Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Plun­gės ra­jo­ne šie­met par­duo­ti 137 bu­tai

Po bir­že­lį fik­suo­to su­ma­žė­ju­sio per­leis­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) ob­jek­tų skai­čiaus pra­ei­tą mė­ne­sį rin­ka vėl su­grį­žo į au­gi­mo vė­žes – ša­ly­je dau­gė­jo tiek bu­tų, tiek gy­ve­na­mų­jų na­mų pir­ki­mo-par­da­vi­mo san­do­rių, taip pat at­si­ga­vo ir že­mės skly­pų rin­ka. Tuo me­tu Plun­gės ra­jo­ne ste­bi­mos skir­tin­gos bu­tų ir in­di­vi­du­a­lių na­mų par­da­vi­mų ten­den­ci­jos.

Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, iš vi­so per sep­ty­nis šių me­tų mė­ne­sius pir­ki­mo-par­da­vi­mo san­do­riais vi­so­je Lie­tu­vo­je per­leis­ta be­veik 75 tūkst. NT ob­jek­tų, ar­ba 7 proc. dau­giau nei pra­ėju­sių me­tų sau­sį–­lie­pą (70 tūkst.). Vien tik lie­pos mė­ne­sį už­fik­suo­ta 12 tūkst. NT san­do­rių – de­šim­ta­da­liu dau­giau nei pra­ėju­sių me­tų tą pa­tį mė­ne­sį ir 15 proc. dau­giau nei šių me­tų bir­že­lį.
Per sep­ty­nis šių me­tų mė­ne­sius ša­ly­je sa­vi­nin­kus pa­kei­tė dau­giau kaip 20 tūkst. bu­tų – 5 proc. dau­giau nei per­nai sau­sį–lie­pą, kai fik­suo­ti 19 tūkst. bu­tų par­da­vi­mai. Vien per lie­pos mė­ne­sį Lie­tu­vo­je par­duo­ta 3,1 tūkst. bu­tų, ar­ba 6 proc. dau­giau nei prieš me­tus ir 11 proc. dau­giau nei šių me­tų bir­že­lį.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je šie­met par­duo­ti vi­so 137 bu­tai, ar­ba 13 proc. ma­žiau nei per­nai tuo pa­čiu me­tu (158). Čia sa­vi­nin­kus taip pat pa­kei­tė 94 in­di­vi­du­a­lūs gy­ve­na­mie­ji na­mai, jų skai­čius per ma­žus iš­au­go 13 pro­cen­tų.
Šiais me­tais vi­so­je ša­ly­je bu­vo par­duo­ta 6,5 tūkst. gy­ve­na­mų­jų na­mų – 9,7 proc. dau­giau nei per­nai tuo pa­čiu me­tu (6 tūkst.), o vien tik lie­pą – 1 170 (per­nai lie­pą – 1 020, šių me­tų bir­že­lį – 969).
Di­dži­ą­ją da­lį šių metų NT san­do­rių ir to­liau su­da­ro per­leis­ti že­mės skly­pai. Šie­met sa­vi­nin­kus pa­kei­tė dau­giau kaip 37 tūkst. skly­pų, ar­ba 8 proc. dau­giau nei per­nai per sep­ty­nis mė­ne­sius (34,5 tūkst. skly­pų). Vien tik lie­pos mė­ne­sį pir­ki­mo-par­da­vi­mo san­do­riais per­leis­ta per 6 tūkst. že­mės skly­pų – 14 proc. dau­giau nei per­nai lie­pą (5,3 tūkst.) ir 17 proc. dau­giau nei šių me­tų bir­že­lį (5,2 tūkst.).

Parengta pagal Re­gist­rų cen­tro inf.

Komentarai
Kiti straipsniai