Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Ne­tru­kus teks ma­lūns­par­niais skrai­dy­ti

Ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja, kad Plun­gės mies­te įgy­ven­di­na­mas dar vie­nas pro­jek­tas „Pa­vir­ši­nių (lie­taus) nuo­te­kų ša­li­ni­mo tin­klų Plun­gės mies­te re­konst­ra­vi­mas ir sta­ty­ba“ ir, pra­dė­jus nu­ma­ty­tus dar­bus, S. Nė­ries gat­vė­je nuo rug­pjū­čio 2 iki 14 die­nos dar­bo va­lan­do­mis bus ri­bo­ja­mas eis­mas, su­kė­lė ne­pasi­ten­ki­ni­mo ban­gą. „Ir vėl ka­sa, ir vėl už­da­rys, pro kur da­bar rei­kės va­žiuo­ti, juk ne­iš­raus­tų gat­vių mies­te li­ko tiek ma­žai, kad vi­si ne­tilp­si­me. Gal val­džia su­ka dar vie­ną pro­jek­tė­lį, kad „įsi­sa­vin­tų“ lė­šas, ir pirks ma­lūns­par­nį, jog bū­tų ga­li­ma per mies­tą per­skris­ti, nes per už­da­ry­tas gat­ves ne tik kad pra­va­žiuo­ti, bet ir per­ei­ti ne­be­bus įma­no­ma“, – pik­ti­no­si mies­tie­čiai, ypač gy­ve­nan­tys to­je gat­vė­je.

Plun­gė – ma­žas mies­tas. Ne vie­nas ne­kan­trus bei ieš­kan­tis tei­sy­bės mies­te­lė­nas „iš­ka­sė“ in­for­ma­ci­ją, kad eis­mo ri­bo­ji­mo klau­si­mas S. Nė­ries gat­vė­je ne­bu­vo su­de­rin­tas su Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja, kad ran­go­vai „Plun­gės la­gū­na“, at­lie­kan­tys dar­bus mi­nė­to­je gat­vė­je, sa­va­va­liš­kai už­da­rė šią gat­vės at­kar­pą.
„Kas ką no­ri, tą da­ro. Kam rei­ka­lin­ga Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja, jei su ja nie­kas ne­si­tei­kia de­rin­ti to­kių svar­bių klau­si­mų. Vi­sai ne­be­juo­kin­ga da­ro­si, o pyk­tis ima. Jau už­da­ry­tos Rie­ta­vo bei ša­lia bū­si­mo tu­ne­lio esan­čios gat­vės, o da­bar – dar ir S. Nė­ries gat­vės at­kar­pa… Ži­no­ma, įgy­ven­din­ti įvai­rius pro­jek­tus Plun­gė­je rei­kia, tai – pa­gir­ti­na. Ta­čiau vis­ką rei­kia da­ry­ti taip, kad žmo­nėms bū­tų pa­to­gu. Tad ky­la klau­si­mas, kam pa­to­gu už­da­ri­nė­ti gat­ves — mies­tie­čiams ar dar­bus at­lie­kan­tiems sta­ty­bi­nin­kams? Juk ga­lė­jo ir Rie­ta­vo gat­vę re­mon­tuo­ti da­li­mis. Bet kur tau – juk taip pa­to­giau ran­go­vui. Nie­kam ne­rū­pi pa­pras­tas žmo­gus. Vi­si gra­žiai šne­ka tik prieš rin­ki­mus, o kai at­ei­na į val­džią, vi­sus pa­ža­dus pa­mirš­ta“, – py­ko ne vie­nas plun­giš­kis.
„Bai­su, kai nie­kas neat­si­žvel­gia į mies­tie­čių rei­ka­lus ir ne­klau­sia jų nuo­mo­nės – pro­jek­tai tie­siog pra­stu­mi­nė­ja­mi bul­do­ze­rio pa­gal­ba. Prieš pra­de­dant dar­bus prie tu­ne­lio, ne taip jau ir sun­ku bu­vo pa­da­ry­ti pra­va­žia­vi­mą pro „Se­nu­kus“ (per skve­re­lį prie meš­kų – vi­so la­bo ten tik 100 m) nuo mies­to Sto­ties link. Ir jau se­niai ga­lė­jo vi­si va­ži­nė­ti, o gat­vė prie baž­ny­čios ne­bū­tų taip už­tvin­dy­ta au­to­mo­bi­lių, ypač pi­ko va­lan­do­mis. Juk tik­rai ne­sun­ku bu­vo pa­da­ry­ti tą lai­ki­ną ke­liu­ką. Ne­sun­ku, bet ne­pa­to­gu ran­go­vui. Ta­čiau, kad vi­sa Plun­gė tu­ri vie­na gat­ve va­ži­nė­ti, tas nie­kam ne­įdo­mu“, – sa­vo nuo­mo­nę dės­tė vie­nas plun­giš­kis.
Pa­klau­sė­me apie eis­mo ri­bo­ji­mo są­ly­gas S. Nė­ries gat­vės at­kar­po­je Plun­gės ra­jo­no sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Ro­ber­to En­dri­ko. Ta­ry­bos na­rys at­sa­kė, kad iš­kas­tos bei re­mon­tuo­ja­mos gat­vės mies­te tik­rai ke­lia daug ne­pa­to­gu­mų ir va­žiuo­jan­tie­siems, ir pės­tu­te žin­gniuo­jan­tie­siems, bet tvar­ky­tis rei­kia.
„Vyks­tan­tys įvai­rūs gat­vių re­mon­tai tik­rai ma­lo­nu­mo ne­tei­kia nie­kam, bet ką pa­da­ry­si, juk bū­ti­na at­lik­ti nu­ma­ty­tus dar­bus, kad po to bū­tų pa­to­gu ir ne­kil­tų pro­ble­mų. Eis­mas mi­nė­to­je S. Nė­ries gat­vės at­kar­po­je ri­bo­ja­mas nuo de­vy­nių ry­to iki še­šio­lik­tos po­piet, kad gy­ven­to­jams iš ry­to bū­tų pa­to­gu nu­va­žiuo­ti į dar­bus ir po pie­tų grįž­ti. At­si­žvelg­da­mi į gy­ven­to­jų lū­kes­čius, sten­gia­mės, kad jiems bū­tų pa­to­gu nors to­mis va­lan­do­mis, kai yra bū­ti­ny­bė va­žiuo­ti. Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jo­je šis klau­si­mas svars­ty­tas ne­bu­vo, ta­čiau ran­go­vas „Plun­gės la­gū­na“ vis­ką su­de­ri­no su Plun­gės mies­to se­niū­nu Gin­ta­ru Do­mar­ku bei Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Min­dau­gu Kau­nu. Ran­go­vas taip pat įsi­pa­rei­go­jo, kad vi­si dar­bai šios gat­vės at­kar­po­je bus at­lik­ti iki rug­sė­jo 1-osios, ta­čiau eis­mas dar­bo va­lan­do­mis šio­je gat­vė­je bus pa­leis­tas žy­miai anks­čiau – kaip ir bu­vo ra­šy­ta, nuo Žo­li­nės šven­tės, rug­pjū­čio 15 die­nos“, – ra­mi­no plun­giš­kius R. En­dri­kas ir pri­dū­rė, kad lauk­ti re­mon­to dar­bų pa­bai­gos ne ­be­ daug ir li­ko.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai