­ki­nių kiau­lių ir šer­nų li­ga. Šis vi­ru­sas per­duo­da­mas tie­sio­gi­nio kon­tak­to bū­du su sek­re­tais ar krau­ju, taip pat jį ga­li per­neš­ti er­kės. Gy­vū­nai už­si­kre­čia ir ne­tie­sio­gi­nio kon­tak­to bū­du: per ap­krės­tą in­ven­to­rių, rū­bus, trans­por­tą, pa­ša­rus. Paukš­čiai, mu­sės ir žmo­nės ga­li fi­ziš­kai per­neš­ti vi­ru­są iš už­krės­tų kiau­lių svei­koms. Kiau­lių sa­vi­nin­kas ga­li su­kel­ti in­fek­ci­ją šer­da­mas kiau­les ne­ap­do­ro­to­mis mais­to at­lie­ko­mis, ku­rio­se yra gy­vū­ni­nių pro­duk­tų. Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras – žmo­nėms ne­pa­vo­jin­ga li­ga. Jie ne­su­sirgs, net jei ne­ty­čia su­val­gy­tų už­krės­tos mė­sos. Ta­čiau už­si­krė­tu­sių kiau­lių mė­są drau­džia­ma var­to­ti, nes per mė­są, krau­ją, vi­daus or­ga­nus pa­vo­jin­gas vi­ru­sas ga­li bū­ti iš­pla­tin­tas už li­gos ži­di­nio ri­bų.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Nuo rugpjūčio 22 dienos Rietavo savivaldybės teritorija paskelbta užkrėsta afrikiniu kiaulių maru.

Komentarai
Kiti straipsniai