Sekmadienis, 2024 m. gegužės 26 d.

Per me­tus vė­žys „su­ėdė“ be­veik šim­tą gy­ven­to­jų

Rug­pjū­čio 5 die­ną Hi­gie­nos ins­ti­tu­to Svei­ka­tos in­for­ma­ci­jos cen­tro Mir­ties at­ve­jų ir jų prie­žas­čių ste­bė­se­nos sky­rius iš­pla­ti­no lei­di­nį „Mir­ties prie­žas­tys 2018“. Čia pa­tei­kia­mi api­ben­drin­ti duo­me­nys apie per­nai mi­ru­sių nuo­la­ti­nių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų mir­ties prie­žas­tis. Plun­gė ne­te­ko 460 žmo­nių, be­veik šim­tui bu­vo nu­sta­ty­ti pik­ty­bi­niai na­vi­kai.

Len­te­lė­je „Mir­ties prie­žas­tys sa­vi­val­dy­bė­se“ nu­ro­do­mas ana­pi­lin iš­ėju­sių žmo­nių skai­čius, kiek šį pa­sau­lį pa­li­ko vy­rų ir kiek mo­te­rų, ko­kios bu­vo mir­čių prie­žas­tys.
Tai­gi, mi­nė­to ins­ti­tu­to pa­teik­tais duo­me­ni­mis, 2018 me­tais Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je mi­rė 460 žmo­nių – 227 vy­rai ir 233 mo­te­rys. Dau­giau­siai – dėl krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gų (247), iš jų 94 vy­rai ir 153 mo­te­rys.
In­fek­ci­nės li­gos pa­kir­to 4 mū­sų žmo­nes (vi­si vy­rai), kvė­pa­vi­mo sis­te­mos li­gos – 21 (18-ika vy­rų), o virš­ki­ni­mo sis­te­mos li­gos – 25 gy­ven­to­jus (12-ika vy­rų, 13-ika mo­te­rų). Dar 6 žmo­nės mi­rė dėl en­dok­ri­ni­nių li­gų, trys dėl psi­chi­kos, aš­tuo­ni – dėl ner­vų sis­te­mos li­gų ir kt.
Net 35 at­ve­jai nu­ro­dy­ti kaip iš­ori­nės mir­ties prie­žas­tys, t. y. trans­por­to įvy­kiuo­se per­nai žu­vo 6 Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai (vi­si vy­rai), nu­sken­do ir mir­ti­nai su­ša­lo taip pat po vie­ną vy­rą, al­ko­ho­liu ap­si­nuo­di­jo du as­me­nys (abi mo­te­rys), sep­ty­ni žmo­nės nu­si­žu­dė (še­ši vy­rai ir vie­na mo­te­ris), du vy­rai bu­vo nu­žu­dy­ti, ke­tu­ri žmo­nės kaž­kur nu­griu­vo (nu­kri­to), du ap­si­nuo­di­jo vais­tais, vie­nas pra­žu­vo dėl du­jų spro­gi­mo, vie­nas už­sprin­go skran­džio tu­ri­niu ir kt.
Vė­žys „su­ėdė“ 97 gy­ven­to­jus. Ki­taip sa­kant, tiek žmo­nių per­nai ne­te­ko­me dėl pik­ty­bi­nių na­vi­kų. Tarp tų, ku­rie mi­rė nuo vė­žio, di­des­nio­ji da­lis (58) bu­vo vy­rai. Mo­te­rys – 39-ios. Skran­džio vė­žys bu­vo 4-iems, tra­chė­jos-plau­čių – 19-ai, odos me­la­no­ma – vie­nam gy­ven­to­jui. Krū­ties vė­žys pa­si­glem­žė pen­kių, o gim­dos ar gim­dos kak­le­lio – dar ke­tu­rių mo­te­rų gy­vy­bes. Prie­ši­nės liau­kos (pro­sta­tos) pik­ty­bi­nis da­ri­nys bu­vo 6-iems vy­rams. Dar ke­tu­ri žmo­nės mi­rė dėl šla­pi­mo pūs­lės, trys – dėl inks­tų, 10 – dėl krau­jo vė­žio.
Už­per­nai, t. y. 2017 m., Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je nu­mi­rė 498 žmo­nės: 238 vy­rai ir 260 mo­te­rų. Nuo krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gų – 312, nuo pik­ty­bi­nių na­vi­kų – 83.
Vi­so­je Lie­tu­vo­je per­nai mi­rė 39 574 žmo­nės – 568 as­me­ni­mis ma­žiau nei 2017 m. Pa­grin­di­nės ša­lies gy­ven­to­jų mir­ties prie­žas­tys – krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gos, pik­ty­bi­niai na­vi­kai ir iš­ori­nės mir­ties prie­žas­tys. Nuo krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gų mi­rė dau­giau kaip pu­sė žmo­nių, o nuo pik­ty­bi­nių na­vi­kų – maž­daug 20 pro­cen­tų.

Pa­reng­ta pa­gal Hi­gie­nos ins­ti­tu­to inf.

Komentarai
Kiti straipsniai