Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Dis­ku­si­jo­je apie LRT Ku­liuo­se kliu­vo „Duo­kim ga­ro!“, jau­ni­mas no­ri „in­flu­en­ce­rių“

Rug­pjū­čio 9 die­ną LRT RADIJO lai­dos „10–12“ ve­dė­jai Ed­var­das Ku­bi­lius ir Rū­ta Ku­pe­ty­tė kar­tu su LRT.lt por­ta­lo vyr. re­dak­to­riu­mi Min­dau­gu Jac­ke­vi­čiu­mi lan­kė­si Že­mai­ti­jo­je – Ku­liuo­se. Šio mies­te­lio ben­druo­me­nės na­riai per ra­di­ją bu­vo kvie­čia­mi pa­dis­ku­tuo­ti, kuo džiau­gia­si ir ko pa­si­gen­da žiū­rė­da­mi, skai­ty­da­mi ir klau­sy­da­mie­si na­cio­na­li­nio tran­sliuo­to­jo – LRT.

LRT RADIJAS šią va­sa­rą pra­dė­jo lai­dų cik­lą iš Lie­tu­vos ma­žų­jų kul­tū­ros sos­ti­nių. Iš vi­so su­pla­na­vo ap­lan­ky­ti 10 mies­te­lių. Pra­ėju­sios sa­vai­tės penk­ta­die­nį ke­liau­jan­ti stu­di­ja ir kū­ry­bi­nė gru­pė už­su­ko į Ku­lius.
Kaip sa­kė M. Jac­ke­vi­čius, žmo­nės kvie­čia­mi dis­ku­tuo­ti apie LRT dėl to, kad jiems rū­pi at­skai­to­my­bė prieš žiūrovus ir klausytojus: „Dir­ba­me vi­sai Lie­tu­vai, vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jams. Mums la­bai svar­bu iš­va­žiuo­ti „į žmo­nes“, ben­drau­ti ne tik Vil­niu­je, pa­si­šne­kė­ti, pa­pa­sa­ko­ti apie at­ei­ties pla­nus, iš­girs­ti žmo­nių nuo­mo­nę.“
Štai il­ga­me­tė Ku­lių mo­kyk­los di­rek­to­rė, kraš­to­ty­ri­nin­kė Zu­za­na Jan­ke­vi­čie­nė, nors pa­si­da­li­jo ke­le­tu pa­sta­bų, tei­gė, jog pas­ku­ti­niuo­ju me­tu ji kri­ti­kos LRT ga­lė­tų pa­žer­ti ma­žiau. „Pa­si­gen­du, kad ne­li­ko Ja­ki­lai­čio – lai­da bū­da­vo įdo­mi. Pa­ste­biu ma­žiau ša­liš­ku­mo – ne­be­krin­ta į akis tai, kad žur­na­lis­tas pri­me­ta sa­vo nuo­mo­nę, su­ge­ba pa­slėp­ti, nors ne vi­sa­da, ypač „Sa­vai­tė­je“, an­ti­pa­ti­ją pa­šne­ko­vui“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.
Kaip tei­gė M. Jac­ke­vi­čius, žur­na­lis­tai tu­ri steng­tis bū­ti ob­jek­ty­vūs, ta­čiau, jei lai­dos sve­čias yra su­si­kom­pro­mi­ta­vęs, su­si­jęs su ko­rup­ci­ja, tai, kad jis spau­džia­mas ir kri­ti­kuo­ja­mas, – na­tū­ra­lu.
Ku­lių gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Jo­lan­ta Pieš­ku­vie­nė tu­rė­jo kri­ti­kos mu­zi­ki­nei lai­dai „Duo­kim ga­ro!“. Anot jos, an­sam­bliai ga­lė­tų bū­ti fil­muo­ja­mi ten, kur ir dai­nuo­ja, o ne LRT stu­di­jo­je. Dar ji iš­sa­kė kri­ti­kos lai­dai „La­bas ry­tas, Lie­tu­va“, ku­rio­je pa­si­gen­da lie­tu­viš­kų dai­nų: „Nė­ra tos dai­nos, ku­rią ry­te iš­gir­dai, ir ji skam­bė­tų vi­są die­ną.“
Bū­si­mo­ji dvy­lik­to­kė Li­vi­ja sa­kė LRT.lt por­ta­le pa­si­gen­dan­ti jau­nat­viš­ku­mo: „Sa­vo nuo­mo­nę ga­lė­tų daž­niau iš­sa­ky­ti ir šių die­nų in­flu­en­ce­riai.“ Ta­čiau LRT.lt por­ta­lo vyr. re­dak­to­rius M. Jac­ke­vi­čius daug vil­čių ne­su­tei­kė. „LRT tu­ri daug aukš­tes­nius stan­dar­tus ne­gu ko­mer­ci­niai tran­sliuo­to­jai ir por­ta­lai. Dau­ge­lis in­flu­en­ce­rių, ne­slėp­ki­me, už­si­i­ma re­kla­ma, par­da­vi­nė­ja pre­kes, pa­slau­gas. LRT jų tik­rai ne­ga­li tran­sliuo­ti. La­bai sten­gia­mės, kad LRT kal­bi­na­mi žmo­nės bū­tų ver­ti ete­rio ir mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų“, – opo­na­vo M. Jac­ke­vi­čius.
Ki­tas pa­šne­ko­vas, jau­nas LRT žiū­ro­vas Ste­po­nas ti­ki­no, jog, jo nuo­mo­ne, įvai­rūs pro­jek­tai su Lie­tu­vo­je po­pu­lia­rio­mis as­me­ny­bė­mis LRT nė­ra ne­tin­ka­mi. Tie­sa, jis pa­žy­mė­jo, kad vis dėl­to LRT tu­rė­tų kruopš­čiai at­si­rink­ti, su kuo ben­dra­dar­biau­ti. To­kie žmo­nės, pa­sak Ste­po­no, tu­rė­tų ati­tik­ti LRT ver­ty­bes ir bū­ti tin­ka­mi ro­dy­ti kuo pla­tes­nei au­di­to­ri­jai.
Mi­nė­to­je ra­di­jo lai­do­je taip pat pa­si­sa­kė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, se­niū­nė Dai­vu­tė Pet­raus­kie­nė, ver­sli­nin­kas Zig­man­tas Vir­ši­las, Ku­liuo­se so­dy­bą tu­rin­tis ak­to­rius, re­ži­sie­rius Va­len­ti­nas Ma­sals­kis ir jo žmo­na Rai­mon­da, Ku­lių kraš­to ben­druo­me­nės „Alan­tas“ pir­mi­nin­kė Ag­nė Al­čaus­kie­nė, fol­klo­ro an­sam­blio „Vaiz­gam­ta“ va­do­vė Mir­ga Gul­bins­kie­nė, Ku­lių kraš­to gar­bės pi­lie­tė Gied­ru­tė Idze­lie­nė, moks­lei­viai, ki­ti ben­druo­me­nės na­riai.

Pa­reng­ta pa­gal LRT.Lt inf.

Nuotraukoje: Diskutuoja A. Alčauskienė, G. Idzelienė ir M. Gulbinskienė.

Komentarai
Kiti straipsniai