Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Ap­leis­ta­me pa­sta­te, kur mie­go­da­vo be­na­miai, ki­lo gais­ras

Ne­ži­nia, ar per Žo­li­nę Plun­gės be­na­miai ne­at­sa­kin­gai kaž­ko pa­rū­kė, ar ki­taip ne­ap­gal­vo­tai pa­si­el­gė, ta­čiau dėl jų kal­tės ki­lo gais­ras ap­leis­ta­me pa­sta­te Že­mai­tės gat­vė­je, ša­lia ge­le­žin­ke­lio. Lai­mė, žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.

Rug­pjū­čio 15-osios po­pie­tę, šiek tiek po pu­sės dvie­jų, Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba (PGT) ga­vo pra­ne­ši­mą, jog už­si­de­gė bu­vu­sios ge­le­žin­ke­lio dirb­tu­vės, da­bar jau ne­nau­do­ja­mas vie­no aukš­to mū­ri­nis pa­sta­tas (21×22 m). Sto­gas ten yra deng­tas bi­tu­mi­ne dan­ga.
Sta­ti­nys sto­vi prie ge­le­žin­ke­lio, ša­lia se­no bokš­to, Že­mai­tės g. 5C. Ug­nia­ge­siai sku­biai iš­lė­kė nu­ro­dy­ton vie­ton – pra­neš­ta, jog ap­leis­tų pa­tal­pų vi­du­je ga­li bū­ti ir žmo­nių.
At­vy­kus gel­bė­to­jams, iš pa­sta­to jau ka­muo­liais ver­žė­si dū­mai. De­gė ko­ri­do­riaus ir kam­ba­rio pa­tal­po­se įvai­rios šiukš­lės bei na­mų apy­vo­kos daik­tai. Kaip sa­kė Plun­gės PGT vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, čia pa­sto­gę bu­vo su­si­ra­dę be­na­miai, tad su­pleš­kė­jo jų čiu­ži­niai ir ki­toks su­temp­tas šlamš­tas. La­biau­siai ti­kė­ti­na, kad gais­ras ki­lo dėl jų kal­tės.
Ne­tru­kus įvy­kio vie­to­je pa­si­ro­dęs vie­nas iš „gy­ven­to­jų“ pa­ti­ki­no, jog jie čia ir die­no­mis gy­ven­da­vo, ir nak­ti­mis mie­go­da­vo, ta­čiau gais­ro me­tu vi­si bu­vo iš­ėję sa­vais rei­ka­lais.
Ug­nis be be­na­mių nau­dos su­nio­ko­jo 3 du­ris, taip pat ap­rū­ko sie­nos ir lu­bos. Šiuo me­tu pa­sta­tas pri­klau­so Tur­to ban­kui, ku­ris val­do vals­ty­bės tur­tą.

Li­na MOTUŽIENĖ

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai