Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Fut­bo­lo tur­ny­ras Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tau­rei lai­mė­ti

Rug­pjū­čio 3 d. vy­ko ma­žo­jo (5 prieš 5) fut­bo­lo tur­ny­ras Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tau­rei lai­mė­ti. Ja­me dėl čem­pio­nų tau­rės su­si­ko­vė 8 ko­man­dos.

Ko­man­dos bur­tų ke­liu bu­vo su­skirs­ty­tos į dvi gru­pes. Ko­man­dos žai­dė ra­to sis­te­ma. Abi tur­ny­re da­ly­va­vu­sios rie­ta­viš­kių ko­man­dos – „Rie­tu­va“ ir „Dvi­ra­tis“ – pa­te­ko į skir­tin­gas gru­pes, ta­čiau jas iš­ti­ko vie­no­das li­ki­mas. Gru­pės var­žy­bo­se ko­man­dos ne­pa­ty­rė per­ga­lės sko­nio ir bu­vo pri­vers­tos pa­si­trauk­ti iš to­les­nės ko­vos dėl me­da­lių. Gru­pės var­žy­bo­se ge­riau­siai se­kė­si ko­man­doms „FK Ši­la­lė“ ir „Pa­van­de­nė“, ku­rios už­si­tik­ri­no vie­tas pus­fi­na­lio var­žy­bo­se.
Ant­ras ir tre­čias vie­tas po gru­pės var­žy­bų iš­ko­vo­ju­sios ko­man­dos su­si­run­gė tar­pu­sa­vy­je. Fut­bo­li­nin­kai iš Gargž­dų, pa­si­va­di­nę „Bul­ka“, įvei­kė prie­ši­nin­kus iš Mo­sė­džio ir pa­te­ko į pus­fi­na­lį. Ki­to­je po­ro­je su­si­ti­ko dvi ko­man­dos iš Tel­šių. Ko­man­da „Spar­tans“ įti­ki­na­mai įvei­kė kraš­tie­čių ko­man­dą „Žvaigž­dy­nas“ ir pa­te­ko į pus­fi­na­lį. Pus­fi­na­lio var­žy­bo­se ko­man­dos „Spar­tans“ lau­kė „Pa­van­de­nė“. At­kak­lūs du kė­li­niai ir ly­gus re­zul­ta­tas 2:2 ne­iš­aiš­ki­no nu­ga­lė­to­jų, tad stip­res­nę ko­man­dą pa­ro­dė bau­di­nių se­ri­ja. Ji sėk­min­ges­nė bu­vo ko­man­dai „Pa­van­de­nė“, pa­te­ku­siai į fi­na­lą. Ki­to­je dvi­ko­vo­je „FK Ši­la­lė“ re­zul­ta­tu 3:1 įro­dė pra­na­šu­mą prieš „Bul­ką“ ir pra­tę­sė per­ga­lių be pra­lai­mė­ji­mo se­ri­ją bei ke­lią fi­na­lo link. Ko­vo­je dėl tre­čio­sios vie­tos ko­man­da „Bul­ka“ pri­trū­ko mo­ty­va­ci­jos, ir tuo bei su­ma­niai pa­si­nau­do­jo pa­ty­rę ko­man­dos „Spar­tans“ fut­bo­li­nin­kai, ku­rie šven­tė per­ga­lę re­zul­ta­tu 4:1.
Fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se su­žai­dus da­lį var­žy­bų, re­zul­ta­tas bu­vo ly­gus – 1:1. „Pa­van­de­nės“ fut­bo­li­nin­kai kaip įma­ny­da­mi sten­gė­si at­si­lai­ky­ti prieš ga­lin­gus var­žo­vus, ta­čiau nuo­var­gis, meist­riš­ku­mo sty­gius to ne­lei­do pa­da­ry­ti, ir ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas 4:1 skel­bė, kad 2019 me­tų tur­ny­ro čem­pio­nais ta­po ko­man­da „FK Ši­la­lė“. Vi­si pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus įsteig­to­mis do­va­no­mis.

Komentarai
Kiti straipsniai