Penktadienis, 2023 m. birželio 02 d.

„Pir­miau­sia su­si­tvar­ky­ki­te sa­vo duo­bes, o ne­si­ka­bi­nė­ki­te prie ma­nęs“

Lie­pos 25-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu emo­ci­jos lie­jo­si per kraš­tus. Nors į po­sė­džio dar­bot­var­kę bu­vo įtrauk­ta dau­giau kaip ke­tu­rias­de­šimt klau­si­mų, Ta­ry­bos na­riui Ro­ber­tui En­dri­kui emo­cin­gai su­re­a­ga­vus į kai ku­riuos me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio pa­ste­bė­ji­mus dėl duo­bių tvar­ky­mo, pas­ku­ti­niai du klau­si­mai taip ir li­ko ne­pri­sta­ty­ti. Ne­pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie Vie­tos sa­vi­val­dos die­ną ir „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ri­te­rio 2019 m. ap­do­va­no­ji­mų lau­re­a­tus bei ne­iš­klau­sy­tos Or­hu­so kon­ven­si­jos na­cio­na­li­nės įgy­ven­di­ni­mo ata­skai­tos.

Po­sė­džio me­tu bu­vo pri­im­ta apie ke­tu­rias­de­šimt spren­di­mų, iš­kil­min­gai pri­sie­kė nau­jas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, iš­klau­sy­ta Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos Ma­žei­kių sky­riaus in­for­ma­ci­ja apie so­cia­li­nio drau­di­mo si­tu­a­ci­ją Plun­gės ra­jo­ne, taip pat – in­for­ma­ci­ja apie vai­kų glo­bos ins­ti­tu­ci­jos per­tvar­ką ir apie ki­tus vyk­do­mus pro­jek­tus, pa­si­da­lin­ta ke­lio­nės įspū­džiais, Plun­gės de­le­ga­ci­jos pa­tir­tais Tu­ku­me (Lat­vi­jo­je).

Pri­sie­kė nau­jas Ta­ry­bos na­rys

Pra­si­dė­jus po­sė­džiui, me­ras A. Kli­šo­nis pri­sta­tė nau­ją­jį Ta­ry­bos na­rį Jo­ną Moc­kū­ną, ku­ris, sto­vė­da­mas prie­šais prie­sai­ką pri­iman­tį VRK na­rį ir pa­dė­jęs ran­ką ant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kon­sti­tu­ci­jos, iš­kil­min­gai pri­sie­kė per­skai­ty­da­mas pa­si­rink­tą prie­sai­kos teks­tą bei pa­si­ra­šė var­di­nį prie­sai­kos la­pą, ku­ris ne­ga­li bū­ti nei kei­čia­mas, nei tai­so­mas. Prie­sai­kos pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą vyk­dė sve­čias iš Vil­niaus – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rys Val­de­mar Ur­ban. Po­sė­džio me­tu me­ras pa­brė­žė, kad Man­tui Čes­naus­kui pra­dė­jus ei­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, at­si­ra­do lais­vas man­da­tas, o J. Moc­kū­nas – pir­ma­sis są­ra­še ne­ga­vęs jo, tad jau­nam, vos dvi­de­šimt vie­ne­rių su­lau­ku­siam, po­li­ti­kui ir bu­vo su­teik­ta ga­li­my­bė pri­siek­ti. Po prie­sai­kos žo­džių ir pa­si­ra­šy­mo ant var­di­nio prie­sai­kos la­po V. Ur­ban iš­kil­min­gai pa­skel­bė, kad J. Moc­kū­nas ta­po Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu bei įtei­kė jam Ta­ry­bos na­rio pa­žy­mė­ji­mą.

