Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Žmo­ną dau­žė ir al­kū­ne, ir me­di­ne laz­da

Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas Ro­ma­nas Bra­sas (gim. 1967 m.) tei­sė­sau­gos aki­ra­tin pa­te­ko dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je – jam bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo sa­vo šei­mos na­riui (BK 140 str. 2 d.). Nie­kur ne­dir­ban­tis pus­am­žis vy­ras du kar­tus mu­šė sa­vo mo­te­rį.

Mi­nė­ta by­la iš­nag­ri­nė­ta rug­pjū­čio 12 die­ną ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka, smur­tau­to­jo at­žvil­giu pri­im­tas bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas. R. Bra­sas bu­vo nu­baus­tas dėl dvie­jų epi­zo­dų.
Pir­ma­sis smur­to pro­trū­kis už­fik­suo­tas ko­vo 31-osios vi­dur­nak­tį šei­mos na­muo­se. Ne­ži­nia, kuo žmo­na jam ne­įti­ko, ta­čiau gir­tas vy­ras ty­čia smo­gė mo­te­riš­kei al­kū­ne į vei­do sri­tį. To­kiais sa­vo veiks­mais nu­ken­tė­ju­sia­jai su­kė­lė fi­zi­nį skaus­mą.
Ki­tas at­ve­jis už­fik­suo­tas bir­že­lio 9-osios die­ną, šiek tiek po 15 va­lan­dos. Kaip ir pir­muo­ju at­ve­ju, R. Bra­sas na­muo­se bu­vo ge­ro­kai įkau­šęs (nu­sta­ty­tas 1,71 pro­mi­lės gir­tu­mas), su­si­ki­vir­či­jo su žmo­na ir, pa­grie­bęs me­di­nę laz­dą, puo­lė ją tran­ky­ti – su­tuok­ti­nei pa­ga­liu kliu­vo tris kar­tus į de­ši­nę ran­ką, nes ja mo­te­ris gy­nė­si.
Po abie­jų smur­to pro­trū­kių R. Bra­sas bu­vo lai­ki­nai su­lai­ky­tas ir tu­rė­jo pro­gą sa­vo po­el­gius ap­gal­vo­ti sė­dė­da­mas da­bok­lė­je.
Smur­tau­to­jas sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no, gai­lė­jo­si. To­dėl tai pri­pa­žin­ta at­sa­ko­my­bę leng­vi­nan­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis. Sun­ki­nan­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis lai­ky­ti­na tai, kad abiem at­ve­jais nu­si­kal­to bū­da­mas ap­svai­gęs.
R. Bra­so nu­si­kal­ti­mai – ne­sun­kūs, ta­čiau ty­či­niai. Su nu­ken­tė­ju­si­ą­ja su­si­tai­kė – juk mo­te­rys daug ką sa­vo vy­rams at­lei­džia…
Kal­ti­na­ma­sis anks­čiau ne­teis­tas, me­tų lai­ko­tar­py­je ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka ne­baus­tas. Teis­mas nu­ta­rė, kad by­la ga­li bū­ti iš­nag­ri­nė­ta su­pap­ras­tin­to pro­ce­so bū­du, pa­skir­ta baus­mė su­ma­žin­ta treč­da­liu.
Ga­lu­ti­nė, su­ben­drin­ta baus­mė R. Bra­sui – lais­vės ap­ri­bo­ji­mas vie­ne­riems me­tams, įpa­rei­go­jant ke­tu­ris mė­ne­sius ne­var­to­ti svai­ga­lų ir per vie­ną mė­ne­sį pra­dė­ti dirb­ti ar­ba nors už­si­re­gist­ruo­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je.
Taip pat mu­šei­ka įpa­rei­go­tas še­šis mė­ne­sius da­ly­vau­ti smur­ti­nį el­ge­sį kei­čian­čio­se pro­gra­mo­se.
Jei su to­kiu bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu ne­su­tiks, per 14 die­nų R. Bra­sas dar ga­lės pa­rei­ka­lau­ti su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. Ki­tu at­ve­ju bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­tei­sės ir bus ne­skun­džia­mas.

Mo­des­ta LIMONTAITĖ

Komentarai
Kiti straipsniai