Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Rie­ta­vo cen­tre – pa­to­gi vie­ta pirk­ti ir par­duo­ti

Lie­pos 23 die­ną Rie­ta­vo mies­to cen­tre ati­da­ry­tas il­gai lauk­tas tur­ge­lis. Pa­ga­liau baig­ti pro­jek­to „Vie­šo­sios erd­vės su pri­ei­go­mis su­tvar­ky­mas Rie­ta­vo mies­to Lais­vės gat­vė­je, įren­giant že­mės ūkio pro­duk­tų tur­ge­lį“ dar­bai.

Lie­pos 23 die­ną Rie­ta­vo mies­to cen­tre ati­da­ry­tas il­gai lauk­tas tur­ge­lis. Pa­ga­liau baig­ti pro­jek­to „Vie­šo­sios erd­vės su pri­ei­go­mis su­tvar­ky­mas Rie­ta­vo mies­to Lais­vės gat­vė­je, įren­giant že­mės ūkio pro­duk­tų tur­ge­lį“ dar­bai.

Pro­jek­to ver­tė – 334 765,25 Eur. Tam, kad rie­ta­viš­kiai tu­rė­tų jau­kią ir pa­to­gią vie­tą par­duo­ti, pirk­ti ar tie­siog ben­drau­ti, lė­šų gau­ta iš Eu­ro­pos Są­jun­gos – 277 950 Eur, Vals­ty­bės biu­dže­to – 24 525 Eur, o Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė pri­si­dė­jo 32 290,25 Eur.
Dar­bai pra­dė­ti pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį, o baig­ti anks­čiau nei pla­nuo­ta – šių me­tų ge­gu­žės pra­džio­je (pa­bai­ga bu­vo nu­ma­ty­ta 2019-09-30). Nors tur­ge­lis įreng­tas kur kas anks­čiau, per vie­ną liū­tį pa­ste­bė­ta, kad ne­tin­ka­mai įreng­ta lie­taus van­dens su­rin­ki­mo sis­te­ma. Tai – ne pui­kiai dir­bu­sių ran­go­vų – UAB „Rai­nių sta­ty­ba“ – bro­kas, o pro­jek­tuo­to­jų klai­da. Ta­čiau ran­go­vas vis­ką su­tvar­kė, ir da­bar lie­taus van­duo te­ka la­ta­kais, kaip ir tu­rė­tų, o ne per vi­są te­ri­to­ri­ją.
Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu su­tvar­ky­ta Rie­ta­vo mies­to cen­tri­nė te­ri­to­ri­ja ir įreng­tas že­mės ūkio pro­duk­tų tur­ge­lis. At­lik­ta iš­ties ne­ma­žai: įreng­ta dan­ga, tvo­ra, ap­švie­ti­mas, ge­ria­mo­jo van­dens fon­ta­nė­lis, vi­daus van­den­tie­kis, lie­taus ir bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klai, vaiz­do ka­me­ros, at­lik­tas vie­šo­jo tu­a­le­to re­mon­tas. Įreng­ta 11 pre­ky­bos vie­tų pa­sto­gi­nė­se ir 5 už­da­ro­mos, ku­rio­se bus ga­li­ma pre­kes lai­ky­ti nuo­lat. Te­ri­to­ri­jo­je nu­ma­ty­ta ir pre­ky­ba iš au­to­mo­bi­lių.
„Tur­ga­vie­tė įreng­ta, kad žmo­nės čia at­ei­tų, ga­lė­tų pre­kiau­ti, nu­si­pirk­ti. Kad ne­rei­kė­tų nei pre­ky­bi­nin­kams, nei pir­kė­jams stum­dy­tis tarp ma­ši­nų, kvė­puo­ti dul­kė­mis. Kad pa­to­giau bū­tų“, – tur­ga­vie­tės ati­da­ry­mo me­tu sa­kė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas, vil­da­ma­sis, kad čia nei no­rin­čių pre­kiau­ti, nei nu­si­pirk­ti ar už­su­kan­čių pa­ben­drau­ti ne­trūks.
Plo­ji­mais bu­vo pa­ly­dė­ta pre­ky­bi­nin­kams ak­tu­a­li ži­nia: tur­ga­vie­tės ati­da­ry­mo pro­ga vi­są mė­ne­sį pre­ky­bi­nin­kai ga­lės pre­kiau­ti už dy­ką. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius taip pat pri­mi­nė, kad tie, ku­rie par­da­vi­nės sa­vo už­au­gin­tus že­mės ūkio pro­duk­tus, tur­ga­vie­tė­je vi­sa­da ga­lės pre­kiau­ti ne­mo­ka­mai. Dėl ga­li­my­bės pre­kiau­ti žmo­nės tu­ri kreip­tis į už tur­ge­lio tvar­ky­mą ir prie­žiū­rą at­sa­kin­gą Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­ją.
Įgy­ven­di­nant mi­nė­tą pro­jek­tą, su­tvar­ky­tas ir vie­ša­sis tu­a­le­tas. Nau­do­tis juo ne­mo­ka­mai ga­li vi­si mies­to gy­ven­to­jai. Ti­ki­ma­si gy­ven­to­jų su­pra­tin­gu­mo – tvar­kin­gas ir at­nau­jin­tas tu­a­le­tas bus toks tik ta­da, jei juo bus nau­do­ja­ma­si at­sa­kin­gai.

Komentarai
Kiti straipsniai