Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Gir­tas sū­nus mu­šė ir smau­gė sa­vo tė­vą

Jei nė­ra kur dau­giau iš­lie­ti sa­vo jė­gos, kaip tik „auk­lė­ti“ sa­vo tė­vą, tai gal bus ne­pro­šal pa­dir­bė­ti kad ir su kas­tu­vu ar šluo­ta. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės apy­lin­kės teis­mas smur­tau­to­jui Ro­ber­tui Rau­džiui (gim. 1998 m.) sky­rė vie­šų­jų dar­bų baus­mę.

Plun­giš­kis R. Rau­dys kal­tin­tas dėl dvie­jų ana­lo­giš­kų epi­zo­dų: vie­ną kar­tą prieš sa­vo tė­vą smur­ta­vo šių me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį, ki­tą kar­tą – lie­pos pra­džio­je.
Pir­mą­jį kar­tą, ba­lan­džio 11-osios va­ka­rą, apie 17.40 va­lan­dą, bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, jau­nuo­lis su­si­ba­rė su tė­vu. Ki­lus kon­flik­tui, del­nu tren­kė sa­vo ar­ti­ma­jam į kai­rį­jį skruos­tą ir kumš­čiu smo­gė į kai­rį­jį smil­ki­nį. Nu­ken­tė­ju­siam vy­riš­kiui bu­vo su­kel­tas fi­zi­nis skaus­mas, smur­tau­to­jas bu­vo lai­ki­nai su­lai­ky­tas ir pa­rai iš­vež­tas da­bok­lėn.
Ne­ga­na to, prieš tė­vą R. Rau­dys puo­lė dar kar­tą: lie­pos 8 die­ną, prieš pat 17 va­lan­dą, vėl bū­da­mas įkau­šęs, žo­di­nio kon­flik­to me­tu grie­bė tė­vą už kak­lo, par­grio­vė ant že­mės ir ėmė smaug­ti. Žmo­gus vėl ken­tė­jo fi­zi­nį skaus­mą.
Smur­tau­to­jas R. Rau­dys bu­vo pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 140 straips­nio 2 da­lį (Fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas ar ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas sa­vo ar­ti­ma­jam) dėl dvie­jų mi­nė­tų epi­zo­dų.
Kal­ti­na­ma­sis R. Rau­dys sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no, dėl sa­vo po­el­gių gai­lė­jo­si. By­la iš­nag­ri­nė­ta ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka, mu­šei­kos at­žvil­giu pri­im­tas bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas.
Lie­pos 24 d. Plun­gės apy­lin­kės teis­mas nu­spren­dė R. Rau­dį pri­pa­žin­ti kal­tu ir pa­sky­rė jam vie­šų­jų dar­bų baus­mę. Smur­tau­to­jas tu­rės ne­at­ly­gin­ti­nai dirb­ti 30 va­lan­dų per mė­ne­sį vi­suo­me­nės la­bui, ir taip – 10 mė­ne­sių.
Jei R. Rau­dys su to­kia baus­me ne­su­tiks, per 14 die­nų dar ga­lės pa­teik­ti pra­šy­mą, kad by­los nag­ri­nė­ji­mas bū­tų su­reng­tas teis­me. Pra­ėjus dviem sa­vai­tėms bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­tei­sės ir jau bus ne­skun­džia­mas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai