Šeštadienis, 2020 m. rugsėjo 26 d.

Iš vir­vių iš­va­da­vo gan­driu­ką

Rug­pjū­čio 3 die­ną Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai te­ko vyk­ti į Var­ka­lių kai­mą ir va­duo­ti ne­lai­mėn pa­kliu­vu­sį il­gas­na­pį.

Prieš pat 11 va­lan­dą gel­bė­to­jams bu­vo pra­neš­ta, jog Nau­so­džio se­niū­ni­jos Var­ka­lių kai­me, prie Obe­lų gat­vės 9-ojo na­mo, me­dy­je į vir­ves yra įsi­pai­nio­jęs gan­driu­kas. At­vy­kę ug­nia­ge­siai iš­trau­kia­mo­mis ko­pė­čio­mis pa­ki­lo iki 9 m aukš­ty­je be­si­blaš­kan­čio paukš­čio, iš­pai­nio­jo ne­lai­mė­lį iš vir­vių ir pa­lei­do. Il­ga­ko­jis lai­min­gas nu­skri­do.

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai