Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Pla­te­liuo­se su­muš­tas vy­ras ne­te­ko dvi­ra­čio ir pi­ni­gų

Šios sa­vai­tės pra­džia Pla­te­lių mies­te­ly­je bu­vo pa­žy­mė­ta smur­ti­niu nu­si­kal­ti­mu – pir­ma­die­nio va­ka­rą vie­nam vy­riš­kiui kliu­vo ir per gal­vą, ir per šon­kau­lius. Ma­ža to, iš nu­ken­tė­ju­sio­jo bu­vo pa­grob­tas dvi­ra­tis ir šim­tai eu­rų, taip pat su­dau­žy­tas mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas.

Vis­kas įvy­ko rug­pjū­čio 19-osios va­ka­rą, apie pu­sę aš­tuo­nių, ties Pla­te­lių kul­tū­ros na­mais, esan­čiais Di­džio­jo­je gat­vė­je. Čia su­si­kir­to tri­jų vy­rų (gim. 1995 m., 1985 m. ir 1972 m.) ke­liai. Du jau­nes­nie­ji nu­spren­dė nu­skriaus­ti vy­res­nį­jį – pa­nau­do­da­mi fi­zi­nį smur­tą, žmo­gų tie­siog api­plė­šė.
Pri­muš­tas vy­ras ne­te­ko mo­bi­lio­jo te­le­fo­no „No­kia“ – chu­li­ga­nai šią ry­šio prie­mo­nę kaž­ko­dėl su­lau­žė dar įvy­kio vie­to­je. Ma­tyt, ne­la­bai ver­tin­gas jiems pa­si­ro­dė. Ta­čiau dvi­ra­tis ir pi­ni­gi­nė su 500 eu­rų bu­vo tin­ka­mas gro­bis – vi­sa tai pa­vo­gė.
Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė In­gri­da Juš­kai­tė sa­kė, jog nu­ken­tė­ju­sy­sis ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu pa­skam­bi­no tik ki­tos die­nos ry­tą (ant­ra­die­nį). Į jo na­mus Pla­te­liuo­se po­li­ci­ja ir grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba at­vy­ko be­veik tuo pa­čiu me­tu.
Vy­ras iš va­ka­ro dar bu­vo ge­ro­kai ap­svai­gęs (nu­sta­ty­tas 2,53 prom. gir­tu­mas), su juo pa­rei­gū­nams sun­kiai se­kė­si su­si­kal­bė­ti. Kaip ten nu­ti­ko, ar jis kar­tu su už­puo­li­kais gė­rė, ar at­si­tik­ti­nai su­si­ti­ko – ap­lin­ky­bės dar tiks­li­na­mos. Mi­ni­ma­liai ap­klau­sus, jis iš­vež­tas į li­go­ni­nę.
Pa­te­kęs į Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­rių, nu­ken­tė­ju­sy­sis tik iš da­lies bu­vo ap­žiū­rė­tas me­di­kų, nes, nu­tai­kęs mo­men­tą, iš li­go­ni­nės pa­spru­ko… Vis­gi jo su­ža­lo­ji­mai tu­rė­tų bū­ti skau­dūs – diag­no­zuo­tas trau­mi­nis au­sies būg­ne­lio ply­ši­mas, gal­vos su­ža­lo­ji­mas (su­mu­ši­mas), taip pat – šon­kau­lio lū­žis.
Nu­si­kal­ti­mu įta­ria­mi as­me­nys, pa­sak I. Juš­kai­tės, yra vie­ti­niai Pla­te­lių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai, po­li­ci­jai jau ži­no­mi pa­žei­dė­jai. Tą­dien pa­rei­gū­nams jų ras­ti ne­pa­vy­ko, ta­čiau vy­ru­kai yra ieš­ko­mi ir vis tiek bus pri­grieb­ti.
Po­li­ci­ja dėl šio įvy­kio pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 180 str. 1 da­lį (plė­ši­mas). Mu­šei­koms plė­ši­kė­liams gre­sia rim­ti ne­ma­lo­nu­mai: mi­nė­tas straips­nis sa­ko, jog tas, kas pa­nau­do­da­mas fi­zi­nį smur­tą ar gra­sin­da­mas pa­gro­bė sve­ti­mą tur­tą, bau­džia­mas areš­tu ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki še­še­rių me­tų.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai