Antradienis, 2021 m. lapkričio 30 d.

Žemai­čių Kal­va­ri­jo­je – pir­ma­sis Lie­tu­vo­je tarp­tau­ti­nis liau­dies gies­mi­nin­kų fes­ti­va­lis „Gie­du gies­me­lę“

Rug­pjū­čio 2–4 die­no­mis Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je vy­ko liau­diš­ko gie­do­ji­mo sto­vyk­la-fes­ti­va­lis „Gie­du gies­me­lę“. Šia­me pir­ma­ja­me tarp­tau­ti­nia­me Lie­tu­vos liau­dies gies­mi­nin­kų fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo gru­pe­lė Vil­niaus Ar­ki­ka­ted­ros liau­dies gies­mių an­sam­blio gies­mi­nin­kų, jau­nų žmo­nių gru­pe­lė iš Vil­niaus, gie­dan­čių kan­tič­kas Jo­a­ni­tų baž­ny­čio­je (Kal­va­ri­jų pa­ra­pi­jo­je), Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Bai­so­ga­los kul­tū­ros cen­tro at­sto­vai, Jo­lan­ta Rolt ir Tim Rolt iš An­gli­jos, Vil­niaus Ber­nar­di­nų baž­ny­čios kan­tič­ki­nių gies­mi­nin­kų gru­pė, Ku­dir­kos Nau­mies­čio kul­tū­ros cen­tro at­sto­vai, Šven­to Ka­zi­mie­ro ba­zi­li­kos gies­mi­nin­kai, Pa­lan­gos an­sam­blis „Mė­gu­va“, Ši­la­lės gies­mi­nin­kai, taip pat šven­tės šei­mi­nin­kai – Že­mai­čių Kal­va­ri­jos cho­ras bei pa­vie­niai gies­mi­nin­kai.

Pa­grin­di­nis fes­ti­va­lio tiks­las – su­bur­ti ben­dra­min­čius bei pa­si­da­lin­ti su­kaup­ta gie­do­ji­mo pa­tir­ti­mi, pa­si­to­bu­lin­ti, su­si­pa­žin­ti ar­ti­miau ir kar­tu pa­mąs­ty­ti, kaip ga­li­me, su­vie­ni­ję jė­gas, po­pu­lia­rin­ti, sau­go­ti uni­ka­lų mū­sų tau­tos pa­li­ki­mą – gies­mes.
Pir­mą su­si­ti­ki­mo va­ka­rą gies­mi­nin­kai iš įvai­rių Lie­tu­vos kam­pe­lių bei sve­čiai iš už­sie­nio su­si­pa­ži­no ir pri­sis­ta­tė gie­do­da­mi lie­tu­vių liau­dies gies­mes. Bu­vo be ga­lo nuo­šir­du, jaut­ru, ge­ra. Šir­dis džiau­gė­si gir­dint taip gra­žiai gie­dant se­ną­sias gies­mes – mū­sų tau­tos pa­li­ki­mą. La­biau­siai su­si­rin­ku­siuo­sius jau­di­no jau­ni­mo gie­do­ji­mas. „Sun­ku net pa­ti­kė­ti, kad jau­ni žmo­nės taip gra­žiai mo­ka gie­do­ti, kad sau­go lie­tu­viš­ką­sias tra­di­ci­jas bei puo­se­lė­ja liau­dies me­ną – per il­gus am­žius su­kaup­tą tau­tos lo­bį“, – džiau­gė­si šven­tė­je da­ly­va­vu­si Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Ri­ma Jo­ku­baus­kie­nė.
An­trą sto­vyk­los die­ną, rug­pjū­čio 3-iąją, fes­ti­va­lio da­ly­viai klau­sė­si įdo­mių pa­skai­tų apie lie­tu­vių liau­dies gies­mes, jų at­si­ra­di­mą, rin­ki­mą, se­nuo­sius at­li­kė­jus, gies­mių reikš­mę žmo­nių gy­ve­ni­me. Ypač įdo­mu bu­vo pa­klau­sy­ti doc. dr. Jo­no Vi­li­mo (LMTA) pa­skai­tos „Psal­li­te sa­pien­ter – gie­do­ki­me iš­min­tin­gai. Apie li­tur­gi­nio gie­do­ji­mo kil­nu­mą“, taip pat – Lie­tu­vos ka­te­che­ti­kos cen­tro va­do­vo, mons. eduk. lic. Ri­man­to Gud­lin­kio pa­skai­tos „Gie­mė ir ug­dy­mas“. Lek­to­riai su šven­tės da­ly­viais no­riai da­li­jo­si su­kaup­ta pa­tir­ti­mi.
Su­si­rin­ku­siuo­sius į fes­ti­va­lį gies­mių mo­kė Ja­ni­na Bu­kan­tai­tė, at­sto­vai iš Pa­lan­gos, Ber­nar­di­nų baž­ny­čios ko­lek­ty­vas bei ki­ti šio uni­ka­laus liau­dies me­no puo­se­lė­to­jai. Sve­čiai ne tik gie­do­jo, da­li­jo­si pa­tir­ti­mi, bet ir su­si­pa­ži­no su Že­mai­čių Kal­va­ri­jos apy­lin­kė­mis, ap­vaikš­čio­jo Kal­va­ri­jos Kal­nus.
Pas­ku­ti­nę liau­dies gies­mi­nin­kų fes­ti­va­lio „Gie­du gies­me­lę“ die­ną, rug­pjū­čio 4-ąją, su­si­ti­ki­mo da­ly­viai klau­sė­si šv. Mi­šių Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo baž­ny­čio­je. Po jų vy­ko uni­ka­laus liau­diš­ko gie­do­ji­mo pro­gra­ma, dė­ko­ja­ma bei at­si­svei­ki­na­ma.
Pir­mą­jį Lie­tu­vos tarp­tau­ti­nį liau­dies gies­mi­nin­kų sto­vyk­lą-fes­ti­va­lį, vy­ku­sį Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je, or­ga­ni­za­vo Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo pa­ra­pi­ja, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tras, Tel­šių vys­ku­pi­ja, Šar­ne­lės kai­mo ben­druo­me­nė, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos ben­druo­me­nė „Gar­dai“, doc. dr. rek­to­rius Sau­lius Stumb­ra. Pro­jek­tą rė­mė LKRŠ (Lie­tu­vių ka­ta­li­kų re­li­gi­nė šal­pa).

Pa­reng­ta pa­gal Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rės R. Jo­ku­baus­kie­nės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai