Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Tik­rin­tuo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se nu­sta­ty­ta ne­ma­žai pa­žei­di­mų

Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras (NVSC) prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos lie­pos 24 die­ną pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją apie iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas vyk­dan­čių įstai­gų pa­tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tus. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je pa­tik­rin­tos de­vy­nios įstai­gos ir tik vie­na jų ne­su­lau­kė prie­kaiš­tų.

Kaip skel­bia NVSC, vie­na ak­tu­a­liau­sių ug­dy­mo įstai­gų pro­ble­mų yra per­pil­dy­tos vai­kų gru­pės. Ir ne tik sos­ti­nės – tai dau­ge­lio Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių bė­da: pa­tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tai ro­do, jog be­veik ket­vir­ta­da­ly­je (24,4 proc.) pa­tik­rin­tų vai­kų ug­dy­mo įstai­gų per­pil­dy­ta bent vie­na gru­pė. Taip pat ras­ta ir dau­giau veik­los pa­žei­di­mų: įstai­gos ne­tu­ri lei­di­mų-hi­gie­nos pa­sų, ne­si­lai­ko­ma juo­se nu­ro­dy­tų są­ly­gų, ne­sau­gios žai­di­mų aikš­te­lės, ne­už­tik­ri­namas rei­kia­mas sa­ni­ta­ri­nių įren­gi­mų skai­čius ir kt. To­kie pa­žei­di­mai fik­suo­ti ir mū­sų dar­že­liuo­se.
Iš vi­so NVSC tik­rin­to­jai 2019 m. va­sa­rio–­bir­že­lio mė­ne­siais ap­si­lan­kė pen­kias­de­šimt dvie­jo­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se ir at­li­ko 484 vai­kų ug­dy­mo įstai­gų sau­gos svei­ka­tai ver­ti­ni­mą. Tai be­veik pu­sė ša­lies dar­že­lių. Į tik­ri­ni­mą pa­te­ko tos įstai­gos, ku­rios yra 2019 m. pe­ri­odi­nės kon­tro­lės pla­ne, ir tos įstai­gos, ku­rios ne­tu­ri lei­di­mo-hi­gie­nos pa­so.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pa­tik­rin­tos trys iki­mo­kyk­li­nės įstai­gos mies­te ir še­šios ra­jo­ne. Iš­va­do­se trum­pai nu­ro­dy­ta, koks nu­sta­ty­tas pa­žei­di­mas ir koks duo­tas pa­žei­di­mo pa­ša­li­ni­mo ter­mi­nas.
Did­vy­čių dau­gia­funk­cis cen­tras su­lau­kė to­kių prie­kaiš­tų: te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je įreng­tos vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės, tin­ka­mai ne­ap­tver­ta (yra že­mes­nė nei 1,5 m aukš­čio tvo­ra) bei ne­at­lie­ka­ma vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių me­ti­nė kon­tro­lė ben­dra­jam įran­gos, pa­ma­tų, dan­gos sau­gos ly­giui nu­sta­ty­ti (įskai­tant me­te­o­ro­lo­gi­nių veiks­nių po­vei­kį – su­pu­vi­mą, ko­ro­zi­ją). Pa­žei­di­mai jau tu­rė­jo bū­ti pa­ša­lin­ti iki bir­že­lio 17-osios.
Prie Ku­lių gim­na­zi­jos vei­kian­čiam dar­že­liui pri­ra­šy­ta dau­giau­sia pa­žei­di­mų: veik­la vyk­do­ma ne­tu­rint lei­di­mo-hi­gie­nos pa­so; ne­pa­kan­ka­mas sa­ni­ta­ri­nių įren­gi­nių skai­čius; tu­a­le­tuo­se-prau­syk­lo­se nė­ra as­mens hi­gie­nos prie­mo­nių; pa­tal­po­se ašt­rias briau­nas tu­rin­tys šil­dy­mo prie­tai­sai ne­ap­sau­go­ti nui­ma­mo­mis gro­te­lė­mis; nuo­lat ne­tie­kia­mas karš­tas ir šal­tas van­duo; ne­si­lai­ko­ma rei­ka­la­vi­mo, kad ne­bū­tų sie­nų ir lu­bų de­fek­tų, ku­rie ga­li tu­rė­ti įta­kos vai­kų sau­gai. Pa­žei­di­mų pa­ša­li­ni­mo ter­mi­nas nu­ro­dy­tas iki rug­pjū­čio 24-osios.
Prū­sa­lių mo­kyk­la-dar­že­lis bei Pla­te­lių uni­ver­sa­lus dau­gia­funk­cis cen­tras ga­vo po vie­ną to­kią pat pa­sta­bą – dėl ne­tin­ka­mai ap­tver­to skly­po, ku­ria­me įreng­tos vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės. Ap­tver­ti te­ri­to­ri­jas rei­kia per rug­pjū­čio mė­ne­sį.
Plun­gė­je esan­tis lop­še­lis dar­že­lis „Sau­lu­tė“ bu­vo pa­tik­rin­tas pa­va­sa­rį, nu­sta­ty­ti du pa­žei­di­mai: vėl­gi ne­tin­ka­mai ap­tver­tas vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės skly­pas, be to, gru­pių są­ra­šai su­da­ry­ti vir­ši­jant hi­gie­nos nor­mo­je pa­gal am­žiaus gru­pę (2–3 m.) nu­ro­dy­tą vai­kų skai­čių. Pa­žei­di­mai tu­rė­jo bū­ti pa­ša­lin­ti dar ko­vo mė­ne­sį. Ly­giai to­kie pat du pa­žei­di­mai fik­suo­ti ir ki­ta­me mies­to dar­že­ly­je „Vy­tu­rė­lis“, tik pa­ša­li­ni­mo ter­mi­nas duo­tas iki lie­pos 19-osios. Tre­čias iš mies­te pa­tik­rin­tų dar­že­lių bu­vo be prie­kaiš­tų – iki­mo­kyk­li­nė­je įstai­go­je „Rū­te­lė“ pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta.
Kan­tau­čių dau­gia­funk­cia­me cen­tre esan­čiam dar­že­liui vie­nas prie­kaiš­tas – veik­la vyk­do­ma ne­tu­rint lei­di­mo-hi­gie­nos pa­so. Juo rei­kė­jo pa­si­rū­pin­ti iki lie­pos 19-osios. Toks pat pa­žei­di­mas nu­sta­ty­tas ir Ša­tei­kių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je įkur­ta­me dar­že­ly­je. Taip pat ša­tei­kiš­kiai nuo tik­rin­to­jų su­lau­kė prie­kaiš­tų ir dėl ne­pa­kan­ka­mo sa­ni­ta­ri­nių įren­gi­nių skai­čiaus, ir kad ug­dy­mo pa­tal­po­se šil­dy­mo prie­tai­sų ašt­rios briau­nos ne­ap­sau­go­tos nui­ma­mo­mis gro­te­lė­mis. Pa­žei­di­mus nu­ro­dy­ta pa­ša­lin­ti lie­pos–­rug­pjū­čio mė­ne­siais.
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ak­cen­ta­vo, jog vai­kų gru­pių for­ma­vi­mas yra sa­va­ran­kiš­ka sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja, ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad sa­vi­val­dy­bė ga­li ne­pai­sy­ti aukš­tes­nės ga­lios tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų. Sa­vi­val­dy­bės, siųs­da­mos vai­kus į gru­pes, pri­va­lo už­tik­rin­ti, kad bus vyk­do­mi vi­si tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mai.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Did­vy­čių dau­gia­funk­cis cen­tras su­lau­kė prie­kaiš­tų dėl netinkamai aptvertos te­ri­to­ri­jos, ku­rio­je įreng­tos vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės.

Komentarai
Kiti straipsniai