Dar­bo už­mo­kes­čiu len­kia­me Tel­šius, bet at­si­lie­ka­me nuo Ak­me­nės, Ma­žei­kių ir Rie­ta­vo

Po­sė­džio me­tu VSDFM Ma­žei­kių sky­riaus pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė Sut­kie­nė pa­tei­kė sta­tis­ti­nius Plun­gės ir Rie­ta­vo 2019 m. I ir II ke­tvir­čio duo­me­nis. Ji sa­kė, kad ap­draus­tų­jų skai­čius Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – 11 496, Rie­ta­ve – 1906. Ly­gi­nant su 2018 m. I ket­vir­čiu, ap­draus­tų­jų skai­čius abie­jo­se sa­vi­val­dy­bė­se pa­di­dė­jo. Kaip sa­kė N. Sut­kie­nė, 2019 m. I ketv. dar­bo už­mo­kes­tis Plun­gė­je sie­kia 844 eu­rus, Rie­ta­ve – 852 eu­rus. Tad dar­bo už­mo­kes­čiu Plun­gė at­si­lie­ka ne tik nuo Rie­ta­vo, bet ir nuo Ma­žei­kių bei Ak­me­nės, ta­čiau len­kia Tel­šius. Čia dar­bo už­mo­kes­tis sie­kia 814 eu­rų. Kaip sa­kė N. Sut­kie­nė, Plun­gė­je dar­bo už­mo­kes­tis yra vi­du­ti­nis. Pa­ly­gi­nus su 2018 me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, už­mo­kes­tis tiek Plun­gė­je, tiek Rie­ta­ve pa­di­dė­jo.
N. Sut­kie­nė taip pat pa­sa­ko­jo, kad di­džiau­sią dar­bo už­mo­kes­tį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pri­skai­čiuo­ja UAB „Lit­nag­lis“ – 1475 eu­rus, Rie­ta­ve – UAB „Plun­gės la­gū­na“ – 1085 eu­rus. Re­gio­ne pir­mau­ja Ma­žei­kių „Or­le­an Lie­tu­va“, kur dar­bo už­mo­kes­tis sie­kia 2054 eu­rus.
Kaip pa­sa­ko­jo N. Sut­kie­nė, per 2019 m. I ke­tvir­tį į Ma­žei­kių sky­riaus biu­dže­tą su­rink­ta 32439,9 euro, iš­mo­kė­ta – 27501,3 euro Pa­ly­gi­nus su 2018 m. I ket­vir­čiu, į biu­dže­tą bu­vo su­rink­ta 40977,4 euro, iš­mo­kė­ta – 48884,4 euro.
N. Sut­kie­nė pri­mi­nė, kad 2019 m. II ket­vir­čio vi­du­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je sie­kia 322,68 euro.
Be to, N. Sut­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad vi­sa­me re­gio­ne Plun­gė pir­mau­ja pa­gal lai­ki­no ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mą – PSC iš­da­vė dau­giau­siai ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų – 7159 per 2019 m. pir­mą pus­me­tį.
Ta­ry­bos na­riui Čes­lo­vui Ker­paus­kui pa­klau­sus, ko­dėl į biudžetą bu­vo su­rink­ta ma­žiau, ne­gu iš­mo­kė­ta (2018 me­tai), N. Sut­kie­nė at­sa­kė, kad ta­da biu­dže­tas bu­vo mi­nu­si­nis, tad taip ir iš­ėjo, kad te­ko iš­mo­kė­ti dau­giau, ne­gu bu­vo su­rink­ta.

Ti­ki­ma­si, kad pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mas bus tę­sia­mas

So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie vai­kų glo­bos ins­ti­tu­ci­jos per­tvar­ką Plun­gės ra­jo­ne ir apie ki­tus vyk­do­mus pro­jek­tus. Ji pa­sa­ko­jo apie iš­au­gu­sį so­cia­li­nių pa­slau­gų po­rei­kį. Ve­dė­ja ap­gai­les­ta­vo, kad dar ne vi­sų po­rei­kiai yra ten­ki­na­mi. Taip pat už­si­mi­nė ir apie įgy­ven­di­na­mą pro­jek­tą „Ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ka: in­ves­ti­ci­jos į in­fra­struk­tū­rą“. Sa­kė, kad ruo­šia­ma­si įgy­ven­din­ti iš ES fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų ir vai­kų die­nos cen­trų tin­klo plėt­ra Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je“. Šiam pro­jek­tui skir­ta 258 077 eu­rai, iš ku­rių 77 tūkst. eu­rų skir­ta vai­kų die­nos cen­trų plėt­rai.
Pa­sak G. Va­sy­lie­nės, pro­jek­to lė­šo­mis pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti nau­jus ben­druo­me­nės na­mus Gan­din­gos gat­vė­je, taip pat įreng­ti vai­kų die­nos cen­trus Stal­gė­nų ben­druo­me­nės na­muo­se ir Al­sė­džių mo­kyk­los ben­dra­bu­ty­je bei at­sta­ty­ti SB lė­šas, ku­rios bu­vo pa­nau­do­tos bu­to Vė­jo g. 12-14 pri­tai­ky­mui ben­druo­me­ni­niams vai­kų na­mams įreng­ti. Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­pis la­bai trum­pas – iki 2020 me­tų gruo­džio 31 die­nos. Kaip sa­kė G. Va­sy­lie­nė, 2020 me­tais rei­kės dau­giau lė­šų vai­kų die­nos cen­trų iš­lai­ky­mui.
Ta­ry­bos na­riui Ado­mui Za­muls­kiui pa­klau­sus, kas bus at­ei­ty, kai baig­sis ES pi­ni­gai ir pri­reiks sva­raus Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mo, G. Va­sy­lie­nė at­sa­kė ti­kin­ti, kad pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mas bus tę­sia­mas, o jei ne – Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas bus bū­ti­nas.

„Su­si­tvar­ky­ki­te sa­vo duo­be­les, o ne­si­ka­bi­nė­ki­te prie ma­nęs“

At­ėjus klau­si­mų, pa­klau­si­mų lai­kui, me­ras A. Kli­šo­nis krei­pė­si į Ta­ry­bos na­rį R. En­dri­ką, kad šis pa­si­rū­pin­tų duo­bių su­tvar­ky­mu prie bu­vu­sio Teis­mo pa­sta­to. Ta­ry­bos na­rys įsi­žei­dė dėl to­kio me­ro pa­ste­bė­ji­mo apie ne­va dėl jo kal­tės at­si­ra­du­sias duo­bes ir la­bai su­py­ko, kad me­ras po­sė­džio me­tu vie­šai dėl to iš­drį­so į jį kreip­tis. „Įdo­mu, ko­dėl bū­tent į ma­ne dėl to krei­pia­tės? Ko ka­bi­nė­ja­tės prie ma­nęs? Skir­ki­te Ta­ry­bos na­rį, skir­ki­te as­me­nį, pa­li­ki­te as­me­niš­ku­mus ir be rei­ka­lo ne­si­ka­bi­nė­ki­te! Su­gal­vo­jo­te sau ir pri­si­ka­bi­no­te… Ir ko čia vie­šai vi­so­kių ne­są­mo­nių klau­si­nė­ja­te? Ar aš dir­bu „Kau­no sau­lė­te­ky“, kad pri­va­lau bū­ti at­sa­kin­gas už ša­li­gat­vių tvar­ky­mą? Ma­čiau po­rą duo­bių ir prie kli­ni­kos „Ine­sa“, tai ko­dėl jų pats nesu­si­tvar­ko­te? – py­ko R. En­dri­kas ne­leis­da­mas me­rui net įsi­terp­ti ir pri­dū­rė, kad pir­miau­sia sa­vo duo­bes rei­kia su­si­tvar­ky­ti.
Me­ras, no­rė­da­mas už­ge­sin­ti taip stai­ga įsi­plies­ku­sias emo­ci­jas, pri­mi­nė R. En­dri­kui apie ran­go­vo, dir­bu­sio prie to ša­li­gat­vio, iki ga­lo ne­at­lik­tus dar­bus, ir pri­mi­nė Ta­ry­bos na­rio pa­ža­dą su­tvar­ky­ti li­ku­sias po re­mon­to dar­bų duo­bes. „Ran­go­vas, re­mon­ta­vęs jū­sų ša­li­gat­vį, pri­va­lė­jo su­tvar­ky­ti tas duo­bes, bet to ne­pa­da­rė, tad aš ir pri­mi­niau. La­bai at­si­pra­šau, kad po­sė­džio me­tu su­trik­džiau jū­sų ra­my­bę“, – pu­siau juo­kais, pu­siau rim­tai at­sa­kė į už­plū­du­sią klau­si­mų la­vi­ną Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas ir pa­dė­ko­jo vi­siems už da­ly­va­vi­mą po­sė­dy­je.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Vietoj M. Česnausko, kuris tapo Administracijos direktoriaus pavaduotoju, Tarybos nariu ketvirtadienį oficialiai tapo J. Mockūnas.

Komentarai
Kiti straipsniai