Sekmadienis, 2024 m. gegužės 26 d.

Gir­tas ope­lio vai­ruo­to­jas su­kė­lė ava­ri­ją

Sek­ma­die­nio, rug­pjū­čio 4-osios, va­ka­rą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Me­din­gė­nų kai­me ne­blai­vus vai­ruo­to­jas su­kė­lė ava­ri­ją.

Apie 18.35 val. Me­din­gė­nuo­se „Opel Vec­tra“ vai­ra­vęs 1994 me­tais gi­męs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas, ne­at­sar­giai vai­ruo­da­mas, su­kė­lė eis­mo įvy­kį. Lenk­da­mas ta pa­čia kryp­ti­mi va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį, rie­ta­viš­kis, ne­įsi­ti­ki­nęs, kad tai da­ry­ti sau­gu, pra­dė­jo suk­ti kai­rėn. Vy­ras ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir tren­kė­si į „Ford Fo­cus“.
Pa­aiš­kė­jo, kad ope­lio vai­ruo­to­jas bu­vo ne­men­kai ap­svai­gęs: įvy­kio vie­to­je jam al­ko­ho­lio kie­kio ma­tuok­liu nu­sta­ty­tas 2,34 pro­mi­lių gir­tu­mas. Ne­stip­riai su­žeis­ta „Ford Fo­cus“ au­to­mo­bi­ly­je va­žia­vu­si 2014 m. gi­mu­si mer­gai­tė – jai nu­sta­ty­tas gal­vos su­mu­ši­mas.

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai