Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Ba­ga­ži­nių tur­ge­lis Plun­gė­je – sėk­min­ga pra­džia

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, rug­pjū­čio 18 die­ną, dau­ge­lis plun­giš­kių sku­bė­jo į pir­mą kar­tą Plun­gė­je vy­ku­sį Ba­ga­ži­nių tur­ge­lį. Tur­ge­lis, tą­dien su­trau­kęs ne­ma­žą bū­rį ir pir­kė­jų, ir par­da­vė­jų, vy­ko au­to­ser­vi­so „Trans­for­tas“ aikš­tė­je, esan­čio­je Rie­ta­vo g. 134.

Pa­sak Ba­ga­ži­nių tur­ge­lio ini­cia­to­rės Jur­gi­tos Ru­pei­kie­nės, pir­mas bly­nas tik­rai ne­bu­vo pri­svi­lęs. Iš 30 už­si­re­gist­ra­vu­sių ma­ši­nas at­vy­ko 25. Mo­te­ris sa­kė, kad kiti gal ne­iš­drį­so, gal iš­si­gan­do, jog tur­ge­lis ne­įvyks, ne­pa­si­seks nie­ko par­duo­ti, o gal dėl ki­tų prie­žas­čių. Ta­čiau, kaip sa­kė or­ga­ni­za­to­rė, ge­ra pra­džia nu­ste­bi­no ir ją pa­čią. „Kar­tu su ki­ta tur­ge­lio ini­cia­to­re Ra­sa Brei­te­rie­ne pra­dė­ju­sios įgy­ven­din­ti šią idė­ją, il­gai del­sė­me, nuo­gąs­ta­vo­me, kad ne­pa­vyks, nie­kas ne­pa­no­rės at­va­žiuo­ti pre­kiau­ti, o tuo la­biau pirk­ti. Ži­no­jo­me, kad to­kį tur­ge­lį kaž­kas ir anks­čiau ke­ti­no su­reng­ti J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, bet jiems ne­pa­vy­ko, nes ta­da nie­kas ne­su­si­rin­ko. Ta­čiau mes vis dėl­to ry­žo­mės ir, už­si­krė­tu­sios Pa­lan­gos pa­vyz­džiu, kur jau ne pir­mi me­tai sėk­min­gai vyks­ta Ba­ga­ži­nių tur­ge­liai, ėmė­mės šio dar­bo. Ir pa­vy­ko… Kaip sa­ko­ma, ge­ra pra­džia – pu­sė dar­bo“, – džiau­gė­si sėk­min­ga pra­džia Jur­gi­ta.
Tur­ge­lio įkū­rė­ja pa­sa­ko­jo, kad daž­nas na­muo­se tu­ri­me ne­rei­ka­lin­gų, ne­be­nau­doj­mų daik­tų ar dra­bu­žių. Tad, pa­sak jos, su ko­le­ge Ra­sa ap­klau­su­sios gy­ven­to­jus, su­pra­to, kad dau­ge­lis no­rė­tų par­duo­ti, pirk­ti, keis­tis ar tie­siog do­va­no­ti na­muo­se su­si­kau­pu­sius ne­be­nau­do­ja­mus rū­bus, in­dus bei ki­tus daik­tus. „Taip jau yra, kad kai ku­rie daik­tai tam­pa mums ne­be­rei­ka­lin­gi, o ki­tiems gal­būt jų la­bai rei­kia“, – pa­sa­ko­jo Ba­ga­ži­nių tur­ge­lio su­ma­ny­to­ja.
Pir­mo­jo Ba­ga­ži­nių tur­ge­lio Plun­gė­je me­tu, pa­sak J. Ru­pei­kie­nės, dau­giau­sia bu­vo pre­kiau­ja­ma vai­kiš­kais rū­be­liais ir žais­lais, taip pat – įvai­riais ran­kų dar­bo daik­tais – stal­tie­sė­lė­mis, ser­ve­tė­lė­mis ir kit­kuo. Tur­ge­ly­je bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti ir įvai­rių elek­tri­nių sta­ty­bos įran­kių bei jų prie­dų. „Vai­kiš­kų rū­be­lių ir žais­liu­kų kai­nos ne­bu­vo di­de­lės – nuo 50 ct iki 1 eu­ro. Ta­čiau vie­nas vy­riš­kis la­bai džiau­gė­si už 20 eu­rų nu­pirk­tu elek­tri­niu grąž­tu, ku­ris par­duo­tu­vė­je bū­tų jam kai­na­vęs dau­giau kaip 70 eu­rų. Su­mo­kė­ti už rei­ka­lin­gą pre­kę dau­giau kaip per­pus ma­žiau vy­riš­kiui bu­vo tik­ra lai­mė. Tad ir dau­ge­lis ki­tų, at­vy­ku­sių čia, ra­do rei­ka­lin­gų sau pre­kių bei li­ko pa­ten­kin­ti jų kai­no­mis. Rug­pjū­čio 18-ąją vy­ku­sio tur­ge­lio me­tu pre­kių nu­pirk­ta už 100 eu­rų. Be to, in­ter­ne­to sve­tai­nė­je tu­ri­me dau­giau kaip 800 se­kė­jų“, – pa­sa­ko­jo Jur­gi­ta.
Mo­te­ris sa­kė, kad no­rint da­ly­vau­ti Ba­ga­ži­nių tur­ge­ly­je, kol kas jo­kio mo­kes­čio mo­kė­ti ne­rei­kia, tik bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja. Tur­ge­lio or­ga­ni­za­to­rė kvie­tė vi­sus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ir ki­ta­me Ba­ga­ži­nių tur­ge­ly­je, ku­ris vėl vyks sek­ma­die­nį, rug­pū­čio 25-ąją. „At­lais­vin­ki­me sa­vo na­mus nuo ne­rei­ka­lin­gų daik­tų! Pir­ki­me, par­duo­ki­me, keis­ki­mės, do­va­no­ki­me… Juk daug kas tu­ri­te už­si­li­ku­sių ne­nau­do­ja­mų daik­tų, ku­rie ga­li pra­vers­ti ki­tiems. Re­zer­vuo­ki­te vie­tas iš anks­to tel. 8 606 64512“, – kvie­tė J. Ru­pei­kie­nė vi­sus no­rin­čius sek­ma­die­nį at­vyk­ti į au­to­ser­vi­so „Trans­for­tas“ aikš­te­lę, esan­čią Rie­ta­vo g. 134, ir pri­dū­rė ti­kin­ti, kad ki­tas tur­ge­lis bus dar sėk­min­ges­nis, o da­ly­vių at­ei­ty­je tik dau­gės.
Mo­te­ris taip pat dė­ko­jo vi­siems už pa­lai­ky­mą ir da­ly­va­vi­mą bei džiau­gė­si, kad dar net sa­vai­tei ne­įpu­sė­jus, jau už­si­re­gist­ra­vo ir vie­tas re­zer­va­vo dau­giau kaip de­šimt žmo­nių, pa­no­ru­sių da­ly­vau­ti ki­ta­me Ba­ga­ži­nių tur­ge­ly­je.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Į pirmąjį Bagažinių turgelį susirinko nemažas būrys dalyvių.

Komentarai
Kiti straipsniai