Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Spro­gus vil­ki­ko pa­dan­gai, ap­de­gė prie­ka­ba

Rug­pjū­čio 19-osios va­ka­rą Plun­gės ra­jo­no ri­bo­se į ne­lai­min­gą įvy­kį pa­kliu­vo sta­ty­bi­nes me­džia­gas ga­be­nęs vil­ki­kas „Sca­nia“, pri­klau­san­tis Ši­la­lė­je re­gist­ruo­tai už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Au­to­niu­kas“. Ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė spro­go sun­kias­vo­rės tech­ni­kos pa­dan­ga, ki­lo gais­ras.

Kro­vi­nių ga­be­ni­mu už­si­i­man­čios įmo­nės „Au­to­niu­kas“ vil­ki­kas „Sca­nia“ į ne­lai­mę pa­te­ko pir­ma­die­nį, maž­daug pu­sę aš­tuo­nių. Bū­tent tuo me­tu Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai bu­vo pra­neš­ta, jog Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos ri­bo­se, ties Jo­gau­dų kai­mu, ke­ly­je de­ga sunk­ve­ži­mis.
Ug­nia­ge­siams nu­vy­kus į nu­ro­dy­tą vie­tą, pa­aiš­kė­jo, jog spro­go ir už­si­de­gė vil­ki­ko prie­ka­bos pa­dan­ga. Ug­nis jau ki­bo ir į an­trą pa­dan­gą bei spar­čiai „li­po“ į prie­ka­bą.
Už­ge­si­nus gais­rą, bu­vo su­de­gu­sios dvi pa­dan­gos, ap­ga­din­ta prie­ka­bos plat­for­ma, ap­rū­kęs vie­nas iš ve­ža­mų sta­ty­bi­nių blo­kų. Pats vil­ki­kas, pa­ga­min­tas 2007 m., ug­nies ne­pa­lies­tas – lai­ku at­ka­bin­tas ir pa­trauk­tas į ša­lį.
Mi­nė­tos trans­por­to prie­mo­nės prie­ka­bo­je bu­vo ga­be­na­mos sta­ty­bi­nės plokš­tės ir me­ta­li­nės tvo­ros.
Spro­gus vil­ki­ko pa­dan­gai, vai­ruo­to­jas su­ge­bė­jo su­val­dy­ti ma­ši­ną ir pa­si­trauk­ti į ša­li­ke­lę. Jis pats ne­nu­ken­tė­jo. Įvy­kis ti­ria­mas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Vienai padangai sprogus, kilo gaisras: apdegė ir kita padanga, ir priekabos platforma.

Komentarai
Kiti straipsniai