Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Šau­lių sto­vyk­lo­je „Dan­ty­ta­sis bar­su­kas“ dan­tis ro­dė tik lie­tus

Anks­ty­vas, sau­lė­tas rug­pjū­čio 8-osios ry­tas, su­kvie­tęs jau­nuo­sius Žemai­ti­jos ap­skri­ties 8-osios rink­ti­nės Rie­ta­vo 803-osios kuo­pos jau­nuo­sius šau­lius į po­il­si­nę-tak­ti­nę sto­vyk­lą „Dan­ty­ta­sis bar­su­kas“, nie­ko blo­go ne­ža­dė­jo bū­si­miems sto­vyk­lau­to­jams, troš­ku­siems ne tik pa­tir­ti nuo­ty­kių, bet ir įgy­ti ži­nių. De­ja, dan­tis sto­vyk­lo­je dau­giau­sia ro­dė ne įvai­rios ka­ri­nės už­duo­tys, sar­gy­ba, prie­šo „su­nai­ki­ni­mas“ ir pan., o mer­kian­tis lie­tus, nors tai nė kiek ne­iš­gąs­di­no jau­nų­jų šau­lių.

Kuo­pos va­do Pra­no Liut­kaus su­kvies­ti jau­nie­ji šau­liai tą­dien su pil­na ka­ri­ne amu­ni­ci­ja rin­ko­si prie Dau­gė­dų tven­ki­nio esan­čio­je gražio­je ben­druo­me­nės ir jau­ni­mo po­il­sio aikš­te­lė­je.
At­vy­ku­siam 23 jau­nų­jų šau­liu­kų bū­riui pir­miau­sia sto­vyk­los va­do pa­skirs­ty­tos už­duo­tys: įreng­ti lau­ko vir­tu­vę, pa­la­pi­nes nak­vy­nei, pri­neš­ti mal­kų mais­tui ruošti. Kiek­vie­nos už­duo­tys vyk­dy­mas bu­vo aky­lai ste­bi­mas va­do­vų, nes mo­ko­ma­si va­do­va­vi­mo ypa­tu­mų, su­si­klau­sy­mo, ste­bi­mas ben­dra­vi­mas tarp šau­liu­kų, pa­gar­ba vie­nas ki­tam. Tad kuo­pos va­das P. Li­u­tkus džiau­gė­si, kad jo ko­man­das tin­ka­mai su­pra­to ir vyk­dė bū­ri­nin­kas Ri­man­tas Ab­ro­ma­vi­čius, sky­riaus va­das Mar­ty­nas Sa­vic­kas, gran­di­nis Ma­rius Kin­de­ris.
Vir­tu­vei va­do­vau­ti pa­skir­ta vy­res­nio­ji bū­rio va­dė Zo­fi­ja Si­de­ra­vi­čie­nė, jos pa­gal­bi­nin­ke – Lo­re­ta Al­me­no­va. Abi šau­lės džiau­gė­si, kad ben­dra­ko­man­di­nė­je at­mos­fe­ro­je vi­si sto­vy­lau­to­jai dir­bo drau­giš­kai su­tar­da­mi, be prie­kaiš­tų vie­nas ki­tam, vi­so­mis jė­go­mis at­si­duo­da­mi dar­bui ir su pa­gar­ba vie­nas ki­tam.
Ant­ro­ji ir la­bai svar­bi sto­vyk­los pir­mos die­nos da­lis – sto­vyk­lau­to­jų in­struk­ta­vi­mas, kaip elg­tis prie van­dens tel­ki­nio, kaip gel­bė­ti skęs­tan­tį­jį, kaip plauk­ti val­ti­mis, ka­da ga­li­ma mau­dy­tis ir po kiek žmo­nių. Pra­ve­dus mo­ky­mus ir su­ta­rus, kad mau­dy­tis bus ga­li­ma po ke­lis ir tik su su­au­gu­sių­jų va­dų prie­žiū­ra, pra­dė­ta ruoš­tis ri­kiuo­tei ir pie­tums.
Ry­te bu­vęs sau­lė­tas ir gra­žus oras ne­ti­kė­tai vir­to ne­ma­žu lie­tu­mi, tad tru­pu­tį ko­re­ga­vo sto­vyk­los veik­los pla­nus.
