Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Va­sa­rą į Už­im­tu­mo tar­ny­bą pa­trau­kė ir jau­ni spe­cia­lis­tai

Prieš ke­le­tą die­nų Už­im­tu­mo tar­ny­ba pa­skel­bė sta­tis­ti­nius duo­me­nis, jog lie­pos mė­ne­sį Lie­tu­vo­je dar­bo ieš­ko­jo 1,6 tūkst. ab­sol­ven­tų. Ką tik bai­gu­sių pro­fe­si­nes ar aukš­tą­sias mo­kyk­las pa­si­ro­dė ir Klai­pė­dos klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riu­je.

Už­im­tu­mo tar­ny­bos duo­me­ni­mis, pra­ėju­sį mė­ne­sį dar­bo pa­ieš­kas pra­dė­jo 1,6 tūkst. jau­nuo­lių, iš jų dau­giau­sia – 37,5 proc. bai­gę pro­fe­si­nes mo­kyk­las, kas tre­čias – uni­ver­si­te­tus, 23,8 proc. – ko­le­gi­jas.
Pa­si­do­mė­jus, ko­kia si­tu­a­ci­ja yra Plun­gės sky­riu­je, Už­im­tu­mo tar­ny­bos at­sto­vė spau­dai Mil­da Jan­kaus­kie­nė sa­kė, jog bir­že­lio–­lie­pos mė­ne­siais Klai­pė­dos klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riu­je bu­vo įre­gist­ruo­ti 25 ab­sol­ven­tai, iš ku­rių 14-ika bai­gę pro­fe­si­nes mo­kyk­las, 6 – uni­ver­si­te­tus, 5 – ko­le­gi­jas. Dau­giau­siai (7 ab­sol­ven­tai) re­gist­ra­vo­si bai­gę Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lą. Iš Klai­pė­dos vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos į be­dar­bių gre­tas at­ėjo 4 jau­nuo­liai.
Į Už­im­tu­mo tar­ny­bą re­gist­ruo­tis at­ėję ab­sol­ven­tai tu­rė­jo įgi­ję gan pa­klau­sias dar­bo rin­ko­je spe­cia­ly­bes ir pro­fe­si­nes kva­li­fi­ka­ci­jas: sta­ty­bos, trans­por­to lo­gis­ti­kos tech­no­lo­gi­jos, lo­gis­ti­kos eks­pe­di­to­riaus, tech­ni­kos prie­žiū­ros ir ver­slo dar­buo­to­jo, vi­rė­jo, ap­dai­li­nin­ko ir kt. Tar­pi­nin­kau­jant Už­im­tu­mo tar­ny­bai, bu­vo įdar­bin­ti 5 ab­sol­ven­tai.
Iš vi­so lie­pos mė­ne­sį Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bė­je įre­gist­ruo­ti 303 dar­bo ne­tu­rin­tys as­me­nys. Mė­ne­sio pa­bai­go­je pas mus bu­vo 1321 be­dar­bis. Įdar­bin­ti 172 as­me­nys, dar 18-ika pra­dė­jo da­ly­vau­ti ak­ty­vios dar­bo rin­kos po­li­ti­kos (ADRP) prie­mo­nė­se. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je lie­pą įre­gist­ruo­ta 50, iš vi­so bu­vo 286, per mė­ne­sį įdar­bin­ti 25 as­me­nys, vie­nas nu­kreip­tas į ADRP prie­mo­nę.
Už­im­tu­mo tar­ny­bos duo­me­ni­mis, rug­pjū­čio 1 d. ša­ly­je bu­vo re­gist­ruo­ta 137,4 tūkst. dar­bo ieš­kan­čių as­me­nų.

Komentarai
Kiti straipsniai