Šeštadienis, 2020 m. rugsėjo 26 d.

VMI grą­ži­no be­veik 5 mln. eu­rų GPM per­mo­kų

Klai­pė­dos ap­skri­ties vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (Klai­pė­dos AVMI) 35 tūkst. Tel­šių ap­skri­ties gy­ven­to­jų, ku­rie lai­ku ir tei­sin­gai už­pil­dė pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jas, iki lie­pos 31 d. per­ve­dė be­veik 5 mln. eu­rų Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) per­mo­kų. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams grąžin­ta 1 265 994, Rie­ta­vo – 325 354 eu­rai.

Klai­pė­dos AVMI pri­me­na, kad de­kla­ra­ci­jas pa­tei­kę, ta­čiau per­mo­kų iki lie­pos 31 d. ne­su­lau­kę gy­ven­to­jai tu­rė­tų pa­si­tik­rin­ti, ar jiems ne­rei­kia pa­tiks­lin­ti pa­teik­tos de­kla­ra­ci­jos. VMI duo­me­ni­mis, de­kla­ra­ci­jas tu­rė­tų pa­tiks­lin­ti 965 Tel­šių ap­skri­ties gy­ven­to­jai, ku­riems su­grįž­tų be­veik 142,4 tūkst. eu­rų GPM. Vi­sus pri­mi­ni­mus apie ne­pa­teik­tas de­kla­ra­ci­jas ar tiks­lin­ti­nus duo­me­nis bei ki­tus do­ku­men­tus ga­li­ma ras­ti pri­si­jun­gus prie Elek­tro­ni­nio de­kla­ra­vi­mo sis­te­mos (EDS), skil­ty­je „Pra­ne­ši­mai var­to­to­jui“. Pa­žy­mė­ti­na, kad per­mo­ką ga­li­ma su­si­grą­žin­ti už pra­ėju­sius pen­ke­rius me­tus.
„Dau­giau­siai per­mo­kų, net 85 proc., su­si­da­rė dėl per ma­žo pri­tai­ky­to ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­džio (NPD). GPM per­mo­ką ga­li su­si­grą­žin­ti ir tie gy­ven­to­jai, ku­rie mo­kė­jo gy­vy­bės drau­di­mo ar pen­si­jų įmo­kas, pa­lū­ka­nas už būs­to kre­di­tą, įmo­kas už stu­di­jas. Kaip ir kas­met, grą­ži­nant per­mo­ką at­si­žvel­gia­ma, ar gy­ven­to­jas nė­ra sko­lin­gas vals­ty­bei bei ar yra pa­tei­kęs, pa­tiks­li­nęs anks­tes­nių lai­ko­tar­pių tur­to ir pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jas, ku­rias jam pri­va­lo­ma pa­teik­ti“, – sa­ko Klai­pė­dos AVMI vir­ši­nin­kas Aud­rius Mor­kū­nas.

Pa­reng­ta pa­gal Klai­pė­dos AVMI inf.

Komentarai
Kiti straipsniai