Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Į or­ga­ni­zuo­tą nu­si­kals­ta­mą gru­puo­tę su­si­bū­rę plun­giš­kiai jau lau­kia teis­mo

Di­de­liais kie­kiais į Lie­tu­vą ga­be­no nar­ko­ti­nę me­džia­gą – ka­na­pes – ir jas pla­ti­no, ne­tei­sė­tai dis­po­na­vo šau­na­mai­siais gin­klais, šaud­me­ni­mis bei sprog­me­ni­mis, pla­na­vo nu­šau­ti žmo­gų… Vi­si šie „nuo­pel­nai“ pri­ski­ria­mi plun­giš­kių nu­si­kal­tė­lių gau­jai (gim. 1971, 1982 ir 1993 m.), ku­riai vi­sai ne­to­li liep­to ga­las – ty­rė­jai jau bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir ne­tru­kus by­lą ims nar­plio­ti teis­mas.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Tarp­tau­ti­nės ope­ra­ci­jos me­tu iš­aiš­kin­tos or­ga­ni­zuo­tos nu­si­kals­ta­mos gru­pės na­riai kal­ti­na­mi nar­ko­ti­kų kon­tra­ban­da ir pa­si­kė­si­ni­mu nu­žu­dy­ti“. Skel­bia­ma, jog gru­puo­tės va­dei­va yra plun­giš­kis, gi­męs 1982 m. Ki­ti du nu­si­kal­tė­liai taip pat plun­giš­kiai.
Ty­rė­jai nu­sta­tė, kad or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­riai per Vo­kie­ti­jos, Len­ki­jos bei Lie­tu­vos vals­ty­bių sie­nas la­bai di­de­liais kie­kiais į Lie­tu­vą ve­žė ka­na­pes ir jas pla­ti­no. Taip pat ne­tei­sė­tai dis­po­na­vo šau­na­mai­siais gin­klais, šaud­me­ni­mis bei sprog­me­ni­mis, au­to­ma­ti­niu šau­tu­vu ke­ti­no nu­šau­ti Šiau­liuo­se gy­ve­nan­tį su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu ir su ne­tei­sė­ta nar­ko­ti­kų apy­var­ta sie­ja­mą as­me­nį.
Su­ėmi­mo ir kra­tų ope­ra­ci­ja vy­ko 2018 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį. Vie­ną jų ga­lė­jo ma­ty­ti ir plun­giš­kiai, kai ge­gu­žės 9-osios va­ka­rą gau­sios po­li­ci­jos pa­jė­gos at­vy­ko į V. Ma­čer­nio gat­vę, prie par­duo­tu­vės „Grūs­tė“, ir „Stop“ juos­ta ap­tvė­rė te­ri­to­ri­ją. Ta­da dir­bo daug pa­rei­gū­nų, į pa­gal­bą bu­vo pa­si­telk­tas ir tar­ny­bi­nis šuo.
Tą­syk Kal­va­ri­jos pa­sie­nio kon­tro­lės punk­te tei­sė­sau­gi­nin­kai jau bu­vo su­ren­gę pa­sa­lą ir su­lai­kę iš Vo­kie­ti­jos ke­lei­vi­niu au­to­bu­su su­grį­žu­sį anks­čiau ne kar­tą už va­gys­tes, smur­tą ir ki­tus nu­si­kal­ti­mus teis­tą plun­giš­kį (gim. 1971 m.). Jo ba­ga­že bu­vo ap­tik­ti 8 pa­ke­tai su dau­giau nei 15 kg nar­ko­ti­nės me­džia­gos – ka­na­pių.
To plun­giš­kio-kur­je­rio, grįž­tan­čio su nar­ko­ti­kais iš Vo­kie­ti­jos, bū­tent Plun­gė­je ir Prie­nų ra­jo­ne lau­kė ki­ti du mi­nė­ti plun­giš­kiai. Jie ir­gi bu­vo su­lai­ky­ti.
Gru­puo­tės ly­de­ris, gim. 1982 m., teis­tas jau sep­ty­nis kar­tus. Jau­nes­nis ben­dri­nin­kas (gi­męs 1993 m.) teis­tas du­kart.
Kra­tų pas su­lai­ky­tuo­sius me­tu ras­ta nar­ko­ti­nių me­džia­gų, kas­te­tas, 2 gra­na­tos, au­to­ma­ti­nio gin­klo dė­tu­vė, ki­ta. Taip pat ap­tik­tos, kaip įta­ria­ma, vog­tos trans­por­to prie­mo­nės: Lat­vi­jo­je pa­grob­tas leng­va­sis au­to­mo­bi­lis ir Ai­ri­jo­je nu­va­ry­tas „Hon­da“ mo­to­cik­las (ben­dra ver­tė – 12 tūkst. eu­rų).
Įta­ria­mas gau­jos ly­de­ris iki šiol su­im­tas, jo ben­dri­nin­kams su­ėmi­mas pa­keis­tas į švel­nes­nes kar­do­mą­sias prie­mo­nes: už­sta­tą, in­ten­sy­vią prie­žiū­rą, ra­šy­ti­nį pa­si­ža­dė­ji­mą ne­iš­vyk­ti bei įpa­rei­go­ji­mą pe­ri­odiš­kai re­gist­ruo­tis po­li­ci­jos įstai­go­je.
Mi­nė­ti as­me­nys kal­ti­na­mi nar­ko­ti­nių me­džia­gų kon­tra­ban­da ir ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu kvai­ša­lais la­bai di­de­liais kie­kiais or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je. Gru­puo­tės ly­de­riui in­kri­mi­nuo­ja­mas dis­po­na­vi­mas di­de­lės ver­tės nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­tu tur­tu ir ne­tei­sė­tas dis­po­na­vi­mas di­de­lės ga­lios sprogs­ta­mą­ja me­džia­ga. Jam ir dar vie­nam gau­jos na­riui taip pat pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl ren­gi­mo­si nu­žu­dy­ti žmo­gų.
Be to, dar dvie­jų ki­tų as­me­nų at­žvil­giu į at­ski­ras by­las iš­skir­ti du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Vie­nam įta­ria­ma­jam in­kri­mi­nuo­ja­mas ne­tei­sė­tas dis­po­na­vi­mas 3 gra­na­to­mis ir šaud­me­ni­mis, ki­tas įta­ria­mas pri­si­dė­jęs prie kvai­ša­lų kon­tra­ban­dos. Pas­ta­ra­jam pa­skelb­ta pa­ieš­ka ir iš­duo­tas Eu­ro­pos areš­to or­de­ris.
Prie šios nu­si­kals­ta­mos gru­puo­tės iš­aiš­ki­ni­mo dir­bo Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai, taip pat – Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai, ben­dra­dar­biau­ta ir su ki­to­mis ša­lies bei už­sie­nio tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl or­ga­ni­zuo­tos nu­si­kals­ta­mos gru­pės pa­da­ry­tų nu­si­kal­ti­mų jau baig­tas ir bus per­duo­tas teis­mui.

Pa­reng­ta pa­gal Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK ir „Plun­gės ži­nių“ inf.

 

Nuotraukoje: Nusikalstamos grupuotės narių suėmimo ir kratų operacija vyko pernai gegužę.

Komentarai
Kiti straipsniai