Ne­tru­kus, lie­tui bai­gian­tis, vy­ku­sia­me sto­vyk­los ati­da­ry­me gar­bin­gai iš­kel­ta vė­lia­va – sto­vyk­la ofi­cia­liai ati­da­ry­ta, tad bu­vo ga­li­ma per­ei­ti prie sto­vyk­los pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo.
Su­si­rin­kę jau­nie­ji šau­liai bū­ri­nin­ko, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­riš­kų­jų pa­jė­gų sa­va­no­rio R. Ab­ro­ma­vi­čiaus bu­vo mo­ko­mi pir­mo­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos su­tei­ki­mo sub­ti­ly­bių.
Vė­liau, die­nai ei­nant į pa­bai­gą, pa­skirs­ty­tos ki­tos už­duo­tys: mal­kų pri­ne­ši­mas vir­tu­vei, lau­žui; sar­gy­bos pa­sky­ri­mas; bu­dė­ji­mo už­duo­čių pa­skirs­ty­mas, o dar vė­liau – ri­kiuo­tė, va­ka­ri­nis pa­tik­ri­ni­mas ir nak­ti­nis bu­dė­ji­mas…
Ne­žiū­rint tik­ro ka­riuo­me­nės rit­mo, lie­tin­go oro, bū­nant to­li nuo na­mų, nė vie­nas sto­vyk­lau­to­jas ne­pa­no­ro išvyk­ti iš sto­vyk­los, nes ant­ro­ji die­na ža­dė­jo įdo­mią pro­gra­mą: mas­ka­vi­mą­si, pri­si­tai­ky­mą ap­lin­ko­je bei su­si­ti­ki­mą su Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ku.
Po pus­ry­čių ir bu­vo mo­ko­ma­si mas­ka­vi­mo­si ir pri­si­tai­ky­mo prie ap­lin­kos sub­ti­ly­bių. Jau­nie­siems šau­liu­kams la­bai pa­ti­ko pa­mo­kos, kaip tei­sin­gai išsi­dažyti vei­dus, kaip ir kur slėp­tis pri­si­den­giant aug­me­ni­ja, kaip lik­ti ne­pa­ste­bė­tam, tū­no­ti, sek­ti „prie­šą“.
Po ska­nių pie­tų sto­vyk­lau­to­jai su­lau­kė kvies­ti­nio sve­čio – Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) vir­ši­nin­ko Ma­riaus Vai­če­kaus­ko, ku­ris at­vy­ko pa­si­da­lin­ti sa­vo pa­tir­ti­mi ko­vo­jant su šių die­nų jau­ni­mui ak­tu­a­lia pro­ble­ma – nar­ko­ma­ni­ja ir nu­si­kals­ta­mu­mu tarp jau­ni­mo.
Vie­na iš pa­grin­di­nių ko­vos prie­mo­nių, pa­sak Rie­ta­vo PK vir­ši­nin­ko M. Vai­če­kaus­ko, – pre­ven­ci­nė, t. y. su­si­ti­ki­mai su vi­suo­me­ne, ypač jau­ni­mu, ir aiš­ki­ni­mas, ko­kią ža­lą da­ro nar­ko­ti­kai žmo­nėms, jų ar­ti­mie­siems, kaip su­ga­di­na­ma žmo­nių psi­chi­ka, kaip iš­veng­ti to ir kaip ko­vo­ti su nar­ko­ma­ni­ja, nes tai vie­nas iš ke­lių į nu­si­kals­ta­mu­mą. Pa­rei­gū­nams taip pat pa­pa­sa­ko­jo, iš kur ir kaip at­ke­liau­ja nar­ko­ti­kai į mū­sų ša­lį, pa­sie­kia jau­ni­mą, koks bū­na nar­ko­ti­kų po­vei­kis juos pa­var­to­jus, kaip pra­de­da­ma var­to­ti.
„Man keis­ta, kad ap­lin­kui tiek daug įdo­mių, gra­žių da­ly­kų vyks­ta, mus su­pa nuo­sta­būs, ne­pa­tir­ti nuo­ty­kiai, o jau­ni žmo­nės są­mo­nin­gai sa­ve pra­de­da ža­lo­ti nar­ko­ti­kais… Ne­pra­dė­kit jų var­to­ti, at­gal ke­lias la­bai sun­kus“, – lin­kė­jo jau­nie­siems šau­liams M. Vai­če­kaus­kas.
At­si­dė­ko­da­mi už įdo­mią pa­skai­tą, šau­liai pa­vai­ši­no sve­čią vir­tu­vės ska­nės­tais, o trum­pam pa­ge­rė­jus orui ir esant lais­vam lai­kui, jė­gos iš­ban­dy­tos krep­ši­nio aikš­te­lė­je.
Vie­ni įdo­miau­sių jau­nie­siems šau­liams da­ly­kų sto­vyk­lo­se – ga­li­my­bė ran­ko­se pa­lai­ky­ti gin­klą ir pa­šau­dy­ti iš jo. Tam tiks­lui bu­vo pa­si­telk­ti šra­tas­vaidžio ir ori­niai gin­klai.
Jau­nie­ji šau­liai bu­vo su­pa­žin­di­na­mi su gin­klais, jų pa­skir­ti­mi, mo­kė­si tai­ky­mo­si sub­ti­ly­bių ir kaip šau­dy­ti į tai­ki­nius.
Bū­ri­nin­kas R. Ab­ro­ma­vi­čius, pa­de­dant sky­riaus va­dui Mar­ty­nui Sa­vic­kiui, or­ga­ni­za­vo kon­tro­li­nius šau­dy­mus, gran­dies va­das su kuo­pos va­du mo­kė sten­di­nio tai­ky­mo­si prin­ci­po (kon­tro­lė, pa­dė­tis, tai­ki­nio ma­ty­mas), vė­liau nu­sta­ty­tos pra­di­nės šau­dy­mo ri­bos ir suor­ga­ni­zuo­tos šau­dy­mo var­žy­bos.
Jo­se ge­rų re­zul­ta­tų pa­sie­kė tiek jau­nie­ji šau­liai, tiek kan­di­da­tai, sie­kian­tys tap­ti jais, tad pa­skelb­ta, kad už­ėmu­siems pir­mas tris ge­riau­sias vie­tas bus skir­ti sal­die­ji pri­zai (sal­dai­nių dė­žu­tės). De­ja, sto­vyk­lo­je ne kar­tą dan­tis ro­dan­tis lie­tus ir šį­kart su­truk­dė įteik­ti pri­zus. Su­ta­rus, kad jie bus įteik­ti ki­tą die­ną, vi­si sto­vyk­lau­to­jai lė­kė į vir­tu­vę, kur jų lau­kė karš­ta ar­ba­ta su sau­sai­niais.
Nors lie­tus py­lė, o per­kū­ni­ja griau­dė­jo, at­ėjus vė­ly­vam va­ka­rui, tiek sar­gy­bai, tiek bu­dė­ji­mui pa­si­ruoš­ta tin­ka­mai. Ne­tru­kus, da­lin­da­mie­si die­nos nuo­ty­kiais, vi­si su­gu­lė sa­vo pa­la­pi­nė­se. Tuo tarp va­dai sa­vo pa­si­ta­ri­me ap­ta­ri­nė­ pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo trū­ku­mus, pa­si­ruo­ši­mą ki­tai die­nai, jau­nie­siems va­do­viu­kams pa­skirs­tė už­duo­tys (kam van­dens par­neš­ti, kam mal­kų, kam mais­to ir pan.).
Ry­te nu­švi­tu­si sau­lė ir bū­si­mo­ji pro­gra­ma jau­nie­siems šau­liu­kams pa­kė­lė nuo­tai­ką: tą­dien bus mo­ko­ma­si sau­go­ti gin­klus, gin­tis užpuo­lus ta­ria­mam priešui, taip pat su­nai­kin­ti užpuo­li­kus miške.
Iš pra­džių įreng­tas imi­tuo­ja­mas gin­klų san­dė­lis (su­dė­lio­ja­mi gin­klai ant po­lie­ti­le­no pa­tie­sa­lo), pa­skir­tam sar­gy­bi­niui įtei­kia­mas šra­tas­vydžio au­to­ma­tas, pa­aiški­na­mi jo veiks­mai gi­nant san­dė­lį nuo prie­šų. Ki­tiems va­das nu­ro­do užim­ti užpuo­li­mo po­zi­ci­jas. Po to imi­tuo­ja­mas san­dė­lio už­puo­li­mas, o po jo įver­ti­na­mi sar­gy­bi­nio veiks­mai.
