Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Pui­kus jau­no­sios plun­giš­kės pa­si­ro­dy­mas

Lie­pos 31–rug­pjū­čio 8 die­no­mis Mu­re­ke (Aust­ri­ja) vy­ko Eu­ro­pos Są­jun­gos jau­nu­čių šach­ma­tų čem­pio­na­tas. Ja­me da­ly­va­vo dvi­de­šim­ties ša­lių jau­nie­ji šach­ma­ti­nin­kai nuo 14 iki 8 me­tų am­žiaus. Tarp jų – ir du Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro auk­lė­ti­niai: de­šimt­me­tė A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos moks­lei­vė Ago­ta Kon­tri­mai­tė ir dvy­li­ka­me­tis „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nis Ma­tas Pra­spa­liaus­kas.

Var­žy­bos vy­ko tri­jo­se am­žiaus gru­pė­se, ber­niu­kai ir mer­gai­tės žai­dė kar­tu. Ago­ta ko­vo­jo am­žiaus gru­pė­je iki 10 me­tų. Su­rin­ku­si 5,5 taš­ko iš 9 ga­li­mų, mer­gai­čių gru­pė­je lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą.
Ma­tas Pra­spa­liaus­kas žai­dė am­žiaus gru­pė­je iki 12 me­tų. Su­rin­kęs 4,5 taš­ko iš 9 ga­li­mų, Ma­tu­kas iš­ko­vo­jo dvy­lik­tą vie­tą. Tai ga­na ge­ras pa­sie­ki­mas, nes pa­gal pa­jė­gu­mą pra­di­nia­me są­ra­še Ma­tas bu­vo 23.

Plun­gės VŠK „Bokš­tas“ in­f.

Komentarai
Kiti straipsniai