Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Ar ši mais­ti­nė me­džia­ga ga­lė­tų bū­ti lė­tes­nio se­nė­ji­mo pa­slap­tis?

Ita­lų moks­li­nin­kai pa­ste­bė­jo, kad sens­tant ma­žė­ja į vi­ta­mi­ną pa­na­šaus jun­gi­nio ko­fer­men­to Q10 kie­kis žmo­gaus or­ga­niz­me. Ši mais­ti­nė me­džia­ga, ku­ri yra vi­sų ląs­te­lių ener­gi­jos ža­lia­va, gar­sė­ja sa­vo ge­bė­ji­mu su­stip­rin­ti šir­dį.

Moks­li­nin­kai vi­sais lai­kais įnir­tin­gai mė­gi­no iš­si­aiš­kin­ti, kaip ir ko­dėl mes sens­ta­me. Šiam pro­ce­sui įta­kos tu­ri gau­sy­bė veiks­nių, ta­čiau Ita­li­jos ty­rė­jų dė­me­sį pa­trau­kė vie­nas fak­tas – sens­tant na­tū­ra­laus jun­gi­nio, va­di­na­mo ko­fer­men­tu Q10 ar­ba tie­siog Q10, kie­kis or­ga­niz­me ma­žė­ja. Tyrimų duo­me­nys pa­tei­kia­mi „Eu­ro­pe­an Re­se­arch Jour­nal“ („Eu­ro­pos ty­ri­mų žur­na­lo“) sau­sio mė­ne­sio nu­me­ry­je.

Q10 ir žmo­gaus svei­ka­ta

Ši ty­rė­jų gru­pė ap­žvel­gė aš­tuo­nias­de­šim­ties ty­ri­mų (dau­gu­ma jų bu­vo Q10 pa­pil­do po­vei­kio žmo­gaus svei­ka­tai kli­ni­ki­niai ty­ri­mai) moks­li­nius duo­me­nis. Moks­li­nin­kai pa­brė­žė te­ra­pi­nę Q10 pa­pil­do nau­dą ser­gant de­ge­ne­ra­ci­nė­mis ner­vų sis­te­mos li­go­mis, pa­vyz­džiui, Par­kin­so­no, Alz­hei­me­rio ar Han­ting­to­no li­ga, ta­čiau ši maistinė me­džia­ga taip pat ga­li pa­dė­ti ke­le­to su se­nė­ji­mu su­si­ju­sių kli­ni­ki­nių būk­lių, pa­vyz­džiui, šir­dies li­gų, at­ve­jais.

54 % ma­žes­nis mirš­ta­mu­mas

Vie­nas iš ty­ri­mų, ku­riam moks­li­nin­kai sky­rė itin daug dė­me­sio, yra ty­ri­mas „KiSel-10“ su 443 pa­gy­ve­nu­siais šve­dų vy­rais ir mo­te­ri­mis, pla­čiai nu­skam­bė­jęs vi­so pa­sau­lio ži­niask­lai­do­je nuo pat ty­ri­mo pa­skel­bi­mo 2013 m. Jo me­tu ti­ria­mie­siems at­si­tik­ti­nės pa­rink­ties bū­du bu­vo pa­skir­ta var­to­ti 200 mg aukš­tos ko­ky­bės Q10 („Bio-Qui­no­ne Q10“, ku­rio ga­min­to­jas „Phar­ma Nord“) ir se­le­no mie­lių ar­ba ati­tin­ka­mo kie­kio pla­ce­bo. Pra­ėjus ket­ve­riems pa­pil­dų var­to­ji­mo me­tams, šve­dų moks­li­nin­kai pa­ste­bė­jo, kad pa­pil­dus var­to­ju­sių ti­ria­mų­jų gru­pė­je mirš­ta­mu­mas dėl šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų 54 % ir aiš­kiai pa­ge­rė­jo šių ti­ria­mų­jų šir­dies rau­mens veik­la.