Po šių mo­ky­mų se­kė „prie­šo po­zi­ci­jos su­nai­ki­ni­mo“ už­si­ė­mi­mai. Prie­šas – tai miš­ke iš­slaps­ty­ti pri­pūs­ti įvai­rias­pal­viai ba­lio­nai, ku­riuos, už­si­dė­jus ap­sau­gi­nes vei­do kau­kes, jau­nie­siems šau­liams, šau­dan­tiems iš šra­tas­vy­džio au­to­ma­tų, rei­kė­jo „nu­kau­ti“. Ka­dan­gi pir­ma­sis ban­dy­mas su­nai­kin­ti prie­šą ne­la­bai se­kė­si, su­tar­ta jį pa­kar­to­ti po­piet.
Bai­giant pie­tau­ti, su­lauk­ta sve­čių – sto­vyk­lau­to­jus ap­lan­kė Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma su žmo­na Vi­li­ja. Sve­čiai pa­tai­kė tie­siai į va­dų po­kal­bį prie gin­klų san­dė­lio, tad jiems pir­miau­sia bu­vo ap­ro­dy­ti gin­klai, pa­pa­sa­ko­ta, iš kur jie gau­ti.
Gin­klais sto­vyk­lai pa­si­rū­pi­no kuo­pos va­das, rink­ti­nės va­das Ju­lius Svi­ru­šis ir in­struk­to­rius-me­to­dis­tas Le­o­nas Mi­lei­kis. Jie in­struk­ta­vo apie sto­vyk­lo­je nau­do­ja­mus gin­klus, o rink­ti­nės va­do pa­va­duo­to­ja Da­lia Ra­gaus­kie­nė pa­si­da­li­jo pa­tir­ti­mi, kaip rei­kia lai­ky­tis sau­gu­mo gam­to­je, esant prie van­dens tel­ki­nių, kaip sau­go­tis er­kių ir t. t.
Sve­čiai taip pat bu­vo su­pa­žin­din­ti, kaip imi­tuo­ja­mas mū­šis su ta­ria­mu prie­šu. Sei­mo na­rys su žmo­na do­mė­jo­si, kuo gy­ve­na šau­liu­kai, ko­kios nuo­tai­kos, tar­pu­sa­vio san­ty­kiai, kaip mai­ti­na­si. Tuo pa­čiu sve­čiai įtei­kė sto­vyk­lau­to­jams at­si­vež­tų do­va­nų – ša­ko­tį, ku­riuo ne­tru­kus jau­nie­ji šau­liu­kai kar­tu su va­dais ir sve­čiais vir­tu­vė­je sma­giai vaišino­si užsi­ger­da­mi ar­ba­ta.
Po ne­di­de­lio pa­si­vai­ši­ni­mo sal­du­my­nais, ste­bint sve­čiams, se­kė to­les­nis pro­gra­mos vyk­dy­mas: iš anks­to pa­ruošta­me miško pa­krašty­je šau­liu­kai, pa­si­da­li­nę į dvi gru­pes (mė­ly­nuo­sius ir prie­šus), ata­ka­vo ta­ria­mą prie­šą. Įtemp­to­je ko­vo­je prie­šas bu­vo su­nai­kin­tas, o sve­čiai li­ko la­bai pa­ten­kin­ti ma­ty­tu vaiz­du, tad pa­lin­kė­ję ge­ros tar­ny­bos, iš­vy­ko ne­gai­lė­da­mi ge­rų žo­džių sto­vyk­lau­to­jams.
Va­ka­re – nau­jos už­duo­tys, bu­dė­ji­mas ir sar­gy­ba. O ry­te, kad ir kaip gai­la, nes sto­vyk­la bai­gė­si, lai­kas ruoš­tis na­mo.
Už­da­ry­mo ri­kiuo­tė­je – ža­dė­tie­ji sal­die­ji pri­zai ir kuo­pos va­do P. Liut­kaus pa­dė­kos raš­tai šau­liu­kams už at­kak­lu­mą, drau­giš­ku­mą, drą­są. Po sto­vyk­los va­do ko­man­dos nu­leis­ta vė­lia­va, krau­na­mi daik­tai į ma­ši­nas, ap­gai­les­ta­vi­mas dėl dan­tis ro­džiu­sio lie­taus ir sto­vyk­lau­to­jų liū­de­sys, kad sto­vyk­la tiek trum­pai te­tru­ko…

Sto­vyk­los „Dan­ty­ta­sis bar­su­kas“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai