Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Kum­žai­čių kai­me de­gė kom­bai­nas

Rug­pjū­čio 12-osios va­ka­re, ne­tru­kus po 18 va­lan­dos, Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba bu­vo in­for­muo­ta apie gais­rą Ku­lių se­niū­ni­jos Kum­žai­čių kai­me – lau­kuo­se de­gė kom­bai­nas.

Kaip pra­ne­šė Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas, dar iki ug­nia­ge­sių at­vy­ki­mo kom­bai­no ge­si­ni­mo dar­bų ėmė­si pa­tys gy­ven­to­jai – pa­nau­do­ję du ge­sin­tu­vus, lieps­ną žmo­nės nu­mal­ši­no. At­sku­bė­ję gel­bė­to­jai smilks­tan­čias da­lis dar per­lie­jo van­de­niu.
Pa­aiš­kė­jo, jog ug­nis ap­ga­di­no 1992 me­tų ga­my­bos kom­bai­ną „Dron­ning­borg“. Gais­ro me­tu ap­de­gė mi­nė­tos že­mės ūkio tech­ni­kos ga­li­nio kor­pu­so de­gios de­ta­lės. Prie­žas­ys tiks­li­na­mos.

 

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai