Sekmadienis, 2020 m. gegužės 31 d.

Pasikeitimai Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bo­je

Lie­pos 15-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­ty­tas klau­si­mas dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2019 m. ge­gu­žės 30 die­nos spren­di­mo Nr. T1-120 „Dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo.

Po­sė­džio me­tu Jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Jur­ga Venc­ku­vie­nė pa­sa­ko­jo, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė pa­keis­ti Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos su­dė­tį: vie­to­je Mar­ty­nos Pie­ku­vie­nės įra­šy­ti Man­to Čes­naus­ko, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos de­le­guo­to at­sto­vo, pa­var­dę. Ta­ry­ba taip pat nu­spren­dė į Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos su­dė­tį įra­šy­ti Vik­to­ri­ją Ur­bo­nai­tę, Pla­te­lių gim­na­zi­jos sa­vi­val­dos at­sto­vę.
Pa­sak pra­ne­šė­jos J. Venc­ku­vie­nės, Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos su­dė­tį nu­spręs­ta pa­keis­ti dėl to, kad bu­vo gau­tas Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos na­rės Mar­ty­nos Pie­ku­vie­nės pra­šy­mas pa­si­trauk­ti iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos na­rių dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių. Tad Ta­ry­bos na­riu pa­skir­tas Man­tas Čes­naus­kas – Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.
Be to, kaip sa­kė J. Venc­ku­vie­nė, 2019 me­tų lie­pos 10 die­ną vy­ku­sia­me mo­ki­nių sa­vi­val­dų ir jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų su­si­rin­ki­me dau­giau­sia bal­sų su­rin­ko ir Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos na­re ta­po Vik­to­ri­ja Ur­bo­nai­tė – Pla­te­lių gim­na­zi­jos sa­vi­val­dos na­rė.
„Džiu­gu, kad jau­ni­mui at­sto­vaus su­in­te­re­suo­ti as­me­nys, ku­riems pa­žįs­ta­mos jau­ni­mo pro­ble­mos, po­rei­kiai ir in­te­re­sai. Iš­rink­ti nau­ji na­riai tu­rės ga­li­my­bę efek­ty­viau at­sto­vau­ti sa­vo ra­jo­no jau­ni­mo po­li­ti­kai“, – džiau­gė­si Jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė J. Venc­ku­vie­nė.
Šiam klau­si­mui bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai