Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Sto­riau­sios pu­šies vir­šū­nė­je – liz­das re­tam paukš­čiui

Lie­pos mė­ne­sį prie vie­no iš Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke esan­čių eže­rų or­ni­to­lo­go-aukš­ta­li­pio Da­riaus Mus­tei­kio va­do­vau­ja­ma ko­man­da įren­gė dirb­ti­nę liz­da­vie­tę ere­liui žu­vi­nin­kui. Liz­das pa­ka­bin­tas sto­riau­sios pu­šies vir­šū­nė­je, maž­daug 22 met­rų aukš­ty­je.

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke (ŽNP) ere­lis žu­vi­nin­kas pa­ste­bi­mas prie Pla­te­lių, Il­gio bei Bur­gio eže­rų, bet iki šiol jo liz­da­vie­tė nė­ra ži­no­ma. Da­bar ti­ki­ma­si, kad šių re­tų paukš­čių po­ra at­ei­ty­je įsi­kurs bū­tent iš­kel­ta­me dirb­ti­nia­me liz­de.
Liz­dvie­tės įren­gi­mą už su­rink­tas iš gy­ven­to­jų 2 pro­cen­tų lė­šas fi­nan­sa­vo Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­ja. Dar­bai tru­ko dau­giau kaip ke­tu­rias va­lan­das.
Aukš­ta­li­piai už­ko­pė me­džio ka­mie­nu, už­me­tė su­tvir­ti­ni­mo ly­nus ant me­džio vir­šu­je esan­čių sto­riau­sių ša­kų, nu­pjo­vė pu­šies vir­šū­nę ir prie jos pri­tvir­ti­no ly­nais už­temp­tą liz­do plat­for­mą su lai­ko­mą­ją kon­struk­ci­ja. Ke­tu­ri vy­rai dir­bo la­bai drą­siai – mi­nė­jo, kad yra įren­gę liz­dų žu­vi­nin­kui net 32 met­rų aukš­ty­je La­ba­no­ro miš­kuo­se… Iš vi­so or­ni­to­lo­go-aukš­ta­li­pio D. Mus­tei­kio va­do­vau­ja­ma ko­man­da vi­so­je Lie­tu­vo­je yra iš­kė­lu­si 19 dirb­ti­nių liz­da­vie­čių, dau­giau­sia Ry­tų Aukš­tai­ti­jo­je. 2019 me­tais žu­vi­nin­kai per­ėjo ke­tu­riuo­se dirb­ti­niuo­se liz­duo­se ir juo­se už­au­gi­no de­šimt jau­nik­lių, šie jau su­žie­duo­ti.
Se­niau va­din­tas ere­liu žu­vi­nin­ku, šis re­tas plėš­rus paukš­tis da­bar va­di­na­mas tie­siog žu­vi­nin­ku. Lie­tu­vo­je šiuo me­tu pe­ri tik apie 25 po­ros, dau­giau­sia Ry­tų Lie­tu­vos miš­kuo­se. Su­grįž­ta iš žie­mo­ji­mo vie­tų ko­vo pa­bai­go­je–­ba­lan­džio pra­džio­je.  Šio paukš­čio mais­tą su­da­ro tik gy­vos žu­vys, to­dėl per­ėji­mui vie­tas pa­si­ren­ka ar­ti eže­rų ar tven­ki­nių. Liz­dą krau­na aukš­čiau­sio me­džio vir­šū­nė­je, liz­do pa­grin­dą da­ro iš sau­sų ša­kų, gūž­tą – iš me­džio žie­vių, žo­lių.  Mie­lai įsi­ku­ria ir dirb­ti­niuo­se liz­duo­se. Liz­de su­de­da 2 ar 3 kiau­ši­nius, pe­ri maž­daug 38 die­nas, jau­nik­liai liz­de iš­bū­na be­veik du mė­ne­sius.

Pa­reng­ta pa­gal ŽNP Gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus inf.

Nuotraukoje: Sužieduoti žuvininko jaunikliai.
D. Musteikio nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai