Sekmadienis, 2020 m. rugpjūčio 09 d.

BMW pri­sisk­rai­dė…

Sa­vait­ga­lis vie­nam jau­nam plun­giš­kiui, di­de­liam grei­čio mė­gė­jui M. V. (gim. 1998 m.) pra­si­dė­jo ne­ma­lo­nu­mais – su­dau­žy­tas ne tik jo pa­ties vai­ruo­tas BMW, bet ap­lam­dy­ti ir dar du au­to­mo­bi­liai – „Au­di“ bei „Fiat Du­ca­to“. Ava­ri­ja Plun­gė­je įvy­ko penk­ta­die­nio va­ka­rą.

Rug­pjū­čio 2-ąją, apie pu­sę še­šių, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to, V. Ma­čer­nio ir A. Ju­cio gat­vių san­kry­žo­je ėmė da­ry­tis spūs­tys. Kaip in­ter­ne­te pra­ne­šė „Rei­das“, san­kry­žo­je prie „Char­lie Piz­za“ au­to­mo­bi­lio BMW vai­ruo­to­jas ban­dė spė­ti per­skros­ti san­kry­žą jau de­gant drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui ir ga­vo į abu šo­nus.
Pa­si­do­mė­jus pa­aiš­kė­jo, jog tai jau­nas plun­giš­kis, pa­laks­ty­ti su sa­vo BMW mėgs­tan­tis M. V. Įvy­kį ko­men­tuo­jan­tys in­ter­nau­tai ne­gai­lė­jo jau­nuo­liui prie­kaiš­tų, va­din­da­mi jį „Plun­gės bet­me­nu“, „skrai­dū­nu“ ir „laks­tū­nu“.
Lai­mė, įvy­kio me­tu žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo – už­pil­dė de­kla­ra­ci­jas, su­si­rin­ko de­ta­les ir iš­si­skirs­tė. Ki­tas trans­por­to prie­mo­nes vai­ra­vo taip pat plun­giš­kiai, vi­si bu­vo blai­vūs.
Kaip pa­vy­ko su­ži­no­ti, iš­kart bu­vo anu­liuo­ta BMW tech­ni­nė ap­žiū­ra.
Ir dar – mi­nė­tas jau­nuo­lis vi­sai ne­se­niai, maž­daug pus­me­čio ei­go­je, jau bu­vo pa­da­ręs ava­ri­ją ne­to­li tos pa­čios vie­tos – J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, prie­šais pre­ky­bos cen­trą „Ma­xi­ma“.

Komentarai
Kiti straipsniai