Ketvirtadienis, 2024 m. balandžio 18 d.

Rie­ta­viš­kiais rū­pi­na­si nau­jas se­niū­nas

Jau dau­giau kaip dvi sa­vai­tes (nuo lie­pos 24 die­nos) Rie­ta­vo se­niū­no pa­rei­gas ei­na To­mas Dauk­šas, pa­kei­tęs il­ga­me­tį se­niū­ną Ro­ma­ną Jur­čių, ku­ris Rie­ta­vo se­niū­ni­ja rū­pi­no­si be­veik sep­ty­nio­li­ka me­tų.

Nau­ja­sis Rie­ta­vo se­niū­nas To­mas Dauk­šas gi­mė ir už­au­go Rie­ta­vo se­niū­ni­jos Bu­bė­nų kai­me. Mo­kė­si Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je (da­bar – gim­na­zi­ja). Jo­je bai­gęs 9 kla­ses, moks­lus tę­sė tuo­me­ti­nė­je Rie­ta­vo aukš­tes­nio­jo­je mo­kyk­lo­je, įgi­jo tech­ni­ko-me­cha­ni­ko spe­cia­ly­bę. Trum­pai pa­dir­bė­jęs že­mės ūkio ben­dro­vė­je „Bu­bė­nai“, ku­rios pir­mi­nin­kas ta­da bu­vo R. Jur­čius, 1996 m. ru­de­nį iš­ėjo tar­nau­ti į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę – tar­na­vo Pa­sie­nio po­li­ci­jo­je. Po ka­ri­nės tar­ny­bos li­ko dirb­ti Pa­sie­nio po­li­ci­jo­je, vė­liau dir­bo Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bo­je (VSAT) pa­sie­nie­čiu. 2012 m. bai­gė Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­ją, tei­sės spe­cia­ly­bę.
„Be­veik 22 me­tus dir­bau VRM (Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos – aut.) pa­da­li­niuo­se, iš jų sep­ty­ne­rius me­tus – Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bo­je, o li­ku­sį lai­ką – Plun­gės bei Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu įvai­rio­se pa­rei­go­se. Ta­pęs VRM pen­si­nin­ku, nu­spren­džiau tęs­ti sa­vo mėgs­ta­mą dar­bą ki­ta­me am­plua“, – trum­pai apie sa­vo dar­bo pa­tir­tį ir ap­si­spren­di­mą dirb­ti Rie­ta­vo se­niū­nu sa­kė T. Dauk­šas.
Rie­ta­ve T. Dauk­šas gy­ve­na jau pen­kio­li­ka me­tų, nuo 2004-ųjų. Nau­ja­sis Rie­ta­vo se­niū­nas yra ve­dęs, su žmo­na Dai­va au­gi­na sū­nų No­jų ir duk­rą Lie­pą. Pa­pra­šy­tas api­bū­din­ti sa­ve, se­niū­nas sa­kė: „Esu žmo­gus, su­pran­tan­tis hu­mo­rą. Mėgs­tu ben­drau­ti, iš­klau­sy­ti žmo­nes, įsi­gi­lin­ti į jų pro­ble­mas ir jas spręs­ti. Esu ko­man­di­nio dar­bo ša­li­nin­kas, man la­bai svar­bi ko­man­dos na­rių nuo­mo­nė.“
Bu­vu­si se­niū­no veik­la (jis bu­vo apy­lin­kės ins­pek­to­rius) pa­de­da jam ei­nant Rie­ta­vo se­niū­no pa­rei­gas. Nes, pa­sak T. Dauk­šo, se­niū­no dar­bas yra la­bai pa­na­šus į apy­lin­kės ins­pek­to­riaus dar­bą. O ir su­si­pa­žin­ti su pri­žiū­ri­mo­mis val­do­mis, pa­sak se­niū­no, ne­la­bai rei­kė­jo. „Dir­bau Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, to­dėl tek­da­vo ap­lan­ky­ti ir ato­kiau­sius Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kam­pe­lius. Be to, aš čia gi­miau ir už­au­gau“, – sa­kė T. Dauk­šas.
Nau­ja­sis Rie­ta­vo se­niū­nas yra nu­si­tei­kęs dar­bin­gai. Pir­miau­sia tęs pirm­ta­ko R. Jur­čiaus pra­dė­tus dar­bus bei pro­jek­tus. O ta­da ben­draus su se­niū­ni­jos gy­ven­to­jais, ben­druo­me­nių na­riais, steng­sis iš­si­aiš­kin­ti, kas jiems svar­bu, ko­kie žmo­nių no­rai. At­si­žvelg­da­mas į se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų lū­kes­čius, se­niū­nas ir ke­ti­na dirb­ti – steng­tis tuos lū­kes­čius įgy­ven­din­ti. Ir, ro­dos, se­niū­nas tik­rai ne­tu­rės ka­da nuo­bo­džiau­ti – pa­sak jo, vos sa­vai­tė­lę bū­da­mas se­niū­nu, jau spren­dė ne vie­ną kai­my­nų kon­flik­tą.
Nau­jo­jo se­niū­no klau­sė­me, koks, jo nuo­mo­ne, bus di­džiau­sias iš­šū­kis dir­bant nau­jo­se pa­rei­go­se. „Tu­rint mi­ni­ma­lų biu­dže­tą pa­da­ry­ti di­de­lius dar­bus“, – at­sa­kė. Tad ir no­ri­si pa­lin­kė­ti, kad kuo dau­giau di­de­lių dar­bų bū­tų nu­veik­ta.

Re­na­ta DAUKINTYTĖ

Nuotraukoje: T. Daukšas: „Mėgs­tu ben­drau­ti, iš­klau­sy­ti žmo­nes, įsi­gi­lin­ti į jų pro­ble­mas ir jas spręs­ti.“

Komentarai
Kiti straipsniai