Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Dėl žai­bo iš­kro­vos už­si­de­gė ūki­nis pa­sta­tas

Rug­pjū­čio 9-osios ry­tą Plun­gė­je taip stip­riai tran­kė­si per­kū­nas, kad net au­to­mo­bi­lių sig­na­li­za­ci­jos po kiek­vie­no griaus­mo už­kauk­da­vo. Bab­run­go kai­me po vie­no žai­bo plyks­te­lė­ji­mo už­si­de­gė ūki­nis pa­sta­tas.

Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba (PGT) iš­kvie­ti­mą ga­vo penk­ta­die­nį, apie 9 va­lan­dą. Pra­neš­ta, jog Bab­run­go kai­me, Vin­gio gat­vė­je, prie L. S. na­mų, de­ga ūki­nio pa­sta­to sto­gas.
At­vy­kus gel­bė­to­jams, per sto­gą jau ver­žė­si dū­mai. Pa­sta­tas – mū­ri­nis, vie­no aukš­to, su man­sar­da, sto­gas deng­tas ši­fe­riu.
Gais­ro me­tu ap­de­gė me­di­nės sto­go kon­struk­ci­jos man­sar­do­je (maž­daug 5 kv. m plo­te), taip pat ug­nis su­ga­di­no elek­tros ins­ta­lia­ci­ją, van­de­niu bu­vo su­lie­tos ap­šil­ti­ni­mo me­džia­gos bei man­sar­do­je įreng­tas kam­ba­rys.
Nei mi­nė­ta­me kam­ba­ry­je, nei ku­rio­je ki­to­je ūki­nio pa­sta­to da­ly­je gais­ro me­tu žmo­nių ne­bu­vo. Kaip sa­kė Plun­gės PGT vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, ap­žiū­rė­jus įvy­kio vie­tą, ta­po aiš­ku, jog prie­žas­tis – žai­bo iš­kro­va.
Už ke­lių šim­tų met­rų nuo de­gu­sio ūki­nio pa­sta­to yra elek­tros pa­sto­tė. Pa­sak M. Pronc­kaus, pir­miau­siai žai­bas tren­kė į ją, ir ta­da lai­dais iš­kro­va „nu­ė­jo“ iki pa­sta­to pa­lė­pės, kur ir ki­lo gais­ras.
Dau­giau pa­na­šių gais­rų tą ry­tą ne­bu­vo, ta­čiau, Plun­gės PGT vir­ši­nin­ko ži­nio­mis, ki­ti žmo­nės po žai­ba­vi­mo skun­dė­si ne­be­tu­rin­tys kas mik­ro­ban­gų kros­ne­lės, kas šal­dy­tu­vo – nuo elek­tros iš­kro­vos bui­ti­nė tech­ni­ka tie­siog per­de­gė.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Mūrinis ūkinis pastatas buvo išsaugotas, tačiau patalpoms kliuvo nemažai vandens.

Komentarai
Kiti straipsniai