Pa­gal­ba šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mo at­ve­ju

Pa­na­šūs re­zul­ta­tai pa­ste­bė­ti ir ki­to ty­ri­mo („Q-Sym­bio“) me­tu, kai įpras­ti kas­die­niai vais­tai šir­dies li­gai gy­dy­ti bu­vo pa­pil­dy­ti 300 mg Q10, o mirš­ta­mu­mas 420-ies šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mu ser­gan­čių ti­ria­mų­jų gru­pė­je su­ma­žė­jo 43 %. Pu­sė ti­ria­mų­jų šio ty­ri­mo me­tu var­to­jo Q10, ki­ta pu­sė – pla­ce­bą. Ne­skai­tant ma­žes­nio mirš­ta­mu­mo, Q10 pa­pil­dą var­to­ju­sių ti­ria­mų­jų gru­pė­je už­fik­suo­ta ge­ro­kai pa­ge­rė­ju­si šir­dies rau­mens veik­la.

Ar mums rei­ka­lin­gi pa­pil­dai?

Ne­di­de­lį kie­kį Q10 gau­na­me su mais­tu, ta­čiau di­dži­ą­ją šios me­džia­gos da­lį or­ga­niz­mas ga­mi­na­si pats. Q10 sin­te­ti­na ke­pe­nys. Moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad en­do­ge­ni­nės Q10 ga­my­bos pi­kas pa­sie­kia­mas su­lau­kus 20–25 me­tų, o vė­liau nuo­lat ma­žė­ja. Tai­gi klau­si­mas, ver­tas mi­li­jo­no, bū­tų toks: ar su­lau­kus nu­sta­ty­to am­žiaus, ver­ta pra­dė­ti var­to­ti tam tik­rą mais­to pa­pil­dą?

Su­dė­tin­gas įsi­sa­vi­ni­mas

Ita­li­jos moks­li­nin­kai ma­no, kad ver­ta, ir net­gi re­ko­men­duo­ja tai da­ry­ti. Vis dėl­to ty­rė­jai pa­brė­žia fak­tą, kad pra­stas bio­lo­gi­nis Q10 įsi­sa­vi­ni­mas yra ri­bo­jan­tis veiks­nys. Ki­taip ta­riant, mū­sų or­ga­niz­mui su­dė­tin­ga įsi­sa­vin­ti Q10 iš pa­pil­dų, ne­bent pre­pa­ra­tai bū­tų pa­ga­min­ti taip, kad virš­ki­ni­mo sis­te­ma ga­lė­tų leng­viau juos įsi­sa­vin­ti.

Uni­ka­li Q10 for­mu­lė

Q10 mo­le­ku­lėms bū­din­ga kaup­tis ir su­da­ry­ti stam­bius ne­tir­pius kris­ta­lus, ku­rie ne­su­ge­ba pra­si­skverb­ti pro žar­nų sie­ne­les ir pa­tek­ti į krau­jo­ta­ką. Uni­ka­lios for­mu­lės at­ve­ju Q10 mai­šo­mas su spe­cia­liais alie­jais ir gau­tas mi­ši­nys kai­ti­na­mas; taip ­sut­ruk­do­ma su­si­da­ry­ti kie­tiems kris­ta­lams. Re­zul­ta­tas – itin ge­rai bio­lo­giš­kai įsi­sa­vi­na­mos for­mos Q10, ku­rio lais­vos ir ne­su­ki­bu­sios mo­le­ku­lės leng­vai pa­ten­ka į krau­ją ir ląs­te­les. Bū­tent to­kios spe­cia­lios for­mu­lės pre­pa­ra­tas bu­vo nau­do­ja­mas aukš­čiau mi­nė­to ty­ri­mo „KiSel-10“ me­tu.

Šal­ti­nis:
Co­en­zy­me Q10 de­fi­cien­cy in el­der­ly: Can nu­tri­tio­nal sup­ple­men­ta­tion play a ro­le? Mi­ni re­view
The Eu­ro­pe­an Re­se­arch Jour­nal 20189;5(1):166-173

Komentarai
Kiti straipsniai