Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Tik nu­si­pir­kęs eks­ka­va­to­rių jau­nas plun­giš­kis trau­ma­vo prū­sa­liš­kiui ko­ją…

Sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas dėl ne­at­sar­gu­mo – toks kal­ti­ni­mas lie­pos 24 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me bu­vo per­skai­ty­tas plun­giš­kiui Vi­liui Vai­čiu­liui (gim. 1996 m.). Per­nai ru­de­nį, pirk­da­mas nau­do­tą eks­ka­va­to­rių, jis ne­ty­čia su­ža­lo­jo žmo­gų – prū­sa­liš­kį K. J. (gim. 1960 m.).

Pra­ėju­sių me­tų spa­lio 25 die­ną V. Vai­čiu­lis kar­tu su K. J. at­vy­ko į Laz­di­jų ra­jo­ną, Kros­nos mies­te­lį. Čia iš vie­nos ben­dro­vės plun­giš­kis pir­ko eks­ka­va­to­rių, o prū­sa­liš­kis, įmo­nės „Kju­ras“ di­rek­to­rius K. J. bu­vo sam­do­mas su sunk­ve­ži­miu-au­to­ve­žiu mi­nė­tos trans­por­to prie­mo­nės par­ga­be­ni­mui į Plun­gę.
V. Vai­čiu­lis at­vai­ra­vo eks­ka­va­to­rių iš ben­dro­vės te­ri­to­ri­jos, už­va­žia­vo ant sunk­ve­ži­mio plat­for­mos ir nu­lei­do prie­ki­nį kau­šą. K. J., pa­ma­tęs, kad kau­šas už­den­gė plat­for­mos įdu­bo­je bu­vu­sią plast­ma­si­nę tal­pyk­lą su dy­ze­li­nu, pa­pra­šė V. Vai­čiu­lio pa­kel­ti kau­šą, o pats už­li­po ant plat­for­mos.
Kai eks­ka­va­to­riaus kau­šas pa­ki­lo, K. J., sto­vė­da­mas ant au­to­mo­bi­lio plat­for­mos tarp eks­ka­va­to­riaus kau­šo ir plat­for­mos prie­ki­nės sie­ne­lės, ski­rian­čios plat­for­mą nuo sunk­ve­ži­mio ka­bi­nos, pa­si­len­kė ir ban­dė pa­im­ti tal­pyk­lą su dy­ze­li­nu. Tuo tar­pu eks­ka­va­to­rius, V. Vai­čiu­liui dar sė­dint ka­bi­no­je, ėmė rie­dė­ti į prie­kį ir kau­šu pri­spau­dė ne­spė­ju­sio pa­si­trauk­ti K. J. de­ši­nę ko­ją prie sie­ne­lės. Prū­sa­liš­kis ėmė šauk­ti ir mo­si­kuo­ti ran­ko­mis, o iš­si­gan­dęs jau­nas plun­giš­kis, ban­dy­da­mas pa­va­žiuo­ti eks­ka­va­to­riu­mi at­gal, dar pa­ju­dė­jo į prie­kį ir sun­kiai trau­ma­vo žmo­gui ko­ją.
Ga­lop pa­va­žia­vęs eks­ka­va­to­riu­mi at­gal ir iš­li­pęs iš ka­bi­nos, V. Vai­čiu­lis pa­ma­tė, kad K. J. rim­tai su­ža­lo­tas, iš­kart iš­kvie­tė grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą. Me­di­kai iš­ve­žė nu­ken­tė­ju­sį­jį į li­go­ni­nę Aly­tun. Prū­sa­liš­kis pa­ty­rė at­vi­rą de­ši­nės ko­jos šlau­ni­kau­lio lū­ži­mą.
Vė­liau Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja kon­sta­ta­vo, jog tai bu­vo ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas, dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos tei­sės ak­tai ne­pa­žeis­ti. Nu­sta­ty­ta, jog K. J. sun­kiai su­ža­lo­tas ne­ty­čia, ruo­šiant sunk­ve­ži­mio plat­for­ma trans­por­tuo­ti ra­ti­nį eks­ka­va­to­rių.
Teis­me sa­vo kal­tę V. Vai­čiu­lis pri­pa­ži­no, vis­ką pa­pa­sa­ko­jo, at­si­pra­šė nu­ken­tė­ju­sio­jo. By­la iš­nag­ri­nė­ta pa­grei­tin­to pro­ce­so tvar­ka.
Dar prieš teis­mo po­sė­dį kal­ti­na­ma­sis ir nu­ken­tė­ju­sy­sis, tar­pi­nin­kau­jant ad­vo­ka­tams, su­si­tai­kė ir pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl tur­ti­nės bei ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo. Nu­ken­tė­ju­sy­sis ieš­ki­nį ge­ro­kai su­ma­ži­no – iš 33 tūkst. eu­rų iki 10 tūkst. eu­rų. Toks jo po­el­gis bu­vo įver­tin­tas ge­ru žo­džiu. Be­je, K. J. prieš ke­lis me­tus ir pats bu­vo tei­sia­mas dėl ava­ri­jos – 2014-ųjų spa­lio 29-osios ry­tą Prū­sa­liuo­se ne­su­val­dė sunk­ve­ži­mio ir tren­kė­si į prie elek­tros stul­po be­si­dar­buo­jan­čius elek­tri­kus.
V. Vai­čiu­lis po­rą tūks­tan­čių nu­ken­tė­ju­sia­jam jau at­ly­gi­no, li­ku­sius įsi­pa­rei­go­jo mo­kė­ti da­li­mis. Jau­nuo­lis dir­ba Da­ni­jo­je, anks­čiau ne­teis­tas, tad nie­kas ne­pri­eš­ta­ra­vo, kad pro­ku­ro­rės siū­ly­mu jis bū­tų nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­leis­tas.
Kaip nu­spręs teis­mas, pa­aiš­kės rug­pjū­čio 5 die­ną.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai