Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 09 d.

Dėl pa­grob­tos že­mės – tūks­tan­ti­nė ža­la

Skly­pą Plun­gė­je, Že­mai­tės gat­vė­je, tu­rin­ti mo­te­ris, ko ge­ro, nu­stė­ro, kai at­vy­ku­si pa­ma­tė didelę duo­bę. Kaž­kas jos val­do­se iš­ka­sė ir iš­ve­žė ne­ma­žą kie­kį grun­to. Apie tai po­li­ci­jai bu­vo pra­neš­ta pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį.

Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ga­vo 1974 m. gi­mu­sios plun­giš­kės pa­reiš­ki­mą, kad rug­pjū­čio 22 die­ną, at­vy­ku­si į jai pri­klau­san­tį skly­pą Plun­gė­je, pa­ste­bė­jo va­gys­tę – mo­te­ris nu­ro­dė, jog yra iš­kas­tas ir pa­vog­tas že­mės grun­tas. Ža­la ga­lin­ti siek­ti apie 4 tūkst. eu­rų.
Kaip sa­kė Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė, sa­vi­nin­kai prie sa­vo že­mės skly­po Že­mai­tės gat­vė­je at­vy­ko po gan il­go lai­ko tar­po – ne­bu­vo ke­le­rius me­tus, tad kas, kaip ir ka­da ka­sė grun­tą, nu­sta­ty­ti bus sun­ku. Vis­gi po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl va­gys­tės.
Iš­grobs­ty­ta že­mė yra ply­na­me lau­ke, la­bai ar­ti kai­my­nų nė­ra, tad var­gu ar kas ką ma­tė. Ne­ži­nia, ar grun­tas bu­vo ve­žio­ja­mas il­gą lai­ką po ka­ru­tį, ar iš­kart sunk­ve­ži­miu.
Iš­kas­tas plo­tas, pa­sak pa­rei­gū­nės, ga­li bū­ti maž­daug krep­ši­nio aikš­te­lės dy­džio. Duo­bė nė­ra la­bai gi­li – nuo pus­met­rio iki met­ro.

Li­na MOTUŽIENĖ

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai