Sekmadienis, 2020 m. rugpjūčio 09 d.

Me­la­gin­gi iš­kvie­ti­mai ga­li kai­nuo­ti ne vie­ną šim­tą eu­rų

Plun­gės apy­lin­kės teis­me kiek­vie­ną sa­vai­tę yra nag­ri­nė­ja­mos ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­los pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so (ANK) 493 straips­nio 2 da­lį. Šis straips­nis reiš­kia, jog be rei­ka­lo truk­do­mas spe­cia­lių­jų tar­ny­bų dar­bas, t. y. prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos, po­li­ci­jos, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos ir ki­tų spe­cia­lių­jų tar­ny­bų iš­kvie­ti­mas, ži­nant, kad pa­gal­ba ne­rei­ka­lin­ga. Įsta­ty­mas to­kiems skam­bin­to­jams nu­ma­to bau­dą nuo dvie­jų šim­tų iki dvie­jų tūks­tan­čių eu­rų. Štai per vie­ną lie­pos mė­ne­sio die­ną teis­mas pri­ėmė net tris nu­ta­ri­mus – vi­siems pa­rei­gū­nų truk­dy­to­jams kliu­vo per ki­še­nę.

Vi­sos mi­nė­tos ad­mi­nist­ra­ci­nės by­los iš­nag­ri­nė­tos ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka, nu­ta­ri­mai pri­im­ti lie­pos 12 die­ną.
Vir­man­tas Riau­ka pro­ble­mų pri­si­da­rė 2019 m. lie­pos 1 die­ną, prieš pat 17 va­lan­dą, bū­da­mas ne­blai­vus (al­ko­tes­te­riu nu­sta­ty­tas 1,78 pro­mi­lės gir­tu­mas). Jis be rei­ka­lo iš­si­kvie­tė po­li­ci­ją. Aiš­ki­no, jog jo bu­te yra ne­pa­gei­dau­ja­ma pa­žįs­ta­ma A. R. Kai A. R. bu­vo iš­pra­šy­ta iš bu­to, pa­reiš­ki­mo ne­gau­ta. Ma­tyt, su­gy­ven­ti­nės pa­si­da­rė gai­la. V. Riau­ka pa­rei­gū­nams sa­vo po­el­gio pa­aiš­kin­ti ne­ga­lė­jo. Tei­gė, kad su A. R. gy­ve­na kar­tu jau apie 2 me­tus, ve­da ben­drą ūkį, ir mo­te­ris tik­rai esą pa­gei­dau­ja­ma jo na­muo­se… Vė­liau nu­ro­dė, jog sun­kiai pa­me­na tos die­nos įvy­kius, nes bu­vo ne­blai­vus. Gai­lė­jo­si, kad be tiks­lo iš­kvie­tė po­li­ci­ją.
Teis­mas V. Riau­kai sky­rė mi­ni­ma­lią bau­dą už jo pa­da­ry­tą ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą – 200 eu­rų. Ne­su­mo­kė­jus bau­dos per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną, iš­ieš­ko­ji­mo im­sis ant­sto­lis.
Ki­tas ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­tas ir nu­baus­tas skam­bin­to­jas – Li­nas Rim­kus. Jis pa­gal­bos nu­me­riu skam­bi­no 2019 m. bir­že­lio 26-osios nak­tį, apie 1 va­lan­dą.
Nu­sta­ty­ta, jog L. Rim­kus, bū­da­mas aki­vaiz­džiai ne­blai­vus, iš­kvie­tė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Nu­ro­dė, kad jo na­muo­se yra ne­pa­gei­dau­ja­mi as­me­nys, ku­rie ne­ina na­mo. At­vy­kus pa­rei­gū­nams ir pa­aiš­ki­nus, kad žmo­nės ne­pa­gei­dau­ja­mi, vi­si jie iš­ėjo. Ka­dan­gi su­rink­ti įro­dy­mai pa­tvir­ti­no, kad L. Rim­kus pats na­muo­se var­to­jo al­ko­ho­lį su tais as­me­ni­mis, ta­čiau vė­liau jų drau­gi­jos ne­be­pa­gei­da­vo ir vien dėl to pa­skam­bi­no po­li­ci­jai, pa­da­rė ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą, nu­ma­ty­tą ANK 493 straips­nio 2 da­ly­je. Jam taip pat skir­ta mi­ni­ma­li 200 eu­rų bau­da.
To­kią pat ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lą „už­si­dir­bo“ ir Gi­ta­na Ston­ce­ly­tė. Šių me­tų bir­že­lio 12-osios va­ka­rą, apie 21 va­lan­dą, per­gė­ru­si mo­te­ris (nu­sta­ty­tas sun­kus – 3,08 pro­mi­lės gir­tu­mas) iš­kvie­tė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus be prie­žas­ties.
At­sku­bė­ju­siems pa­rei­gū­nams įkau­šu­si mo­te­ris aiš­ki­no, kad na­mo grį­žo ne­blai­vi, dėl to jos su­gy­ven­ti­nis G. G. su­py­ko, pa­si­ė­męs jų duk­rą, už­ra­ki­no na­mus ir iš­va­žia­vo. G. Ston­ce­ly­tė sa­kė bu­vu­si pa­lik­ta ūki­nia­me pa­sta­te, bet ko jai rei­kė­jo iš po­li­ci­jos, li­ko ne­aiš­ku. Aiš­ki­no apie no­rą at­gau­ti sa­vo pi­ni­gus ir te­le­fo­ną, ku­riuos ne­va pa­ė­mė su­gy­ven­ti­nis, ta­čiau ne­tru­kus pa­ti iš ūki­nio pa­sta­to par­si­ne­šė ran­ki­nę, ku­rio­je vis­kas bu­vo. Ta­da mo­te­riš­kė pa­reiš­kė jo­kios po­li­ci­jos pa­gal­bos ne­be­no­rin­ti. Jai taip pat skir­ta 200 eu­rų bau­da.
Nu­ta­ri­mai per 20 ka­len­do­ri­nių die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mi Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai