Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Tris šim­tu­kus ga­vęs rie­ta­viš­kis kels spar­nus į sos­ti­nę

Va­sa­ra jau skai­čiuo­ja pas­ku­ti­nes die­ne­les, į ug­dy­mo įstai­gas ne­tru­kus ims gu­žė­ti mo­ki­niai. Vy­res­ni, jau bai­gę mo­kyk­lą, kels spar­nus į aukš­tą­sias mo­kyk­las ki­tuo­se mies­tuo­se. Šie­met Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ją bai­gęs Ta­das Si­mo­na­vi­čius iš bai­gia­mų­jų abi­tū­ros eg­za­mi­nų pel­nė net tris šim­tu­kus. Ge­riau­sias šių me­tų mū­sų sa­vi­val­dy­bės abi­tu­rien­tas aukš­čiau­sius įver­ti­ni­mus ga­vo iš ma­te­ma­ti­kos, fi­zi­kos ir an­glų kal­bos bei 89 ba­lus iš lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no. Prieš pra­si­de­dant nau­jam gy­ve­ni­mo eta­pui, pa­klau­sė­me Ta­do, kaip jam pa­vy­ko pa­siek­ti to­kių ge­rų re­zul­ta­tų.

– Vi­si nuo ma­žens sva­jo­ja apie ko­kią nors spe­cia­ly­bę, ko­kia bu­vo ta­vo sva­jo­nė?
– Bū­da­mas ma­žas, sva­jo­jau bū­ti ug­nia­ge­siu, kiek vė­liau – ka­ri­nin­ku, da­bar apie kon­kre­čią spe­cia­ly­bę ne­sva­jo­ju, no­riu įgy­ti ži­nių in­ži­ne­ri­jos sri­ty­je, įvai­rių me­cha­niz­mų pro­jek­ta­vi­me, ga­my­bo­je.

– Pa­pa­sa­kok apie sa­ve kaip as­me­ny­bę, ką mėgs­ti veik­ti, gal tu­ri ho­bių, po­mė­gių, ką veik­da­vai lais­vu nuo pa­mo­kų lai­ku.
– Lan­kiau me­no mo­kyk­lą, skau­tus. Esu da­ly­va­vęs dau­gy­bė­je kon­kur­sų ir olim­pia­dų, kai ku­riuos pa­vy­ko ir lai­mė­ti, pa­vyz­džiui, 2009 me­tais ta­pau res­pub­li­ki­nio akor­de­o­nis­tų kon­kur­so lau­re­a­tu, šie­met tarp­tau­ti­nia­me ma­te­ma­ti­kos kon­kur­se „Ken­gū­ra“ už­ėmiau 6 vie­tą. Su mo­kyk­los de­le­ga­ci­ja du kar­tus vy­kau į pro­jek­tą „Eu­ro­we­ek“: pir­mą­jį kar­tą jis vy­ko Ru­mu­ni­jo­je, ant­rą­jį – Veng­ri­jo­je. Į šį pro­jek­tą va­žiuo­ja 10-ies žmo­nių de­le­ga­ci­ja (8 mo­ki­niai ir 2 mo­ky­to­jai), pro­jek­te su­si­ren­ka apie 20 skir­tin­gų Eu­ro­pos ša­lių mo­kyk­lų de­le­ga­ci­jų. Pro­jek­tas skir­tas su­si­pa­žin­ti su ki­tų tau­tų at­sto­vais, pa­žin­ti jų kul­tū­ri­nes ypa­ty­bes ir pan. Ke­lio­nės į „Eu­ro­we­ek“ man ne­abe­jo­ti­nai la­bai pa­ti­ko. Me­no mo­kyk­lo­je gro­jau akor­de­o­nu, da­ly­va­vau dau­gy­bė­je kon­cer­tų, kon­kur­sų. Tuo me­tu me­no mo­kyk­lą su­de­rin­ti su moks­lais bu­vo ga­na ne­sun­ku, nes mo­kyk­la ne­at­im­da­vo daug lai­ko, ta­čiau min­čių sie­ti at­ei­tį su me­no sri­ti­mi ne­ki­lo. Kai tu­riu lais­vo lai­ko, mėgs­tu spor­tuo­ti, fo­to­gra­fuo­ti juos­ti­niu fo­to­apa­ra­tu.

– Pa­sie­kei pui­kių re­zul­ta­tų mo­kyk­lo­je, pa­pa­sa­kok kaip pa­vy­ko tai pa­da­ry­ti? Ko­kios pa­mo­kos ge­riau­siai se­kė­si?
– Ge­rai mo­kiau­si vi­sa­da, ta­čiau 12-oje kla­sė­je įdė­jau dau­giau pa­stan­gų. Moks­lo me­tų pra­džio­je už­si­brė­žiau tiks­lą baig­ti mo­kyk­lą su pa­gy­ri­mu (iš vi­sų eg­za­mi­nų su­rink­ti ne ma­žiau kaip 86 ba­lus), bet pa­va­sa­rį į šį sie­kį žvel­giau at­sai­niau – ma­niau, kad iš lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no tiek ba­lų ne­su­rink­siu. Ne­sie­kiau gau­ti šim­tu­kų, nes ma­nau, jog pa­siek­ti to­kį re­zul­ta­tą rei­kia ir šiek tiek sėk­mės. La­biau­siai se­kė­si ir pa­ti­ko tiks­lie­ji moks­lai – ma­te­ma­ti­ka, fi­zi­ka.

– Ates­ta­tai jau įteik­ti, ko­kie to­li­mes­ni ta­vo at­ei­ties pla­nai? Ar pa­vy­ko įsto­ti į no­ri­mą spe­cia­ly­bę? Ar ne­bau­gi­na per­mai­nos, kai rei­kia pa­lik­ti gim­tą mies­tą, drau­gus, tė­vus?
– Šią va­sa­rą pa­dė­jau tė­čiui dar­be, o nuo rug­sė­jo stu­di­juo­siu me­cha­ni­kos in­ži­ne­ri­ją Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te. Į šią stu­di­jų pro­gra­mą įsto­jau pir­mu nu­me­riu. Šie­met į Vil­nių mo­ky­tis va­žiuo­ja ne­ma­žai ben­drak­la­sių, drau­gų, tad per­mai­nos ma­nęs nė kiek ne­bau­gi­na.

– Tau ati­te­ko ne tik ge­riau­siai šie­met bai­gu­sio gim­na­zi­jos moks­lei­vio var­das, bet ir vien­kar­ti­nė sti­pen­di­ja. Jei ne pa­slap­tis, kam pa­nau­do­si gau­tus pi­ni­gė­lius?
– Apie šią sti­pen­di­ją bu­vau gir­dė­jęs, ta­čiau tai vis tiek bu­vo la­bai ma­lo­ni staig­me­na. Sti­pen­di­jos dar ne­iš­lei­dau, grei­čiau­siai ją pri­si­dė­siu prie san­tau­pų ir pirk­siu au­to­mo­bi­lį. Taip pat abi­tu­rien­tai, ga­vę iš eg­za­mi­nų po tris ir dau­giau šim­tu­kų, ke­lia­vo į Vy­riau­sy­bę, kur prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis mums vi­siems įtei­kė pa­dė­kas ir at­mi­ni­mo do­va­nas.

– Ačiū už pokalbį.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Tadas pradės krimsti mechanikos inžinerijos mokslus Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Komentarai
Kiti straipsniai