Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Par­da­vė­ją už­griu­vo pa­le­tė su al­ko­ho­liu, mo­te­ris pa­ty­rė sun­kią gal­vos trau­mą

Ši skau­di ne­lai­mė Plun­gės mies­to cen­tre esan­čio­je par­duo­tu­vė­je IKI nu­ti­ko be­veik prieš mė­ne­sį – lie­pos 4-ąją, ta­čiau po­li­ci­jos įvy­kių su­ves­ti­nė­je, ku­ri kas­dien siun­čia­ma ži­niask­lai­dai, apie tai ne­bu­vo jo­kios ži­nu­tės. Ne­ofi­cia­liai kal­ba­ma, jog la­bai ne­no­rė­ta, kad įvy­kis iš­kil­tų vie­šu­mon. Ta­čiau apie šį ne­lai­min­gą at­si­ti­ki­mą dar­be, kai nuo ram­pos virs­tan­čios pre­kės už­griu­vo vyr. ka­si­nin­kę plun­giš­kę I. D. (gim. 1960 m.), prieš ke­le­tą die­nų pra­ne­šė Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja – ji jau iš­ty­rė ap­lin­ky­bes ir ap­ra­šė prie­žas­tis. Vis­gi bū­ta dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos įsta­ty­mo pa­žei­di­mo.

Kaip skel­bia Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja (VDI), šio ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo ti­pas – sun­kus. Vis­kas įvy­ko UAB „Pa­link“ pri­klau­san­čia­me pre­ky­bos cen­tre IKI, esan­čia­me Plun­gė­je, Se­na­mies­čio a. 1.
Nu­sta­ty­ta, jog lie­pos 4-osios va­ka­rą UAB „Pa­link“ Lo­gis­ti­kos de­par­ta­men­to trans­por­to sky­riaus Pa­ne­vė­žio lo­gis­ti­kos cen­tro ba­ka­lė­jos eks­pe­di­ci­jos gru­pės vai­ruo­to­jas Ž. T. apie 20 val. at­ve­žė pre­kes į par­duo­tu­vę IKI, esan­čią Plun­gės cen­tre. Pre­kes pri­imi­nė­jo vy­res­nio­ji ka­si­nin­kė I. D. Vai­ruo­to­jas Ž. T. pre­kių iš­kro­vi­mo dar­bus at­li­ko ran­ki­niu krau­tu­vu.
Kaip vė­liau sa­vo pa­aiš­ki­ni­me nu­ro­dė nu­ken­tė­ju­si mo­te­ris, vai­ruo­to­jas pa­pra­šė jos pri­lai­ky­ti vie­ną iš ve­ža­mų pa­le­čių. To­dėl, kai Ž. T. ve­žė pre­kes kel­tu­vu, I. D. pri­lai­kė pa­le­tę su pre­kė­mis iš ga­lo. Ta­čiau, vai­ruo­to­jui nu­va­žiuo­jant nuo kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio ke­lia­mo­sios plat­for­mos (lif­to) ant me­ta­li­nės ram­pos ir su­su­kus kel­tu­vo ran­ke­ną, pre­kės nuo pa­le­tės, o kar­tu ir nuo kel­tu­vo, pra­dė­jo virs­ti.
Ka­dan­gi I. D. tuo me­tu pri­lai­kė pre­kes, tai virs­tan­čios pre­kės vyr. ka­si­nin­kę par­grio­vė ir kar­tu „nu­si­tem­pė“ nuo ram­pos ant že­mės.
Tuo tar­pu vai­ruo­to­jas tei­gė, jog jis dar­buo­to­jos tik pa­pra­šė at­lais­vin­ti pre­kių pri­ėmi­mo zo­ną, kad bū­tų vie­tos iš­krau­ti li­ku­sias pre­kes. Tai pa­sa­kęs, grį­žo tęs­ti pre­kių kro­vi­mo dar­bus. Jau be­vež­da­mas al­ko­ho­lio pa­le­tę jis pa­ju­to, kad pa­le­tė pra­dė­jo kryp­ti į šo­ną, tad šūk­te­lė­jo „at­sar­giai“. Kaip I. D. nu­kri­to, tei­gė ne­pa­ste­bė­jęs. Vė­liau, pa­ma­tęs ant že­mės gu­lin­čią dar­buo­to­ją, iš kar­to puo­lė jos gel­bė­ti ir kvies­ti pa­gal­bą.
Kaip mi­nė­ta, mo­te­ris ne tik nu­kri­to nuo ram­pos – ją tie­siog už­griu­vo pa­le­tė su al­ko­ho­liu. Vyr. ka­si­nin­kė pa­ty­rė sun­kią gal­vos trau­mą – jai ski­lo kau­ko­lė, lū­žo rak­ti­kau­lis. Tiek par­da­vė­ja, tiek vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vūs.
VDI iš­ty­ru­si šio ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo dar­be prie­žas­tis nu­sta­tė, jog bu­vo pa­žeis­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos įsta­ty­mas.
VDI pa­ta­rė­ja ko­mu­ni­ka­ci­jai Jur­gi­ta Ka­žu­kaus­kai­tė-Sar­nic­kie­nė sa­kė, jog at­li­kus ty­ri­mą bu­vo nu­sta­ty­ta, kad sun­kus ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas įvy­ko dėl sau­gos ir svei­ka­tos dar­be vi­di­nės kon­tro­lės įmo­nė­je ne­pa­kan­ka­mu­mo, t. y. at­lie­kant pro­fe­si­nės ri­zi­kos ver­ti­ni­mą ne­ver­tin­tas pa­vo­jus at­lie­kant kro­vi­mo dar­bus hid­rau­li­niu krau­tu­vu, esant ne­ly­giam pa­vir­šiui. Ti­kė­ti­na, kad pre­kės nuo pa­le­tės trans­por­tuo­ja­mos hid­rau­li­niu ran­ki­niu krau­tu­vu vir­to to­dėl, kad krau­tu­vo ra­tu­kas už­kliu­vo už 1-2 cm aukš­čio me­ta­li­nio slenks­čio. Be to, ant ram­pos nė­ra įreng­tų jo­kių įren­gi­mų, ap­sau­gan­čių dar­buo­to­jus ir daik­tus nuo kri­ti­mo iš aukš­čio. Kon­sta­tuo­ta, jog pa­žeis­ti Dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos įsta­ty­mo 25 straips­nio 1 da­lies 2, 3 punk­tai. Ty­ri­mo iš­va­dos per­duo­tos Pro­ku­ra­tū­rai, ku­ri ir spręs dėl bau­džia­mo­sios by­los kė­li­mo.
Pa­si­do­mė­jus apie įvy­kį po­li­ci­jo­je, Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Alb­rek­tie­nė at­sa­kė, jog Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl mi­nė­to at­ve­jo pra­dė­jo tik lie­pos 12 die­ną. Ty­ri­mas pra­dė­tas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 176 str. 2 da­lį (Dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mas dėl ne­at­sar­gu­mo). Kal­ti­na­ma­jam gre­sia bau­da ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki aš­tuo­ne­rių me­tų.
Po­li­ci­jos pra­ne­ši­me nu­ro­dy­ta, jog Plun­gės li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­riu­je nu­ken­tė­ju­siai dar­buo­to­jai bu­vo nu­sta­ty­ta trau­mi­nė sub­dū­ri­nė he­mo­ra­gi­ja, to­li­mes­niam gy­dy­mui ji iš­vež­ta į Klai­pė­dos li­go­ni­nę. Šiuo me­tu ty­ri­mas tę­sia­mas, at­lie­ka­mi pro­ce­si­niai veiks­mai.
Re­dak­ci­jos tu­ri­mo­mis ži­nio­mis, nu­ken­tė­ju­si vyr. ka­si­nin­kė iš li­go­ni­nės jau yra iš­vež­ta re­a­bi­li­ta­ci­jai į sa­na­to­ri­ją, mo­te­ris kal­ba ir vaikš­to, ta­čiau dar ken­čia di­de­lius skaus­mus.
UAB „Pa­link“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Ber­ta Čai­kaus­kai­tė, pa­pra­šy­ta pa­ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją, at­sa­kė: „Šiuo me­tu nu­ken­tė­ju­si dar­buo­to­ja yra gy­do­ma re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­go­je. Su ja nuo­lat pa­lai­ko­me ry­šį, ben­drau­ja­me ir džiau­gia­mės, kad jos svei­ka­tos būk­lė ge­rė­ja. Tai yra il­ga­me­tė mū­sų įmo­nės dar­buo­to­ja, ku­ri IKI dir­ba jau 12 me­tų. Pa­si­bai­gus gy­dy­mui, dar­buo­to­ja pla­nuo­ja vėl grįž­ti į dar­bą, o kol kas esa­me pa­si­ren­gę jai su­teik­ti vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą, ko­le­gų pa­lai­ky­mą ir kom­pen­suo­ti gy­dy­mo me­tu pa­ti­ria­mas pa­pil­do­mas iš­lai­das. Pla­čiau pa­ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją ir ne­lai­min­go įvy­kio ap­lin­ky­bes ga­lė­si­me tik ta­da, kai įver­tin­si­me Dar­bo ins­pek­ci­jos pa­teik­tas iš­va­das.“

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Parduotuvės IKI darbuotoja krito nuo šios rampos ant žemės, tuo pat metu ją užgriuvo paletė su alkoholiu.

Komentarai
Kiti straipsniai