Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Eks­ka­va­to­riu­mi ne­ty­čia žmo­gų su­ža­lo­jęs plun­giš­kis nuo baus­mės at­leis­tas

Lie­pos pa­bai­go­je į tei­sia­mų­jų suo­lą už sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą dėl ne­at­sar­gu­mo sė­dęs plun­giš­kis Vi­lius Vai­čiu­lis (gim. 1996 m.) ga­li leng­viau at­si­kvėp­ti – rug­pjū­čio 5 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė, jog vai­ki­nui bau­džia­mo­ji by­la nu­trau­kia­ma.

Apie šios by­los nag­ri­nė­ji­mą ra­šė­me straips­ny­je „Tik nu­si­pir­kęs eks­ka­va­to­rių, jau­nas plun­giš­kis trau­ma­vo prū­sa­liš­kiui ko­ją“.
Pri­me­na­me, jog ne­lai­mė įvy­ko 2018 m. spa­lio 25 die­ną Kros­nos mies­te­ly­je (Laz­di­jų ra­jo­ne). Ten plun­giš­kis V. Vai­čiu­lis pir­ko ra­ti­nį eks­ka­va­to­rių-krau­tu­vą „New Hol­land“, o įsi­gy­tą tech­ni­ką par­ga­ben­ti au­to­ve­žiu „Vol­vo“ bu­vo pa­sam­dy­tas prū­sa­liš­kis, įmo­nės „Kju­ras“ di­rek­to­rius K. J. (gim. 1960 m.).
Ruo­šiant eks­ka­va­to­rių trans­por­tuo­ti, K. J. bu­vo ant au­to­ve­žio plat­for­mos, o V. Vai­čiu­lis sė­dė­jo ra­ti­nio eks­ka­va­to­riaus-krau­tu­vo ka­bi­no­je ir val­dė krau­tu­vo įran­gą. Ne­įsi­ti­ki­nęs, kad tai da­ry­ti yra sau­gu, ju­dė­da­mas pir­myn, eks­ka­va­to­riaus-krau­tu­vo prie­ki­niu kau­šu kliu­dė ir su­ža­lo­jo K. J., pa­da­ry­da­mas nu­ken­tė­ju­sia­jam plėš­ti­nes žaiz­das de­ši­nės šlau­nies sri­ty­je, at­vi­ro de­ši­nio šlau­ni­kau­lio lū­ži­mą.
Mi­nė­ti su­ža­lo­ji­mai ati­ti­ko sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, tad V. Vai­čiu­liui bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 137 str. 1 da­lį.
Jau­nuo­lis teis­me kal­tu pri­si­pa­ži­no, dėl pa­da­ry­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos gai­lė­jo­si, nu­ken­tė­ju­sio­jo at­si­pra­šė ir at­ly­gi­no da­lį ža­los (nu­ken­tė­ju­sy­sis pra­šė 10-ies tūkst. eu­rų). Li­ku­sią da­lį Da­ni­jo­je dir­ban­tis plun­giš­kis įsi­pa­rei­go­jo at­ly­gin­ti vė­liau. By­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka.
Ka­dan­gi V. Vai­čiu­lis anks­čiau ne­teis­tas, ir abi pu­sės su­si­tai­kė, teis­mas nu­spren­dė kal­ti­na­mą­jį nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­leis­ti, o by­lą prieš jį – nu­trauk­ti. Pa­tvir­tin­tas tik nu­ken­tė­ju­sio­jo ir kal­ti­na­mo­jo su­da­ry­tas su­si­ta­ri­mas dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo.
Nuo­sprendis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas Klai­pė­dos ap­y­gar­dos tei­smui.

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai