Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Nau­jo­vė – Šei­mos kor­te­lė

Rug­pjū­tis – lai­kas pa­si­ruoš­ti nau­jiems moks­lo me­tams ir į mo­kyk­lą be­si­ruo­šian­tiems vai­kams, ir juos į moks­lus iš­lei­džian­tiems tė­vams. Ta­čiau pas­ta­rie­siems ar­tė­jan­čios moks­lų me­tų pra­džios šven­tės lau­ki­mą ne­re­tai tem­do su pa­si­ruo­ši­mu į mo­kyk­lą su­si­ju­sios iš­lai­dos, ga­lin­čios tap­ti tik­ru iš­ban­dy­mu pi­ni­gi­nei. Ypač sun­ku tė­vams, au­gi­nan­tiems tris ir dau­giau vai­kų. Daž­nai nu­pirk­ti mo­kyk­li­nes uni­for­mas, rei­ka­lin­giau­sias mo­kyk­li­nes pre­kes, kup­ri­nes ir vi­sa ki­ta dau­ge­liui tė­vų tam­pa ne­įma­no­ma mi­si­ja.

Iš ži­niask­lai­dos šal­ti­nių pui­kiai ži­no­me, kad Sei­mas yra nu­spren­dęs, jog gau­sios ir ne­įga­lų vai­ką, ne­pai­sant jo am­žiaus, pri­žiū­rin­čios šei­mos šiais me­tais įgis ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti Šei­mos kor­te­le, ku­ri ga­ran­tuos spe­cia­lias leng­va­tas, pa­slau­gas, pri­vi­le­gi­jas ar nuo­lai­das pre­kėms bei ren­gi­niams. Pla­nuo­ja­ma, kad kor­te­lė šei­mas pa­sieks paš­tu rug­sė­jo mė­ne­sį, nau­do­tis ja ga­lės vi­si šei­mos na­riai.
Kaip pa­sa­ko­jo So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja Vil­ma Šly­žie­nė, jau lie­pos 1-ąją įsi­ga­lio­jus Šei­mos kor­te­lės įsta­ty­mui, pra­si­dė­jo kor­te­lės ga­vė­jų duo­me­nų tiks­li­ni­mas ir var­di­nių kor­te­lių ga­my­ba, o rug­sė­jo mė­ne­sį kor­te­lės tu­rė­tų pa­siek­ti gau­sias ir ne­įga­lius vai­kus pri­žiū­rin­čias šei­mas.
Pa­sak V. Šly­žie­nės, nu­ma­to­ma, kad Šei­mos kor­te­lė bus ga­mi­na­ma pa­gal So­cia­li­nės pa­ra­mos šei­mai in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je (SPIS) nu­ro­dy­tus duo­me­nis ir iš­siųs­ta į fak­ti­nę ar de­kla­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Pri­ori­te­tas bus tei­kia­mas fak­ti­nei gy­ve­na­ma­jai vie­tai. Ta­čiau prieš tai, pa­sak pa­šne­ko­vės, šei­mos gaus elek­tro­ni­nius laiš­kus, ku­riais bus pra­šo­mos iš­reikš­ti su­ti­ki­mą gau­ti Šei­mos kor­te­lę. Jei to­ks su­ti­ki­mas ne­bus gau­tas, Šei­mos kor­te­lė ne­ga­lės bū­ti ga­mi­na­ma ir at­siun­čia­ma dėl su­stip­rin­tos as­mens duo­me­nų ap­sau­gos.
So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jos V. Šly­žie­nės pa­klau­sė­me, ką da­ry­ti toms šei­moms, ku­rios ne­tu­ri ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti in­ter­ne­ti­nė­mis pa­slau­go­mis? Ar dau­gia­vai­kių ir ne­įga­lius vai­kus au­gi­nan­čių šei­mų duo­me­nų iš­vis nė­ra SPIS sis­te­mo­je (taip ga­li nu­tik­ti, jei šei­ma ne­pil­dė pra­šy­mo vai­ko pi­ni­gams gau­ti)? V. Šly­žie­nė at­sa­kė, kad tuo­met kor­te­lę šei­ma ga­lės gau­ti už­pil­džiu­si pra­šy­mą So­cia­li­nių pa­slau­gų prie­žiū­ros de­par­ta­men­tui (SPPD) in­ter­ne­tu www.spis.lt. Ne­tu­rin­tys pri­ei­gos prie in­ter­ne­to as­me­nys ga­lės at­ei­ti į So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių, kur dar­buo­to­jai pa­dės už­pil­dy­ti pra­šy­mus dėl Šei­mos kor­te­lės ga­vi­mo. Ar­ba, kaip sa­kė pa­va­duo­to­ja, pa­gal­bos pra­šan­tie­ji bus nu­krei­pia­mi į Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trą, va­do­vau­ja­mą Ode­tos Mi­siū­nie­nės, kur jiems bus su­teik­ta vi­so­ke­rio­pa pa­gal­ba dėl pra­šy­mų pil­dy­mo ir iš­siun­ti­mo So­cia­li­nių pa­slau­gų prie­žiū­ros de­par­ta­men­tui.
Pa­sak V. Šly­žie­nės, Šei­mos kor­te­les Plun­gės ra­jo­ne tu­rė­tų gau­ti apie 800 šei­mų. SPIS sis­te­mo­je už­re­gist­ruo­ta 518 šei­mų, au­gi­nan­čių tris ir dau­giau vai­kų (skai­čiuo­ja­mi ir pil­na­me­čiai vai­kai iki 24 me­tų, jei jie ne­dir­ba, ne­tu­ri sa­vo vai­kų ir mo­ko­si ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­je, pro­fe­si­nė­je mo­kyk­lo­je pa­gal for­ma­lio­jo ug­dy­mo pro­gra­mą pir­ma­jai kva­li­fi­ka­ci­jai įgy­ti ar stu­di­juo­ja aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je pa­gal nuo­la­ti­nės stu­di­jų for­mos pro­gra­mą), 246 šei­mos, pri­žiū­rin­čios ne­įga­lius vai­kus, bei 60 šei­mų, au­gi­nan­čių ne­veiks­nius vai­kus, t. y. tu­rin­čius ma­žes­nį kaip 55 proc. dar­bin­gu­mą (vai­kas ga­li bū­ti pil­na­me­tis, bet jis tu­ri gy­ven­ti su tė­vais ar glo­bė­jais).
V. Šly­žie­nė ma­no, kad šei­mų, ku­rioms rei­ka­lin­ga Šei­mos kor­te­lė, yra ir dau­giau, ta­čiau šios nė­ra už­si­re­gist­ra­vu­sios SPIS sis­te­mo­je. „Iš­skir­ti­nai ko nors ne­da­ro­me, ta­čiau daug šei­mų, ku­rioms yra rei­ka­lin­ga pa­gal­ba, pa­čios skam­bi­na, do­mi­si, kaip ga­lė­tų gau­ti joms pri­klau­san­čias leng­va­tas. To­kioms šei­moms pa­ta­ria­me, pa­sa­ko­me, kaip ir ką da­ry­ti, kad pa­leg­vin­tu­me jų pi­ni­gi­nę naš­tą ar­tė­jant nau­jiems moks­lo me­tams“, – pa­sa­ko­jo So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja.
Kaip pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė, šei­mai bus iš­duo­da­ma vie­na ne­mo­ka­ma kor­te­lė – ja ga­lės nau­do­tis vi­si as­me­nys šei­mo­je, ku­rių var­dai ir pa­var­dės bus nu­ro­dy­ti ant kor­te­lės. Jei­gi šei­mos na­riai no­rės nau­do­tis kor­te­lė­mis at­ski­rai, rei­kės už­sa­ky­ti pa­pil­do­mus eg­zem­plio­rius ir kom­pen­suo­ti nu­sta­ty­tas ga­my­bos bei per­so­na­li­za­vi­mo iš­lai­das. Šei­mos kor­te­lė tu­rės bū­ti nau­do­ja­ma kar­tu su as­mens do­ku­men­tu.
Šei­mos kor­te­lės tu­rė­to­jams spe­cia­lias leng­va­tas, pa­slau­gas, pri­vi­le­gi­jas ar nuo­lai­das su­teiks pri­va­taus ir vie­šo­jo sek­to­riaus part­ne­riai. Vi­sos nau­jie­nos apie nuo­lai­das bus pub­li­kuo­ja­mos Šei­mos kor­te­lės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.
Įdo­mu bu­vo su­ži­no­ti, kas bus Šei­mos kor­te­lės part­ne­riai. V. Šly­žie­nė pa­aiš­ki­no, kad part­ne­rys­tė ga­lės bū­ti tri­jų lyg­me­nų: Kor­te­lės sve­čias su­teiks vien­kar­ti­nes nuo­lai­das Šei­mos kor­te­lės tu­rė­to­jams, Kor­te­lės drau­gas už­tik­rins nuo­lai­das su­tar­toms pre­kėms ar pa­slau­goms ne trum­piau nei tris mė­ne­sius, o Kor­te­lės part­ne­ris su­da­rys są­ly­gas nuo­lai­do­mis ir leng­va­to­mis nau­do­tis ne trum­piau nei še­šis mė­ne­sius.
Šei­mos kor­te­lę ad­mi­nist­ruos So­cia­li­nių pa­slau­gų prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas (SPPD) prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja skai­čiuo­ja, kad 2019 me­tais Šei­mos kor­te­lę tu­rė­tų gau­ti apie 63 tūkst. šei­mų, au­gi­nan­čių ne ma­žiau kaip tris ar­ba ne­įga­lius vai­kus. Šei­mos kor­te­lių ga­my­bai, mo­bi­lia­jai pro­gra­mė­lei, spe­cia­liam žen­klui, kor­te­lių pla­ti­ni­mui ir in­for­ma­ci­jos sklai­dai skir­ta 184,3 tūkst. eu­rų.

Edi­ta LUKIENĖ

15min.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai