Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Nu­baus­tas tris au­to­mo­bi­lius A. Ju­cio gat­vė­je ap­dau­žęs ir pa­spru­kęs vy­ras

Anks­tų bir­že­lio 15-osios ry­tą A. Ju­cio gat­vė­je ava­ri­ją pa­da­ręs ir iš įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­nęs Ka­zys Po­cius (gim. 1988 m.) lie­pos mė­ne­sį „už­si­dir­bo“ ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lą, ga­vo ne­men­ką pi­ni­gi­nę bau­dą ir il­gam ne­te­ko vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo.

Pra­ėju­sį mė­ne­sį Plun­gės apy­lin­kės teis­mas iš­nag­ri­nė­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lą, ku­rio­je K. Po­cius bu­vo pa­trauk­tas ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­žei­di­mus pa­gal tris ANK straips­nius: 417 str. 8 d., 423 str. 3 d. ir 426 str. 1 d.
Pri­me­na­me, jog straips­ny­je „Ap­dau­žęs au­to­mo­bi­lius vai­ruo­to­jas spru­ko, bet pa­me­tė nu­me­rius…“ jau ra­šė­me apie mi­nė­to vai­ruo­to­jo „vai­duok­lys­tes“.
Bir­že­lio 15-osios ry­tą, maž­daug pu­sę pen­kių, ties 30-uo­ju A. Ju­cio gat­vės na­mu pa­si­gir­do toks bai­sus trenks­mas ir me­ta­lo džer­ge­sys, kad ne vie­nas gy­ven­to­jas pa­šo­ko iš mie­go.
Prie lan­gų pri­puo­lę žmo­nės pa­ma­tė, jog prie mi­nė­to dau­gia­bu­čio kaž­kas rė­žė­si į sto­vin­čius au­to­mo­bi­lius ir pa­spru­ko. Ta­čiau vai­ruo­to­jas per bai­sų lė­ki­mą pa­me­tė vals­ty­bi­nius trans­por­to prie­mo­nės nu­me­rius, tad po­li­ci­ja chu­li­ga­ną ne­tru­ko su­ras­ti.
Tą­syk pakal­bin­ta Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė In­gri­da Juš­kai­tė sa­kė, jog „skrai­duo­lis“ bu­vo pa­gau­tas tą pa­čią die­ną Rie­ta­ve. Pa­aiš­kė­jo, jog tai 1988 m. gi­męs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas, Plun­gė­je siau­tė­jęs su „Kia“ mar­kės au­to­mo­bi­liu. Ap­lam­dy­ta ma­ši­na jis dar nu­va­žia­vo iki Rie­ta­vo.
Teis­mas nu­sta­tė, jog  bir­že­lio 15-osios ry­tą, apie pu­sę pen­kių, vai­ruo­da­mas su­gy­ven­ti­nei L. B. pri­klau­san­tį au­to­mo­bi­lį „Kia Mo­tors Shu­ma“, K. Po­cius ne­pa­si­rin­kęs sau­gaus grei­čio lė­kė A. Ju­cio gat­ve, po­sū­ky­je ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio, tad kliu­dė bei ap­ga­di­no tris sto­vin­čius S. V., D. Z. ir K. G. au­to­mo­bi­lius.
Su­kė­lęs ava­ri­ją, K. Po­cius ne­su­sto­jo, iš eis­mo įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no. Grį­žęs po įvy­kio į na­mus var­to­jo al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus – at­vy­kus pa­rei­gū­nams (apie 13 va­lan­dą) jam nu­sta­ty­tas 1,10 pro­mi­lės gir­tu­mas.
Teis­me vy­ras kal­tę pri­pa­ži­no ir gai­lė­jo­si, pra­šė skir­ti kuo ma­žes­nę bau­dą, ne­at­im­ti tei­sės vai­ruo­ti. Pa­si­aiš­ki­ni­me nu­ro­dė, jog su­si­py­ko su su­gy­ven­ti­ne ir, bū­da­mas blai­vus, iš­va­žia­vo na­mo, ta­čiau ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio, jo vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį pra­dė­jo mė­ty­ti, tad ne­su­val­dė – tren­kė­si ir ap­ga­di­no tris ma­ši­nas, sto­vė­ju­sias A. Ju­cio gat­vė­je. Iš­si­gan­do, to­dėl esą ir pa­bė­go iš eis­mo įvy­kio vie­tos. Tei­gė, jog grį­žęs na­mo gė­rė deg­ti­nę.
K. Po­cius dir­ba, anks­čiau yra baus­tas už KET pa­žei­di­mus, ta­čiau ga­lio­jan­čių ad­mi­nist­ra­ci­nių nuo­bau­dų ne­tu­ri.
Plun­gės apy­lin­kės teis­mas nu­ta­rė pa­žei­dė­ją pri­pa­žin­ti kal­tu pa­da­rius tris ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus, nu­ma­ty­tus LR ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 417 straips­nio 8 da­ly­je, 423 straips­nio 3 da­ly­je, 426 straips­nio 1 da­ly­je ir jam pa­skir­ti ad­mi­nist­ra­ci­nes nuo­bau­das. Ga­lu­ti­nė, su­ben­drin­ta baus­mė – 1200 eu­rų bau­da su tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes at­ėmi­mu 3 me­tams.
Au­to­mo­bi­lį „Kia Mo­tors Shu­ma“, ku­ris bu­vo nu­vež­tas į sau­go­mą aikš­te­lę Sto­ties g. 7F, teis­mas nu­ta­rė grą­žin­ti sa­vi­nin­kei L. B.
Kaip mi­nė­ta, eis­mo įvy­kio me­tu K. Po­cius ap­ga­di­no tri­jų as­me­nų au­to­mo­bi­lius, ta­čiau, ne­sant nu­ken­tė­ju­sių­jų pa­reiš­ki­mų dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo, šis klau­si­mas teis­me ne­bu­vo spren­džia­mas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai