Ketvirtadienis, 2024 m. balandžio 18 d.

Plun­gės li­go­ni­nei – tik smul­kios pa­sta­bė­lės dėl mais­to

Rug­pjū­čio 2 die­ną Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se mais­to tvar­ky­mo pa­žei­di­mų ne­ma­žė­ja“. Nuo me­tų pra­džios iki lie­pos mė­ne­sio pa­si­rink­to­se gy­dy­mo įstai­go­se at­lik­ta be­veik šim­tas pa­tik­ri­ni­mų, į šį są­ra­šą pa­te­ko ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė. Rim­tų pa­žei­di­mų ne­ras­ta, pa­sa­ky­tos tik ke­lios žo­di­nės pa­sta­bos.

VMVT skel­bia, jog Tel­šių ap­skri­ty­je yra 6 svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos, ku­rios tu­ri mais­to tvar­ky­mo sky­rius. Pa­tik­rin­tos 4-ios iš jų, dvie­jo­se bu­vo nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų.
Pa­si­do­mė­jus, ko­kia si­tu­a­ci­ja Plun­gės li­go­ni­nė­je, VMVT at­sa­kė: „Iš 4 Tel­šių ap­skri­ty­je pa­tik­rin­tų įstai­gų, pa­tik­ri­ni­mas at­lik­tas ir Plun­gė­je esan­čios li­go­ni­nės mais­to tvar­ky­mo sky­riu­je. Li­go­ni­nės mais­to tvar­ky­mo sky­riu­je at­lik­to pla­ni­nio pa­tik­ri­ni­mo me­tu mais­to sau­gos, ko­ky­bės, žen­kli­ni­mo, tech­no­lo­gi­nių ir re­cep­tū­rų, sa­vi­kon­tro­lės pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta. Rasti tik smul­kūs ne­ati­ti­ki­mai, dėl ku­rių at­sa­kin­gam as­me­niui teik­ta žo­di­nė pa­sta­ba. Taip pat re­ko­men­duo­ta mais­tą į li­go­ni­nės sky­rius tiek­ti ne plast­ma­si­niuo­se in­duo­se. Po pa­tik­ri­ni­mo įmo­nė dau­ge­lį smul­kių ne­ati­ti­ki­mų iš­tai­sė ne­del­siant ir pa­tei­kė trū­ku­mų ša­li­ni­mo ir veiks­mų pla­ną, ku­rį įgy­ven­di­na“.
VMVT pra­ne­ša, jog dėl ne­tin­ka­mos mais­to ko­ky­bės, at­vė­su­sių pa­tie­ka­lų ar per ma­žų por­ci­jų VMVT vis su­lau­kia var­to­to­jų skun­dų. Štai per 6 šių me­tų mė­ne­sius už­re­gist­ruo­ta 14 pra­ne­ši­mų dėl ga­li­mai ne­tin­ka­mo mai­ti­ni­mo li­go­ni­nė­se, 8 iš jų bu­vo pa­grįs­ti. Ta­čiau Plun­gės li­go­ni­nės mais­tu pa­cien­tai ne­si­skun­džia. „2018 me­tais ir per 2019 m. I pus­me­tį Plun­gės VMVT nė­ra su­lau­ku­si var­to­to­jų skun­dų dėl mai­ti­ni­mo šio­je svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je“, – pra­ne­šė Tel­šių VMVT.

Komentarai
Kiti straipsniai