Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Dvi plun­giš­kės pa­kvies­tos da­ly­vau­ti pro­jek­te „Moks­lei­viai į Vy­riau­sy­bę 2019 m.“

Rug­pjū­čio 19 die­ną ga­biau­si ša­lies moks­lei­viai, ku­rie bu­vo at­rink­ti į pro­jek­tą „Moks­lei­viai į Vy­riau­sy­bę 2019 m.“ iš pas­ku­ti­nių­jų kla­sių, pra­vė­rė Vy­riau­sy­bės du­ris ir su­si­pa­ži­no su mi­nist­rais. Į lai­min­gų­jų tris­de­šim­tu­ką pa­te­ko ir dvi plun­giš­kės: „Sau­lės“ gim­na­zi­ją šie­met bai­gu­si Ag­nė Pie­pa­liū­tė ir bū­si­mo­ji abi­tu­rien­tė, tos pa­čios gim­na­zi­jos mo­ki­nė Ag­nė Vai­či­kaus­ky­tė.

Jau 11-ąjį kar­tą vyks­tan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sy­bės ini­ci­juo­ja­mas na­cio­na­li­nis pro­jek­tas „Moks­lei­viai – į vy­riau­sy­bę“ šiais me­tais vėl su­lau­kė di­de­lio mo­ki­nių su­si­do­mė­ji­mo, tad ko­mi­si­jos na­riams te­ko at­sa­kin­gai pa­dir­bė­ti, ką at­rink­ti.
Pa­skelb­ta, jog šie­met pro­jek­te da­ly­vaus 30 pa­čių ga­biau­sių, už­si­i­man­čių ak­ty­via vi­suo­me­ni­ne veik­la, pi­lie­tiš­kų Lie­tu­vos moks­lei­vių iš vy­riau­sių­jų kla­sių gim­na­zi­jo­se ar ki­to­se mo­kyk­lo­se. Rug­pjū­čio 5 die­ną ir bu­vo iš­rink­ti tie lai­min­gie­ji, ku­rių pa­raiš­kos iš­si­sky­rė iš gau­sy­bės pre­ten­den­tų. Džiu­gu, jog są­ra­še at­si­dū­rė ir dvi plun­giš­kės, abi Ag­nės – Pie­pa­liū­tė ir Vai­či­kaus­ky­tė.
Jau­ni­mas rug­pjū­čio 19–23 die­no­mis su­si­pa­ži­no su vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir joms pa­val­džių įstai­gų dar­bu, ben­dra­vo su ži­niask­lai­da, ren­gė ben­dras už­duo­tis, da­ly­va­vo Vy­riau­sy­bės po­sė­džiuo­se. Taip pat pro­jek­to da­ly­viams bu­vo suor­ga­ni­zuo­tos eks­kur­si­jos į bu­vu­sį Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­rių-ka­lė­ji­mą, su­si­ti­ki­mas su krep­ši­nio tre­ne­riu Jo­nu Kaz­laus­ku, jau­ni­mas da­ly­va­vo Bal­ti­jos Ke­lio 30-me­čio mi­nė­ji­mo ren­gi­niuo­se ir kt.
A. Pie­pa­liū­tė lan­kė­si (at­li­ko prak­ti­ką) Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je ir su­si­ti­ko su mi­nist­ru El­vi­nu Jan­ke­vi­čiu­mi, o A. Vai­či­kaus­ky­tė – Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, su­si­ti­ko su mi­nist­ru Ei­mu­čiu Mi­siū­nu.
Šis na­cio­na­li­nis pro­jek­tas vie­nai rug­pjū­čio sa­vai­tei su­bū­rė pa­čius ga­biau­sius ir veik­liau­sius Lie­tu­vos bei už­sie­nio lie­tu­vių mo­kyk­lų jau­nuo­lius, ku­rie at­ei­ty­je pa­si­ry­žę tap­ti mū­sų ša­lies ly­de­riais. Pro­jek­to da­ly­viai gy­ve­no Fi­la­re­tų vieš­bu­ty­je. Rug­pjū­čio 23 die­ną Vy­riau­sy­bė­je bu­vo nu­ma­ty­tas šių me­tų pro­jek­to už­da­ry­mo ren­gi­nys.

Nuotraukoje: Ministras Eimutis Misiūnas susitiko su projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę“ dalyvėmis – plungiške gimnaziste Agne ir absolvente Guoda. Merginos gilinosi į VRM veiklos sritis, struktūrą, administravimo procesus.

Komentarai
Kiti straipsniai