Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Rie­ta­vo se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nės

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, rug­pjū­čio 10 d., Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos sta­dio­ne vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nės. Jė­gas da­ly­viai ga­lė­jo iš­ban­dy­ti su­si­run­gę krep­ši­nio, fut­bo­lo ir tin­kli­nio aikš­te­lė­se, pa­ri­mę prie šaš­kių ar šach­ma­tų len­tų, žais­da­mi sta­lo te­ni­są ar smi­gi­nį, lenk­da­mi ran­kas.

Ko­man­di­nės var­žy­bos pra­si­dė­jo fut­bo­lu. Fut­bo­lo 5 prieš 5 var­žy­bo­se ne­nu­ga­li­mi bu­vo Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­jos ko­man­dos „Rie­tu­va“ fut­bo­li­nin­kai, ku­rie ta­po čem­pio­nais. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko taip pat rie­ta­viš­kių ko­man­dai „Ve­ne­ra“, tre­či­ą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo tve­riš­kiai – ko­man­da „Kry­žius“.
Gat­vės krep­ši­nio 3 prieš 3 var­žy­bo­se do­mi­na­vo Tve­rų ko­man­da „Vy­kin­tas“ – jie įvei­kė vi­sus sa­vo var­žo­vus ir ta­po čem­pio­nais. Si­dab­ras ir bron­za ati­te­ko rie­ta­viš­kiams – ati­tin­ka­mai ko­man­dai „Džin­gas“ ir ko­man­dai „Sa­vi“.
Tin­kli­nio 3 prieš 3 var­žy­bo­se su­si­ko­vė po 4 mo­te­rų ir vy­rų ko­man­das. Po at­kak­lių ko­vų 3 vie­tą tarp mo­te­rų iš­ko­vo­jo ko­man­da „Tve­rai-1“, ant­rą­ją – „Rie­ta­vas-2“, o čem­pio­nė­mis ta­po ko­man­dos „Rie­ta­vas-1“ tin­kli­nin­kės. Tarp vy­rų vi­sas pri­zi­nes vie­tas iš­ko­vo­jo rie­ta­viš­kiai: tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko ko­man­dai „Nuo sta­lo“, ant­ro­ji vie­ta – ko­man­dai „Smū­gis“, o pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo ko­man­da „Ne­bėr jė­gų“.
Rie­ta­viš­kiams pui­kiai se­kė­si ir run­gian­tis prie sta­lo te­ni­so sta­lų. Iš vi­so žai­dė 5 vy­rai ir 6 mo­te­rys. Rie­ta­viš­kis Ged­vy­das Mi­šei­kis ir tve­riš­kė Ema Kir­šy­tė iš­ko­vo­jo 3 vie­tas, rie­ta­viš­kiai An­drius Čer­nec­kis ir Rū­ta Kal­niū­tė džiau­gė­si 2 vie­to­mis, o sta­lo te­ni­so rung­ties čem­pio­nais ta­po rie­ta­viš­kiai Er­nes­tas Ma­ce­nis ir Mar­ta Ja­sai­tė.
Sme­ge­nų mik­lu­mą prie šaš­kių len­tų iš­ban­dė 9 vy­rai. Ge­riau­siai se­kė­si Jo­nui In­dze­liui iš Rie­ta­vo, Vi­li­mas Kur­mis iš Tve­rų iš­ko­vo­jo 2 vie­tą, o Ro­mu­al­das Ku­bi­lius iš Me­din­gė­nų bu­vo tre­čias. Tarp mo­te­rų šaš­kių rung­ty­je do­mi­na­vo tve­riš­kės, iš­ko­vo­ju­sios vi­sas pri­zi­nes vie­tas: 3 vie­ta ati­te­ko Ka­mi­lei Gri­gu­lai­tei, 2 vie­ta – Mar­ty­nai Kir­šy­tei, o 1 vie­ta – Ir­mai Bars­tei­gie­nei. Prie šach­ma­tų len­tų tarp mo­te­rų pri­zi­nes vie­tas iš­ko­vo­jo tos pa­čios šaš­kių rung­ties pri­zi­nin­kės: 3 vie­tą – Mar­ty­na Kir­šy­tė, 2 vie­tą – Ka­mi­lė Gri­gu­lai­tė, 1 vie­tą – Ir­ma Bars­tei­gie­nė. Tarp vy­rų ge­riau­siai prie šach­ma­tų len­tos se­kė­si me­din­gė­niš­kiui Ro­mu­al­dui Ku­bi­liui, tve­riš­kis Juo­zas Nor­ke­vi­čius iš­ko­vo­jo 2 vie­tą, Eu­ge­ni­jus Ra­pa­lis iš Tve­rų – 3 vie­tą.
Smi­gi­nio rung­ty­je pri­zi­nes vie­tas pa­si­da­li­jo tve­riš­kiai ir rie­ta­viš­kiai: 3 vie­tas iš­ko­vo­jo rie­ta­viš­kė Ga­bi­ja Šad­vi­lai­tė ir tve­riš­kis An­drius Gri­guo­la, 2 vie­tas – tve­riš­kė El­vi­na Bars­tei­gai­tė ir rie­ta­viš­kis Ei­man­tas Rum­bu­tis, o žai­dy­nių smi­gi­nio čem­pio­nais ta­po rie­ta­viš­kiai Ro­si­ta Kiau­la­ky­tė ir Vy­kin­tas Za­ka­raus­kas.
Vi­si pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus įsteig­tais me­da­liais. Su­su­ma­vus ben­drus se­niū­ni­jų re­zul­ta­tus, pa­aiš­kė­jo, jog ge­riau­siai žai­dy­nė­se se­kė­si Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­jai, 2 vie­ta ati­te­ko Tve­rų se­niū­ni­jai, 3 vie­ta – Me­din­gė­nų se­niū­ni­jai. Se­niū­ni­jų žai­dy­nės bu­vo pui­kus jė­gų pa­si­tik­ri­ni­mas prieš rug­pjū­čio 24 d. Gargž­duo­se vyk­sian­čias Lie­tu­vos se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nių zo­ni­nes var­žy­bas.

Komentarai
Kiti straipsniai