Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

„Ti­ki­mės Lu­ką iš­vys­ti olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se“

„Lu­kas Mic­ke­vi­čius tu­ri cha­rak­te­rio sa­vy­bių, bū­ti­nų nu­ga­lė­to­jui. Vai­ki­nu­kas be ga­lo at­si­da­vęs dziu­do spor­to ša­kai. Jis kruopš­čiai ir im­liai įsi­sa­vi­na nau­jus tech­ni­kos ele­men­tus ir pui­kiai ge­ba juos pri­tai­ky­ti var­žy­bo­se. Lu­kas – ma­žai kal­ban­tis, „ki­ber­ne­ti­nes“ sme­ge­nis tu­rin­tis mo­ki­nys. Ug­dy­ti jį mums, tre­ne­riams, – di­džiu­lis ma­lo­nu­mas ir gar­bė. Aš ir ma­no ko­le­gos dziu­do tre­ne­riai esa­me įsi­ti­ki­nę, jog su­si­klos­čius tin­ka­moms ap­lin­ky­bėms, iš­ven­gus sun­kių trau­mų ar jų pa­sek­mių, Lu­ką at­ei­ty­je bus ga­li­ma iš­vys­ti net olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se“, – apie ta­len­tin­gą vai­ki­nu­ką, šie­met Plun­gės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jo­je bai­gu­sį aš­tun­tą kla­sę, pa­sa­ko­jo Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro dziu­do tre­ne­ris Ed­var­das Ži­lius.

Nuo ma­žens ener­gin­gą ir iš­tver­min­gą Lu­ką spor­tuo­ti pa­ska­ti­no jo tė­ve­lis Ri­čar­das Mic­ke­vi­čius. Jis ži­no, kad spor­tas sū­nų, iš ben­dra­am­žių iš­si­ski­rian­tį spor­tiš­ku­mu, ener­gi­ja, be­ga­li­niu už­si­spy­ri­mu sie­kiant tiks­lų, už­grū­dins ir nu­kreips jo gy­ve­ni­mą ge­ra­ja lin­kme. Be to, kaip sa­kė tė­vas, ber­niu­kas bus la­biau už­im­tas, taps stip­res­nis, iš­siug­dys pa­rei­gos ir at­sa­ko­my­bės jaus­mą. Tad Lu­kas, pa­ska­tin­tas tė­vo, pra­dė­jo lan­ky­ti tre­ni­ruo­tes ir dziu­do spor­to ša­ką kul­ti­vuo­ja jau aš­tun­ti me­tai.
Kaip pa­sa­ko­jo tre­ne­ris E. Ži­lius, jau­na­sis spor­ti­nin­kas aukš­tais pa­sie­ki­mais džiu­gi­na ir tė­ve­lius, ir mo­ky­to­jus, ir drau­gus ir, ži­no­ma, tre­ne­rius, iš­ko­vo­to­mis per­ga­lė­mis gar­si­na Plun­gės kraš­tą ir Že­mai­ti­ją. Lu­kas yra daug­kar­ti­nis dziu­do tur­ny­rų ir čem­pio­na­tų nu­ga­lė­to­jas ir pri­zi­nin­kas. 2019 me­tų sau­sio 11 die­ną Lie­tu­vos res­pub­li­kos dziu­do čem­pio­na­te vai­ki­nas lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą, ge­gu­žės 4 die­ną na­cio­na­li­nia­me dziu­do čem­pio­na­te – tre­či­ą­ją vie­tą.
„Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Jū­ra­tė Var­pio­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad Lu­kas ne tik ener­gin­gas, iš­tver­min­gas, stip­rus, bet ir la­bai ma­lo­nus bei pa­slau­gus vai­ki­nu­kas. Jis ge­rai su­ta­ria su sa­vo tė­vais, bro­liu Pi­ju­mi, my­li sa­vo mo­čiu­tes. Ka­dan­gi ber­niu­ko tė­čiui daž­nai ten­ka vyk­ti į už­sie­nį, Lu­ko ma­ma Dan­guo­lė yra pa­grin­di­nė sū­naus pa­gal­bi­nin­kė: ji ir trau­mas po tre­ni­ruo­čių ar var­žy­bų gy­do, ir mais­tą ga­mi­na, rū­pi­na­si, kad abu ber­niu­kai aug­tų svei­ki ir iš­tver­min­gi.
Lu­ko ar­ti­mie­ji sa­ko, kad jis nė­ra per daug kal­bus, tik kar­tais bū­na triukš­min­gas, nes mėgs­ta gar­siai klau­sy­tis mu­zi­kos. Jau­nuo­lis pa­si­žy­mi kan­try­be ir iš­tver­me, yra stip­rus dva­siš­kai, mo­ka su­si­kaup­ti bei ati­duo­ti vi­sas jė­gas įvai­rių var­žy­bų ar čem­pio­na­tų me­tu. Ka­dan­gi Lu­kas vi­sa­da nu­si­tei­kęs lai­mė­ti, daž­niau­siai ir lai­mi.
Kaip sa­ko Lu­ko tė­ve­lis Ri­čar­das, jau aš­tuo­ne­rius me­tus spor­tuo­jan­tis sū­nus ke­ti­na at­ei­tį su­sie­ti su spor­tu. Net jei­gu ir ne­pa­vyk­tų pa­siek­ti di­džiu­lių aukš­tu­mų, pa­sak R. Mic­ke­vi­čiaus, nuo­la­ti­nis už­im­tu­mas ir ryž­tin­gas tiks­lų sie­ki­mas tik dar la­biau už­grū­dins sū­naus cha­rak­te­rį. Lu­kas džiau­gia­si pro­fe­sio­na­liu tre­ne­riu E. Ži­liu­mi, ku­ris kan­triai, su už­si­de­gi­mu mo­ko ta­len­tin­gą ir ga­bų vai­ki­ną dziu­do spor­to pa­slap­čių. Tre­ne­riu vai­ki­nas la­bai pa­si­ti­ki.
Plun­gės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja, Lu­ko kla­sės va­do­vė E. Stal­mo­kie­nė sa­kė, kad jos auk­lė­ti­nis ne tik la­bai spor­tiš­kas, stip­rus bei ener­gin­gas, ski­nan­tis lau­rus įvai­riuo­se res­pub­li­ki­niuo­se ir tarp­tau­ti­niuo­se dziu­do čem­pio­na­tuo­se, bet ir ge­rai mo­ko­si, ak­ty­viai da­ly­vau­ja kul­tū­ri­nia­me bei vi­suo­me­ni­nia­me mo­kyk­los gy­ve­ni­me, po­pa­mo­ki­nė­je veik­lo­je – įvai­riuo­se mo­kyk­lo­je or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ren­gi­niuo­se, yra Mo­ki­nių ta­ry­bos na­rys. Ta­čiau la­biau­siai, pa­sak kla­sės va­do­vės, Lu­kui pa­tin­ka da­ly­vau­ti spor­to ren­gi­niuo­se.
Kla­sės drau­gai apie Lu­ką at­si­lie­pė šil­čiau­siais žo­džiais. Jie di­džiuo­ja­si, kad mo­ko­si vie­no­je kla­sė­je su spor­to sri­ty­je daug pa­sie­ku­siu vai­ki­nu. „Jis la­bai drau­giš­kas, links­mas ir pro­tin­gas, tu­ri pui­kų hu­mo­ro jaus­mą. Su Lu­ku pa­pras­ta ir sma­gu ben­drau­ti. Jis vi­sa­da pa­si­ren­gęs at­ei­ti į pa­gal­bą. Mes di­džiuo­ja­mės, kad jis mo­ko­si mū­sų kla­sė­je ir yra tiek daug pa­sie­kęs“, – apie Lu­ką pa­sa­ko­jo drau­gai.
„Džiu­gu, kad mū­sų mo­kyk­lo­je mo­ko­si ga­būs ir ta­len­tin­gi mo­ki­niai, ku­rie at­kak­liai sie­kia sa­vo tiks­lų ne tik ge­rai mo­ky­da­mie­si, bet ir ak­ty­viai spor­tuo­da­mi. To­kie mo­ki­niai, kaip Lu­kas, gar­si­na sa­vo mo­kyk­lą, gim­tą­jį Plun­gės kraš­tą ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už jos ri­bų. Ma­nau, kad kiek­vie­nam vai­ki­nui Lu­kas ga­li bū­ti pui­kus pa­vyz­dys – vi­sa­da tvar­kin­gas, pa­si­tem­pęs, vis­kam pa­si­ruo­šęs, su­si­kau­pęs, vi­siems pa­de­dan­tis bei at­sa­kin­gai žiū­rin­tis į moks­lą“, – džiau­gė­si ug­dy­ti­niu „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos direktoriaus pa­va­duo­to­ja J. Var­pio­tie­nė ir pri­dū­rė, kad nuo rug­sė­jo 1-osios Lu­kas moks­lus tęs jau ki­to­je mo­kyk­lo­je.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Nacionaliniame dziudo čempionate Lukas (antras iš dešinės) užėmė trečią vietą.

Komentarai
Kiti straipsniai