Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Nu­grio­vė ūki­nį pa­sta­tą, sto­vė­ju­sį vals­ty­bi­nė­je že­mė­je

Į „Rie­ta­vo že­mės“ re­dak­ci­ją krei­pė­si rie­ta­viš­kė, gy­ve­nan­ti vie­na­me iš Že­mai­čių g. 5 na­mo bu­tų. Ji in­for­ma­vo, kad jos kai­my­nai, ku­rie tu­ri ta­me pa­čia­me na­me iš­si­pir­kę du bu­tus, ne­tei­sė­tai ėmė griau­ti vals­ty­bi­nė­je že­mė­je sto­vė­ju­sį ūki­nį pa­sta­tą.

Lie­pos pra­džio­je rie­ta­viš­kių šei­ma ga­vo pra­ne­ši­mą iš jų kai­my­nams at­sto­vau­jan­čios ad­vo­ka­tės, kad lie­pos 14 die­ną bus pa­ša­lin­tas sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos sta­ti­nys – ūki­nis pa­sta­tas. Raš­te nu­ro­dy­ta, kad bū­ti­na iš pa­sta­to pa­ša­lin­ti sa­vo as­me­ni­nius daik­tus, nes, to ne­pa­da­rius, bus pri­ly­gi­na­ma ty­či­nei veik­lai ir pa­da­ry­ta ža­la ne­bus at­ly­gin­ta. Ūki­nis pa­sta­tas bu­vo nu­griau­tas, nors ja­me bu­vo da­lis, pri­klau­san­ti ir mi­nė­tiems rie­ta­viš­kiams. Šią pa­tal­pą žmo­nės nau­do­jo nuo 1994 m. lap­kri­čio 24 die­nos, nes įsi­gi­jus bu­tą, jiems bu­vo pa­ro­dy­ta pri­klau­san­ti da­lis. Pa­sta­tas ne­bu­vo įtei­sin­tas – sto­vė­jo vals­ty­bi­nė­je že­mė­je. Kai pra­si­dė­jo grio­vi­mo dar­bai, kreip­ta­si į po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Jie no­rė­jo su­stab­dy­ti pra­si­dė­ju­sius dar­bus, bet kai­my­nai ne­su­ti­ko to pa­da­ry­ti, sa­ky­da­mi, kad ge­riau su­mo­kės bau­dą. Mo­te­ris ki­tą die­ną krei­pė­si ir į Sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu iš­si­aiš­kin­ti, ar kai­my­nai tu­rė­jo tei­sę at­lik­ti šiuos veiks­mus. Rie­ta­viš­kiai sa­vo ruož­tu taip pat pa­si­sam­dė ad­vo­ka­tą, ku­ris in­for­ma­vo pa­sta­tą ke­ti­nan­čius nu­griau­ti kai­my­nus, kad ki­ta pu­sė ne­su­tin­ka su nu­ma­to­mu sta­ti­nio nu­grio­vi­mu, nes tai pa­žei­džia jų, kaip ben­dra­tur­čių, tei­ses. Taip pat kai­my­nai bu­vo in­for­muo­ti, kad pas­ta­rie­ji no­ri šį pa­sta­tą įtei­sin­ti at­lik­da­mi tam bū­ti­nas pro­ce­dū­ras. Ne­pai­sant to, kad esant prieš­ta­ra­vi­mams, pa­sta­tas ne­ga­lė­jo bū­ti griau­na­mas, iš jo li­ko tik ply­tų krū­va.
„Mū­sų na­me vie­nas bu­tas pri­klau­sė Sa­vi­val­dy­bei, ki­ta­me gy­ve­na­me jau 20 me­tų, o tre­či­ą­jį, mi­rus sa­vi­nin­kei, nu­si­pir­ko da­bar­ti­niai kai­my­nai. Kai Sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė auk­cio­ną, ku­ria­me bu­vo par­duo­da­mas jai pri­klau­san­tis bu­tas, ban­dė­me įsi­gy­ti jį mes, ta­čiau ne­pa­vy­ko. Da­bar abu bu­tai pri­klau­so tiems pa­tiems žmo­nėms, ku­rie at­si­kraus­tė čia prieš maž­daug dve­jus me­tus. Su kuo tik kal­bė­jo­me, kur krei­pė­mės, vi­sur mums pa­sa­kė, kad nie­kas ne­ga­li pra­dė­ti griau­ti ūki­nio pa­sta­to, nes jis nė­ra jų sta­ty­tas ir jo­kia ad­vo­ka­tė to ne­ga­li įtei­sin­ti. Tą pa­da­ry­ti ga­li tik Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja. Su kai­my­nais šiuo me­tu ne­ben­drau­ja­me, bu­vo­me jiems rei­ka­lin­gi tik kol su­dė­jo­me pa­ra­šus dėl bu­tų su­jun­gi­mo, re­mon­tų da­ry­mo, at­ski­ro įė­ji­mo įren­gi­mo. Kai su­dė­jo­me pa­ra­šus, pa­sa­kė, kad ke­ti­na pirk­ti že­mę ir nu­griau­ti ūki­nį pa­sta­tą“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Nu­griau­ta­me ūki­nia­me pa­sta­te šei­ma lai­kė as­me­ni­nius daik­tus, ka­dan­gi ki­tos pa­tal­pos tam ne­tu­ri.
Į mū­sų pa­klau­si­mą apie pa­sta­to, esan­čio vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, nu­grio­vi­mą ir lau­kian­čias bau­das at­sa­kė Ri­čer­das In­dra­šius, Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Kon­sul­ta­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tas.
„Ben­druo­ju at­ve­ju pa­gal sta­ty­bos tech­ni­nio reg­la­men­to STR 1.05.01:2017 „Sta­ty­bą lei­džian­tys do­ku­men­tai. Sta­ty­bos už­bai­gi­mas. Sta­ty­bos su­stab­dy­mas. Sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos pa­da­ri­nių ša­li­ni­mas. Sta­ty­bos pa­gal ne­tei­sė­tai iš­duo­tą sta­ty­bą lei­džian­tį do­ku­men­tą pa­da­ri­nių ša­li­ni­mas“ 54 punk­to nuo­sta­tas tei­sė­tai sta­ty­tas pa­sta­tas, bet ne­už­baig­tas sta­ty­ti pa­sta­tas (ne­at­lik­tos sta­ty­bos už­bai­gi­mo pro­ce­dū­ros ir ne­įre­gist­ruo­tas Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re) ga­li bū­ti iš­ar­do­mos sta­ty­to­jo (už­sa­ko­vo), sta­ti­nio sa­vi­nin­ko ar val­dy­to­jo no­ru be sta­ty­bą lei­džian­čio do­ku­men­to sta­ti­niui griau­ti. Pa­gal pir­miau nu­ro­dy­to reg­la­men­to 50 punk­to nuo­sta­tas griau­nant (grio­vi­mas yra vie­na iš sta­ty­bos rū­šių) pa­sta­tą vals­ty­bi­nė­je že­mė­je pri­va­lo­ma gau­ti vals­ty­bi­nės že­mės pa­ti­kė­ti­nio su­ti­ki­mą, su­si­ta­ri­mą.
Pa­gal Sta­ty­bos įsta­ty­mo 27 straips­nio 1 da­lies 7 punk­to nuo­sta­tas lei­di­mas nu­griau­ti sta­ti­nį rei­ka­lin­gas ypa­tin­go­jo ar ne­ypa­tin­go­jo sta­ti­nio grio­vi­mui, iš­sky­rus at­ve­jus, kai sta­ti­nys griau­na­mas vyk­dant teis­mo spren­di­mą ar Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pri­va­lo­mą­jį nu­ro­dy­mą, griau­na­mas kraš­to ap­sau­gos tiks­lams skir­to­se te­ri­to­ri­jo­se esan­tis ne­ypa­tin­ga­sis sta­ti­nys ar­ba ne­da­rant fi­zi­nės įta­kos ki­tiems sa­vi­nin­kams pri­klau­san­čio tur­to būk­lei iš­ar­do­mos (pa­ša­li­na­mos) sta­ti­nio da­lys, li­ku­sios po sta­ti­nio ava­ri­jos ar sti­chi­nės ne­lai­mės, pa­ša­li­na­mos su­ny­ku­sio, su­griu­vu­sio sta­ti­nio li­ku­sios da­lys, nu­griau­na­mas at­ski­rai sto­vin­tis ne­ypa­tin­ga­sis sta­ti­nys. Griau­nant ne­su­dė­tin­gą­jį pa­sta­tą, lei­di­mas griau­ti ne­pri­va­lo­mas.
Pa­gal ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so nuo­sta­tas sa­va­va­liš­kas pa­sta­tų grio­vi­mas, pri­klau­so­mai nuo pa­sta­tų ka­te­go­ri­jos, vie­to­vės, už­trau­kia bau­dą nuo 30 iki 6 000 eu­rų“.
Anot rie­ta­viš­kės, ku­ri į mus krei­pė­si, per sa­vai­tę po skundo ne­įvy­ko jo­kių po­ky­čių, ji ne­su­lau­kė dė­me­sio ir iš Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų. Kaip pa­si­baigs ši ne­ma­lo­ni kai­my­nus su­kir­ši­nu­si si­tu­a­ci­ja – pa­ro­dys lai­kas.

Nuotraukoje: Taip ūkinis pastatas atrodė prieš ir dabar.

Komentarai
Kiti straipsniai